Consiliul Facultății

You are here

Art. 4 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 19:44

Practica profesională este coordonată de câte un cadru didactic pentru fiecare linie de studiu. Persoanele responsabile pentru practica profesională vor fi desemnate de către decan, cu aprobarea Consiliului Facultății. Coordonatorul de practică asigură comunicarea și medierea de natură profesională și administrativă între toate părțile implicate: ITP (cadrele didactice participante la formarea profesională), Bisericile fondatoare, instituțiile gazdă și mentorii, studenții practicanți.

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Art. 28 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:17

Studenții care urmează studiile de masterat sunt integrați în activitatea de cercetare a ITP și pot deveni membri ai Centrului de Cercetare ITP. Cadrele didactice, care desfășoară activități didactice la studiile de masterat, îi oferă studenților sprijinul profesional în stabilirea unei teme de cercetare. Pentru realizări deosebite în cercetarea științifică studenții de la studiile de masterat pot fi premiați de Consiliul Facultății.

Art. 37 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:11

Data examenului de finalizare a studiilor de masterat este stabilită de Consiliul Facultății. De regulă, examinarea are loc în sesiunea din vară (iunie). Consiliul Facultății poate programa un examen suplimentar de finalizare a studiilor în sesiunea de toamnă (septembrie).

Art. 29 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:58

Propunerile de înființare a unor specializări de masterat se avizează de Consiliul Facultății și se înaintează Rectoratului. Ele sunt analizate de Comisia pe programele de studii. Această comisie examinează calitatea tuturor propunerilor pe baza documentației înaintate și recomandă Rectorului acele specializări propuse, care satisfac cerințele unui învățământ postuniversitar modern de înaltă ținută științifică și care pot fi supuse aprobării Senatului ITP.

Art. 35 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:56

ITP promovează organizarea unor specializări de masterat în comun cu universități de prestigiu din străinătate. Examenele promovate în cadrul mobilităților internaționale ale ITP se recunosc de către Consiliul Facultății, la cererea masterandului și pe baza actelor oficiale.

Art. 11 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:38

Locurile oferite pentru studiile de masterat în Teologie protestantă pastorală aplicată sunt finanțate de către Bisericile fondatoare. Aceste locuri se ocupă pe baza unui concurs de admitere, ce se desfășoară la o dată stabilită de Consiliul Facultății ITP.

Art. 10 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:38

Cifrele de școlarizare minime pentru studiile de masterat se stabilesc anual de Senatul ITP în concordanță cu nevoile Bisericilor fondatoare privind posturile ecleziale și de cercetare vacante, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul Facultății, ținând seama de performanțele absolvenților promoțiilor de masterat anterioare și de programele de cercetare elaborate de Consiliul Cercetării Științifice.

Art. 38 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:41

Capitolul X. Suplinirea activităților didactice

 1. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al ITP ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform Legii 1/2011.
 2. Studenții doctoranzi pot fi angajați pe perioadă de maximum 5 ani și pot efectua activități didactice în regim plata cu ora, în limita unei norme didactice minime de asistent universitar.

Art. 26 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:32
 1. Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.
 2. Concursul constă în evaluarea activității științifice și profesionale, precum și a calităților didactice, pentru posturile cu componentă didactică, ale candidaților.
 3. Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
 1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
 2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
 3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.

Art. 19 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:45

Capitolul VI. Comisiile de concurs

 1. Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
 2. Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți.
 3. Consiliul facultății sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs.
 4. Componența comisiei de concurs este propusă de decanul ITP, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de Consiliul Facultății.

Art. 150 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:58

Sancțiunile de la punctele 1), 2), 3) și 4) se aplică de către Consiliul Facultății, cea de la punctul 5) de către titularul disciplinei, iar cea de la punctele 6) și 7) de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății și cu luarea de cunoștință de către Senat.

Art. 148 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:55

Recompense și sancțiuni

Pentru performanțe deosebite în activitatea profesională și de cercetare, studentul poate fi recompensat prin acordarea unor premii, ale căror forme sunt stabilite de Consiliul Facultății din fondurile proprii și din fondurile alocate de către Bisericile susținătoare ale ITP, în conformitate cu reglementările proprii.

Art. 98 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:53

Aprobarea transferului ține de competența Consiliului Facultății, care, urmând succesiunea de mai jos, stabilește:

 1. recunoașterea și/sau echivalarea examenelor și creditelor;
 2. examenele de diferență și alte obligații, astfel încât studentul transferat să se conformeze la același plan de învățământ cu toți studenții promoției în care a fost înscris;
 3. perioada de susținere a examenelor de diferență.

Art. 91 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:50

La cererea motivată a studentului Consiliul Facultății poate aproba, după încheierea anului universitar, întreruperea studiilor pentru maximum un an universitar pentru fiecare ciclu de studiu în parte. În caz de îmbolnăviri grave sau cazuri de forță majoră, întreruperea studiilor se poate aproba pe întregul parcurs al anului universitar.

Art. 137 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:32

Studentul care încearcă să promoveze orice examen prin fraudă sau prin plagiarism va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății. Despre astfel de cazuri cadrul didactic examinator întocmește un raport în scris pentru Consiliul Facultății.

Art. 73 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:00

Cuantumul absențelor nemotivate nu poate depăși 20% din numărul total de ore aferente fiecărei discipline, iar cuantumul total al absențelor motivate și a celor nemotivate nu poate depăși 50%. În caz contrar, studentul va reface toate activitățile prevăzute pentru disciplina respectivă în anul universitar următor, cu plata creditelor restante. În cazul în care există interferențe între orarul stabilit și programarea disciplinelor restante, obligativitatea frecventării cursurilor restante va fi stabilită de Consiliul Facultății.

Art. 69 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:59

Prevederile legate de prezența la activități pot diferi de la o disciplină la alta, și sunt stabilite în cerințele disciplinei de către cadrele didactice care predau disciplina, cu acordul Consiliului Facultății, cu respectarea următoarelor standarde minimale:

 • Prezența la practică de specialitate este obligatorie în proporție de 100%.
 • Prezență obligatorie la seminarii și practică este de minim 80%.
 • Prezența obligatorie la cursuri este de minim 70%.

Pages

Subscribe to RSS - Consiliul Facultății