You are here

Regulations index

You are here

Art. 176 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:14

Comisia de etică universitară funcționează conform regulamentului propriu, aprobat de Senatul ITP și are următoarele atribuții:

 1. urmărește respectarea codului de etică și deontologie universitară;
 2. asigură ducerea la îndeplinire a ordinelor ministrului educației pentru respectarea cadrului legal în domeniul eticii și deontologiei universitare;
 3. analizează și soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică și deontologie universitară ITP;
 4. realizează un raport anual referitor la situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare, care se prezintă rectorului și Senatului universitar și constituie un document public;
 5. contribuie la elaborarea Codului de etică și deontologie universitară, care se propune Senatului universitar pentru adoptare și includere în Carta universitară;
 6. realizează activități de prevenire cu privire la încălcarea normelor de etică și deontologie universitară;
 7. monitorizează desfășurarea cursurilor de etică și integritate academică;
 8. colaborează cu comisiile consultative de la nivel național;
 9. alte atribuții stabilite conform legislației în vigoare în Codul de etică și deontologie profesională și în regulamentului propriu.

Art. 173 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:13

Capitolul VIII. Etica universitară și disciplina

La nivelul ITP funcționează Comisia de etică și deontologie universitară. Structura și componența Comisiei de etică și deontologie universitară este propusă de Consiliul de Administrație, avizată de Senatul universitar. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional și autoritate morală.

Art. 170 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:12

Biblioteca proprie a Institutului

Activitatea bibliotecii se desfășoară conform Regulamentului bibliotecii. Principala menire a bibliotecii este sprijinirea activității educaționale, a pregătirii profesionale ale studenților, a cercetării științifice și a altor activități academice.

Art. 169 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:11

Pentru creșterea performanței în activitățile de învățământ și cercetare, potrivit legii, ITP poate înființa, singură sau prin asociere, fundații sau asociații, cu aprobarea Senatului ITP. De asemenea, ITP poate constitui consorții cu alte instituții de învățământ superior, precum și cu instituțiile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, conform legislației în vigoare.

Art. 168 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:11

În cadrul formelor de parteneriat se vor promova valorile de referință, misiunea și obiectivele strategice ale ITP. Concretizarea acestui proces presupune:

 1. dezvoltarea unor relații de colaborare cu cele mai prestigioase universități la nivel național și internațional;
 2. participarea la structuri de tip consorțional, care promovează programe de studii și proiecte de cercetare compatibile cu cele oferite de ITP;
 3. sprijinirea membrilor comunității academice pentru a se implica eficient în activitățile desfășurate de asociațiile profesionale și științifice consacrate la nivel național și internațional.

Art. 165 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:10

În vederea unor programe de cercetare fundamentală și aplicativă sau a creșterii nivelului de calificare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și absolvenților, ITP poate încheia contracte cu instituțiile publice și cu alți operatori economici la propunerea Consiliului Cercetării Științifice și a Consiliului Facultății, avizat de către Senatul ITP.

Art. 164 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:10

Organizarea cercetării este detaliată în Regulamentul privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice, precum și în Regulamentul Centrului de Cercetare ITP și în Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László".

Art. 163 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:10

Consiliul Facultății, asistat de Consiliul Cercetării Științifice și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP evaluează anual rezultatele cercetării, a publicațiilor realizate de membrii comunității academice. Evidența acestei evaluări se include în raportul anual al Rectorului.

Art. 162 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:09

Comunitatea universitară se poate angaja în competiții științifice naționale și internaționale și în elaborarea și publicarea unor lucrări de relevanță în susținerea științifică de publicații și în schimburile științifice naționale și internaționale. Comunitatea academică este continuu angajată la manifestări științifice, în organizarea de conferințe și simpozioane, precum și în realizarea de contracte pentru promovarea cercetării. Aceste activități se concretizează în publicații de specialitate și cărți editate de către ITP.

Art. 161 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:09

Formele interacțiunii cercetării științifice în sistemul național și internațional sunt diverse:

 1. programe universitare proprii;
 2. granturi colective și individuale de la organisme naționale și internaționale specializate;
 3. cercetări comune în baze cu utilizatori multipli sau în programe finanțate de diverse instituții sau organisme naționale sau internaționale, inclusiv Bisericile fondatoare ale Institutului;
 4. cooperări interuniversitare, interregionale, interconfesionale, internaționale pe probleme specifice sau cu profil multidisciplinar;
 5. diverse contracte cu foruri de specialitate din țară și din străinătate.

Art. 160 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:08

Cercetarea științifică se racordează sub aspectul organizării, tematicii și finalizării rezultatelor la sistemul internațional. Acordurile de cooperare științifică universitară internaționale pot fi încheiate la nivel instituțional. Rezultatele sunt împărtășite comunității academice. Membrii comunității academice pot propune proiecte individuale de cercetare instituțiilor specializate din țară și străinătate.

Art. 157 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:07

Consiliul Cercetării Științifice este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale. Principalul său mandat este dirijarea activității de cercetare științifică din Institut spre îndeplinirea Planului strategic al ITP și vegherea asupra ameliorării calității procesului de cercetare științifică.

Pages