You are here

Regulations index

You are here

Art. 195 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:40

Construirea elementelor aferente bazei materiale a ITP, necesare educației și cercetării științifice se face atât cu ajutorul Bisericilor Fondatoare, cât și prin obținerea de către Institut a unor fonduri în urma participării în proiecte interne sau internaționale. Deținerea și folosirea elementelor aferente bazei materiale obținute prin aceste modalități se face conform înțelegerii anterioare sau contractului încheiat, după caz.

Art. 194 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:40

Destinația fondurilor proprii este dezvoltarea și ameliorarea procesului educațional și de cercetare. Condițiile în care aceste fonduri sunt utilizate sunt definite atât prin legislația în vigoare, cât și prin acordurile încheiate între ITP și Bisericile Fondatoare. Verificarea utilizării fondurilor și a situației economico-financiare a ITP se face atât prin audit financiar intern, cât și extern.

Art. 183 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:35

Capitolul IX. Patrimoniul, baza materială și bugetul

Conform art. 99 din Legea nr. 199/2023, patrimoniul ITP constă în patrimoniul inițial al Bisericilor Fondatoare, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. ITP, pe durata existenței sale, dispune de patrimoniul pus la dispoziția sa, conform legii.

Art. 181 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:33

Sancțiunile disciplinare, precum și cele referitoare la încălcarea eticii universitare și a bunei conduite în cercetare sunt stipulate în art. 171–174 ale Legii nr. 199/2023, și ca atare constituie norme obligatorii în cadrul ITP. Aceste prevederi se regăsesc în Codul de etică și deontologie profesională, în Regulamentul de disciplină, precum și în regulamentul propriu al Comisiei de etică.

Art. 180 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:33

Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea științifică și activitatea universitară:

 1. plagierea rezultatelor sau publicațiilor altor autori;
 2. confecționarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
 3. falsificarea de date experimentale;
 4. îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activității didactice sau de cercetare a altor persoane;
 5. încălcarea regimului juridic al conflictului de interese și al incompatibilităților prevăzut la art. 170 a Legii nr. 199/2023 și nedezvăluirea situațiilor de conflicte de interese sau incompatibilități în activitatea de evaluare;
 6. nerespectarea confidențialității în evaluare;
 7. discriminarea, în cadrul evaluărilor;
 8. fraudarea evaluării.

Abaterile de la normele de etică și deontologie în activitatea de comunicare, publicare, diseminare și popularizare științifică includ:

 1. includerea în lista de autori a unei publicații științifice a unei persoane fără acordul acesteia;
 2. publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode științifice nepublicate;
 3. introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare.

Abaterile de la normele de etică și deontologie în exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor de conducere includ:

 1. încălcarea regimului juridic al răspunderii publice;
 2. utilizarea abuzivă a funcției;
 3. abuzul de autoritate pentru a obține salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare/dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
 4. obstrucționarea activității unei comisii de etică universitară sau a unei comisii de analiză în cursul cercetării unor abateri de la etica și deontologia universitară.

Art. 179 - Carta Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 13:32

În urma unei sesizări, Comisia de etică universitară demarează procedurile stabilite de Codul de etică și deontologie universitară. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării și îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.

Pages