director general administrativ

You are here

Art. 34 - Erasmus személyzeti mobilitási szabályzat

Publicat de webadmin pe Mie, 2023/11/29 - 18:45

Erasmus+ mobilitási támogatási szerződés (ösztöndíjszerződés) / Contract Financiar în cadrul programului Erasmus+ / Erasmus+ Grant Agreement: Román nyelvű kétoldalú megállapodás, amely a résztvevő munkatárs és a KPTI között jön létre és a feleknek az Erasmus+ mobilitási programmal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit tartalmazza, leszögezi a mobilitás időtartamát és finanszírozási típusát, az ösztöndíj összegét, az ösztöndíj folyósításának módját és feltételeit. Magába foglalja, hogy a mobilitás mely fogadóintézményben fog megvalósulni.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 23 - Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/17 - 14:12

Gestionarea resurselor financiare obținute va fi realizată de Consiliul de conducere al CCTP, prin consultare permanentă cu Directorul general administrativ al ITP, conform destinațiilor pentru care ele au fost alocate, și direcționată către:

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

  1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
  2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
  3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 56 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:35

Reguli pentru sezonul rece

Înainte de începerea sezonului rece vor fi controlate instalațiile de încălzire, centralele termice, conductele, corpurile și elementele de încălzit și după caz, vor fi înlăturate defecțiunile constatate. Direcția economică este răspunzătoare pentru neîndeplinirea acestor obligații.

Art. 26 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:09

Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârșitul fiecărui an pentru anul calendaristic următor, și se depune la directorul general administrativ până cel târziu la 30 ianuarie.
Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare. Durata concediului de odihnă, conform tranșelor de vechime este următoarea:

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

  1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
  2. serviciul de calitate corespunzător;
  3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
  4. aplicarea legilor și a regulilor;
  5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 60 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 11:32

Postul de Director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de Administrație. Președintele comisiei de concurs este rectorul. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educației. Validarea concursului se face de către Senatul ITP, pe baza avizului prealabil a Bisericilor Fondatoare, iar numirea pe post, de către rector.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Publicat de webadmin pe Sâm, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Subscribe to RSS - director general administrativ