You are here

Art. 7 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:40

Reguli privind disciplina muncii

Conducerea ITP are următoarele obligații:

 1. Să asigure cadrul legal de angajare a personalului didactic, didactic-auxiliar și administrativ, în acord cu prevederile legale în vigoare (Codul Muncii, Legea Educației Naționale, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale Ministrului Educației și Cercetării, Carta ITP). Angajarea unei persoane se consideră definitivă după trecerea termenului de probă/ de stagiu prevăzut de dispozițiile legale în vigoare, respectiv realizarea condițiilor înscrise în Contractul individual de muncă, în regulamentele ITP și realizarea altor obligații specifice, asumate de angajat cu ocazia angajării.
 2. Să solicite la angajare, iar persoana interesată să prezinte următoarele acte:
  • buletin/carte de identitate;
  • o declarație din care să rezulte statutul de angajat/non-angajat a persoanei în cauză la o altă instituție;
  • actele din care să rezulte că are studiile, respectiv calificarea, cerute pentru funcția/postul ce urmează a o exercita;
  • actul din care să rezulte starea sănătății sale, respectiv avizul medical;
  • dovadă privind persoanele aflate în întreținere, dacă este cazul;
  • alte acte cerute de lege pentru ocuparea funcției/postului respectiv;
  • curriculum vitae, cuprinzând principalele date biografice și profesionale.
 3. Să ia măsurile necesare pentru aplicarea actelor normative din domeniul protecției muncii la fiecare loc de muncă.
 4. Să asigure gestionarea rațională a fondurilor materiale și bănești ale ITP.
 5. Să se preocupe de repartizarea și utilizarea judicioasă a forței de muncă, prin încadrarea cu personal corespunzător și suficient.
 6. Să ia măsuri pentru stingerea tuturor obligațiilor dintre ITP și salariat în cazul încetării activității acestuia.
 7. Să ia orice alte măsuri, în limitele competenței stabilite prin lege.
 8. Să asigure o conduită corectă față de toți salariații.
 9. Să înlăture orice formă de încălcare a demnității.