You are here

Regulations index

You are here

Art. 46 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 11:17

Atribuțiile rectorului:

 1. realizează managementul și conducerea operativă a ITP, pe baza contractului de management;
 2. încheie contractul de management cu Senatul ITP;
 3. negociază și semnează contractul instituțional cu Ministerul Educației;
 4. propune spre aprobare Senatului universitar misiunea ITP;
 5. propune spre aprobare Senatului ITP structura și reglementările de funcționare ale Institutului;
 6. propune spre aprobare Senatului ITP proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;
 7. prezintă Senatului până în luna aprilie a fiecărui an un raport privind starea ITP conform art. 138 alin. (g) din Legea nr. 199/2023, în vederea validării acestuia de către Senat, în baza referatelor realizate de comisiile de specialitate;
 8. conduce Consiliul de Administrație;
 9. supraveghează activitatea privitoare la managementul calității;
 10. are obligația să ia măsuri pentru asigurarea continuității activității didactice, educaționale și de cercetare;
 11. asigură ordinea în ITP, supraveghează și controlează aplicarea Cartei și regulamentelor interioare, precum și a dispozițiilor legale în vigoare;
 12. coordonează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Senatului;
 13. numește prin decizie comisiile de concurs;
 14. numește prin decizie numește cadrele didactice și de cercetare, acordă prin decizie titlul universitar;
 15. reprezintă ITP în raporturile cu alte universități din țară și străinătate, cu instituții sau organisme interne și internaționale, cu Bisericile fondatoare și cu autoritățile de stat;
 16. reprezintă ITP în Conferința Națională a Rectorilor și în organismele internaționale la care ITP este afiliat;
 17. semnează acordurile naționale și internaționale de colaborare;
 18. este responsabil pentru corespondența oficială dintre ITP și Bisericile fondatoare, și pentru întreaga activitate economico–administrativă în ITP;
 19. semnează acte oficiale, înscrisuri, acte financiare/contabile și acte de studii;
 20. dispune înmatricularea sau exmatricularea studenților;
 21. deschide și închide anul universitar;
 22. împreună cu decanul, este responsabil în fața Senatului pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Art. 31 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 10:48

Senatul ITP are următoarele atribuții:

 1. aprobă misiunea ITP;
 2. garantează libertatea academică și autonomia universitară;
 3. elaborează și adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 4. aprobă planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale, la propunerea rectorului;
 5. aprobă, la propunerea rectorului și cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea universității;
 6. aprobă proiectul de buget și execuția bugetară;
 7. aprobă Codul de asigurare a calității și Codul de etică și deontologie profesională universitară; avizează structura și componența Comisiei de etică;
 8. adoptă Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului, cu respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului elaborate de Ministerul Educației;
 9. aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea ITP;
 10. aprobă diverse regulamente interioare ale Institutului, regulamentele de organizare și funcționare ale diferitelor comisii și consilii ITP, precum și statutele aferente, inclusiv modificările, augmentările sau revizuirile acestora, care prin aprobarea Senatului devin părți integrante ale Cartei ITP;
 11. aprobă rapoartele de evaluare și asigurare a calității;
 12. aprobă structura anului universitar;
 13. încheie contractul de management cu rectorul;
 14. controlează activitatea rectorului și a Consiliului de Administrație;
 15. validează concursurile publice pentru funcțiile din Consiliul de Administrație;
 16. aprobă metodologia de concurs, scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare, precum și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic și de cercetare, evaluează periodic resursa umană;
 17. aprobă componența nominală a comisiilor de concurs;
 18. analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie de concurs și aprobă sau nu raportul asupra concursului; în urma aprobării rezultatului concursului se face numirea pe post și se acordă titlul universitar aferent;
 19. aprobă și comunică Ministerului Educației modalitatea de soluționare a situațiilor de incompatibilitate;
 20. soluționează contestațiile depuse de alte persoane decât candidații concursului;
 21. promovează personalul didactic și celelalte categorii de personal angajat conform Regulamentului privind ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare;
 22. stabilește criteriile de apreciere a activității didactice și de cercetare;
 23. încurajează cercetarea științifică și dispune de asigurarea editării și publicării;
 24. stabilește modalitățile în care se derulează acțiunile de cooperare internă și internațională ale ITP, precum și încheierea de contracte în acest sens; aprobă invitarea pe o durată determinată a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu din țară sau din străinătate;
 25. aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale în cazul specialiștilor fără grad didactic universitar;
 26. aprobă, în baza autonomiei universitare, prin regulament, norma didactică, cu respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși limita maximă prevăzută de legislația în vigoare;
 27. avizează sarcini administrative temporare ale personalului didactic;
 28. înființează fundații; stabilește și folosește însemne și simboluri proprii;
 29. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele bugetare stabilite de Bisericile fondatoare;
 30. ia decizii privind patrimoniul ITP.

Art. 178 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:32

Orice persoană, din ITP sau din afara universității, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârșite de membrii comunității universitare. Comisia de etică universitară păstrează confidențială identitatea autorului sesizării. Pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină în mod cumulativ și obligatoriu următoarele:

 1. semnătura persoanei care formulează sesizarea;
 2. datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondență electronică, pentru persoanele fizice, și date de identificare și adresele oficiale ale instituției, asociației, organizației etc., pentru persoanele juridice, alături de indicarea datelor de corespondență ale acesteia;
 3. o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie profesională cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

Sesizările care nu îndeplinesc criteriile de admisibilitate prevăzute sunt respinse ca inadmisibile de către comisiile de etică universitară.

Art. 143 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:02

Capitolul VI. Modalitățile de colaborare dintre structurile de conducere ale ITP și personalul didactic, de cercetare, tehnic și administrativ și organizațiile studențești

Studenții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de asigurare a calității, inclusiv prin implicarea prin reprezentanți în structurile care au ca scop asigurarea calității. Reprezentanții organizațiilor studenților și ai personalului didactic și nedidactic din ITP pot participa la activitatea structurilor de conducere din ITP (Consiliul Facultății, Senatul ITP etc.), fie în calitate de membri aleși, fie în calitate de invitați la ședințele structurilor respective.

Art. 85 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 12:27

Capitolul IV. Diplome, calificări și titluri științifice

Diploma de licență

ITP oferă diplome de licență în cadrul specializării acreditate de Teologie Protestantă Pastorală pentru candidați de confesiune reformată, evanghelică-lutherană și unitariană, în baza OM 3693/2024.

Art. 202 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:43

Toate Regulamentele interioare menționate în prezenta Cartă, precum și cele care vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și în funcția necesităților, constituie parte integrantă a Cartei ITP, care pot fi modificate prin Hotărâre de Senat. Pentru lista regulamentelor, statutelor și metodologiilor care fac parte din prezenta Cartă vezi Anexa 1.

Pages