decan

You are here

Art. 37 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 17:11

Data examenului de finalizare a studiilor de masterat este stabilită de Consiliul Facultății. De regulă, examinarea are loc în sesiunea din vară (iunie). Consiliul Facultății poate programa un examen suplimentar de finalizare a studiilor în sesiunea de toamnă (septembrie).

Art. 31 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:54

VIII. Responsabilitate personală, socială și profesională

În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

 1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
 2. serviciul de calitate corespunzător;
 3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
 4. aplicarea legilor și a regulilor;
 5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 30 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 12:35
 1. Încălcarea prevederilor Art. 295 alin. (3) și (4) duce la invalidarea concursului și la penalizarea celor vinovați.
 2. Decanul și Rectorul răspund în fața Senatului ITP pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Art. 20 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:49
 1. Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând președintele acesteia, specialiști în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.
 2. În cazul indisponibilității participării președintelui sau a unor membri la lucrările comisiei, președintele este înlocuit de un membru titular disponibil iar membrii titulari sunt înlocuiți cu membrii supleanți.
 3. Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puțin 3 membri ai comisiei.

Art. 8 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:13
 1. ITP poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea postului scos la concurs de către Ministerul Educației Naționale, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 2. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ITP transmite Ministerul Educației Naționale următoarele documente:
  • lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora, semnată și stampilată de Rectorul ITP;

Art. 7 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/01/08 - 11:11

Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan și înaintată Consiliului de Administrație al ITP în vederea aprobării, conform Art. 213 alin. (13) III. c) din Legea nr. 1/2011.

Art. 97 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:52

Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II și următorii cu excepția ultimului an de studii și numai de la o instituție cu profil identic sau apropiat. Cererile de transfer trebuie să aibă anexate avizul Bisericii fondatoare de care aparține studentul, avizul și recomandarea Decanului și Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, adeverință cu situația școlară încheiată a solicitantului, semnată de Rectorul și secretarul șef al facultății de unde se transferă solicitantul.

Art. 55 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:28

Creditele se pot obține în avans și se pot reporta în semestrele următoare (mobilitatea creditelor). Obținerea în avans sau reportarea în semestrele următoare se face la cererea studentului și se aprobă de către decan.

Art. 133 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:15

Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învățământ pentru anul curent de studii. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenți.

Art. 132 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:14

Studentul are dreptul să ceară mărire de notă numai pentru notele obținute într-una din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de mărire a notei este următoarea:

 1. studentul completează o cerere tip, adresată Decanului;
 2. în cazul în care cererea este aprobată, cadrul didactic examinează studentul și îi trece nota în catalog.

Art. 122 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 17:08

Volumul și nivelul cunoștințelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de studiu ale disciplinelor respective. Programele se revizuiesc anual de cadrul didactic titular de disciplină și sunt avizate de Decan.

Art. 43 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/01/06 - 16:51

Legitimația de student și Carnetul de student

Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimația de student și Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obținute la toate probele de evaluare, pe toată durata școlarității. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârșitul și la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimația de student este vizată de către Decan la fiecare început de an universitar.

Art. 39 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 20:37

Decanul este selectat prin concurs public, organizat de către noul rector al ITP și validat de Senat. La concurs pot participa persoane din cadrul ITP sau din orice facultate de profil din țară ori din străinătate care, pe baza audierii în noul Consiliu al facultății, au primit avizul acestuia de participare la concurs.

Pages

Subscribe to RSS - decan