Senat

You are here

Art. 15 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:01

Concursul de admitere se desfășoară pe baza Regulamentului de admitere la studii universitare de masterat. Ghidul de admitere va fi elaborat anual și aprobat de Senatul ITP.

Art. 29 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:58

Propunerile de înființare a unor specializări de masterat se avizează de Consiliul Facultății și se înaintează Rectoratului. Ele sunt analizate de Comisia pe programele de studii. Această comisie examinează calitatea tuturor propunerilor pe baza documentației înaintate și recomandă Rectorului acele specializări propuse, care satisfac cerințele unui învățământ postuniversitar modern de înaltă ținută științifică și care pot fi supuse aprobării Senatului ITP.

Art. 10 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:38

Cifrele de școlarizare minime pentru studiile de masterat se stabilesc anual de Senatul ITP în concordanță cu nevoile Bisericilor fondatoare privind posturile ecleziale și de cercetare vacante, pe baza propunerilor înaintate de Consiliul Facultății, ținând seama de performanțele absolvenților promoțiilor de masterat anterioare și de programele de cercetare elaborate de Consiliul Cercetării Științifice.

Art. 8 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 16:32

Organizarea studiilor de masterat

Studiile de masterat se organizează ca învățământ de zi. În situații, când din rațiuni profesionale se impun și alte forme de organizare (cu frecvență redusă, învățământ la distanță îmbinată cu practica bisericească), Senatul ITP poate hotărî practicarea acestor forme, cu respectarea tuturor standardelor învățământului de zi.

Art. 35 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:38

Contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale sau prevăzute în metodologia ITP. Contestațiile depuse de alte persoane decât candidații sunt înaintate Senatului spre soluționare.

Art. 27 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:33

Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent de către ITP, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senat, se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfășurării concursului.

Art. 26 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:32
 1. Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.
 2. Concursul constă în evaluarea activității științifice și profesionale, precum și a calităților didactice, pentru posturile cu componentă didactică, ale candidaților.
 3. Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaților și nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
 1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
 2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
 3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.

Art. 19 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:45

Capitolul VI. Comisiile de concurs

 1. Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
 2. Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți.
 3. Consiliul facultății sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs.
 4. Componența comisiei de concurs este propusă de decanul ITP, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de Consiliul Facultății.

Art. 150 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:58

Sancțiunile de la punctele 1), 2), 3) și 4) se aplică de către Consiliul Facultății, cea de la punctul 5) de către titularul disciplinei, iar cea de la punctele 6) și 7) de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății și cu luarea de cunoștință de către Senat.

Art. 67 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:47

Rectorul confirmat de ministrul de resort încheie cu Senatul un contract de management, ce va cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială precum și drepturile și obligațiile părților contractuale.

Art. 46 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:40

Membrii senatului universitar din cadrul ITP vor fi aleși după cum urmează:

 1. reprezentanții cadrelor didactice și de cercetare în Senat sunt aleși prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP, în proporție de maximum 75%;
 2. reprezentanții studenților sunt aleși prin votul universal, direct și secret al studenților conform Regulamentului privind Statutul Uniunii Studențești, în proporție de minimum 25%.

Art. 45 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:40

Alegerile la nivelul Senatului

Senatul ITP are în compoziția sa reprezentanți ai cadrelor didactice ITP, ai studenților ITP, precum și ai Bisericilor fondatoare. Bisericile fondatoare au câte un reprezentant (episcopi sau delegații lor oficiali) în senatul universitar.

Pages

Subscribe to RSS - Senat