You are here

Art. 10 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:50

Persoanele încadrate în muncă au următoarele obligații:

 1. Să cunoască și să aducă la îndeplinire prevederile contractului individual de muncă, ale fișei postului, ale Cartei ITP, ale Regulamentului intern, ale altor regulamente.
 2. Să cunoască și să respecte normele de protecția și securitate a muncii, atât cele generale, redate în Regulament, cât și cele specifice locului de muncă.
 3. Să respecte programul de lucru și să folosească integral timpul de muncă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.
 4. Să participe, la solicitarea conducerii ITP, la toate evenimentele importante ale activității universitare.
 5. Salariații care vin în contact cu publicul, au obligația să aibă o ținută decentă, o comportare demnă, să dea dovadă de solicitudine, principialitate, să rezolve cererile /solicitările /sesizările în acord cu procedurile și la termenele stabilite de reglementările în vigoare.
 6. Să se prezinte la serviciu apți pentru efectuarea sarcinilor și a lucrărilor ce le revin, să dea dovadă de grijă deosebită în folosirea, gestionarea și păstrarea aparatelor, instalațiilor, a utilajelor, a altor materiale și valori încredințate.
 7. Să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, precum și normele și instrucțiunile referitoare la desfășurarea activității.
 8. Să nu se folosească de calitatea de salariat al ITP în mod nelegitim, fără aprobarea / împuternicirea conducerii ITP.
 9. Să nu utilizeze infrastructura ITP în scopuri personale.
 10. Să nu înstrăineze, fără forme legale, bunuri / valori aparținând ITP.
 11. La încetarea activității, persoana în cauză trebuie să depună diligențe pentru stingerea – în termen util – a tuturor obligațiilor ce-i revin față de ITP.
 12. Angajații ITP au obligația să anunțe în termen de 5 (cinci) zile asupra oricărei modificări privind: adresa și numărul de telefon; starea civilă; preschimbarea actului de identitate.
 13. Angajații sunt obligați să respecte sarcinile și indicațiile primite de la superiorii lor direcți. Ei pot refuza acest lucru în cazul în care sarcina contravine unor regulamente sau legislației în vigoare, respectiv din motive de conștiință. Cazurile descrise mai sus vor fi aduse la cunoștința Senatului universitar și vor fi analizate de la caz la caz.

Corp instituțional responsabil:

Funcție responsabilă: