Senate

You are here

Art. 16 - Regulamentul Centrului de Cercetare

Submitted by webadmin on Tue, 2021/02/16 - 14:43

În privința Centrului, Senatul ITP are următoarele atribuții:

  1. validează membrii Consiliului Cercetării Științifice;
  2. avizează modificarea structurii organizatorice și funcționale a Centrului;
  3. stabilește principalele direcții de acțiune, strategiile și măsurile pentru realizarea obiectivelor Centrului;
  4. ia măsuri de asigurare a finanțării activității de cercetare din cadrul Centrului;
  5. supraveghează managementul calității în activitatea de cercetare desfășurată în Centrul.

Art. 38 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 12:41

Rectorul ITP poate anula, cu aprobarea Senatului, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului etic.

Art. 163 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 20:22

Dacă îndeplinirea unor elemente ale regulamentului este împiedicată de evenimente vis major (evenimente externe, imprevizibile, insurmontabile și inevitabile), Consiliul de Administrație poate acorda derogare de la aplicarea unor reguli și poate formula reglementări conform situației pe durata evenimentului menționat, cu aprobarea ulterioară al Senatului, acordată cu ocazia următoarei ședințe.

Art. 19 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:10

Pe tema calității procesului de învățământ, la nivelul Consiliului Facultății, se organizează dezbateri și se stabilesc planuri de măsuri pentru demararea de acțiuni corective și de îmbunătățire a calității educației. Aceste planuri se înaintează spre aprobare Senatului ITP.

Art. 18 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:10

Sintezele privind rezultatele monitorizării se înaintează Rectoratului de către Prorector. Cadrul didactic responsabil cu calitatea procesului de învățământ analizează anual aceste materiale de sinteză. Concluziile rezultate pentru fiecare program de studiu sunt prezentate în cadrul ședințelor Senatului.

Art. 14 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:07

În urma analizei, coordonatorul noului program de studiu, prin intermedierea Rectorului, transmite Senatului raportul de evaluare internă a noului program de studiu însoțit de o cerere, pentru inițierea procedurilor de autorizare provizorie la organismele competente conform legii.

Art. 6 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:02

După aprobarea de către Senatul ITP a propunerii de inițiere a unui nou program de studiu, se stabilesc, prin hotărârea Consiliului Facultății, coordonatorul noului program de studiu.

Art. 24 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/17 - 14:14

În cazul în care bugetul CCTP sau ITP permite, conducerea CCTP poate beneficia de remunerație. Rezultatele financiare ale CCTP constituie obiectul unui raport anual înaintat Senatului ITP. Execuția bugetară se realizează prin compartimentul financiar-contabil al ITP.

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Art. 14 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:17

Reprezentarea în CCS a diferitelor discipline se stabilește de către Senatul ITP, ținându-se cont de performanțele științifice ale cadrelor didactice și cercetătorilor, de proporția acestora în ITP, precum și de strategia de dezvoltare a cercetării științifice adoptată de către Senatul ITP.

Art. 5 - Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/14 - 17:34

În raport cu necesitățile academice proprii, Senatul ITP poate aproba, pe o durată determinată, invitarea în cadrul ITP a unor cadre didactice universitare și a altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate. În cazul specialiștilor fără grad didactic universitar recunoscut în țară, Senatul ITP aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanței, în conformitate cu standardele naționale și ale ITP.

Art. 18 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 20:17

Studentul practicant manifestă respect conform principiilor fundamentale de etică creștină, folosește un limbaj și comportament adecvat, are atitudine decentă în serviciul îndeplinit, față de colegi și enoriași.

Art. 15 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 17:01

Concursul de admitere se desfășoară pe baza Regulamentului de admitere la studii universitare de masterat. Ghidul de admitere va fi elaborat anual și aprobat de Senatul ITP.

Pages

Subscribe to RSS - Senate