dean

You are here

Art. 7 - A licenciátusi és magiszteri szakdolgozat elkészítésének szabályzata

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/25 - 16:21

Az Intézet a hirdetőn közzéteszi az aktualizált, konzulens oktatókhoz rendelt szakdolgozati témajavaslatokat, illetve azokat a témákat, amelyeket a konzulens oktatók javasoltak, figyelembe véve a hallgatók érdeklődését. A szakdolgozati témák kifüggesztésének határideje: június 1. A témakiírás felelőse a dékán.

Art. 111 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 17:48

În situații de excepție, în cazul în care responsabilul de examen este absent sau indisponibil, decanul facultății poate semna notele în catalog, cu împuternicirea responsabilului de examen. Ulterior, responsabilul de examen va contrasemna notele astfel acordate.

Art. 63 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 13:50

Decanul facultății ITP are responsabilitatea coordonării proceselor educaționale și de informare a studenților Institutului privind programele de studiu. Titularii de discipline au responsabilitatea informării studenților privind disciplinele individuale. Mentorii de an și reprezentații studenților în comisiile ITP au responsabilitatea informării studenților privind activitatea educațională și programul academic. Preotul duhovnic răspunde de informarea studenților privind programele și activitatea spirituală desfășurată în cadrul ITP.

Art. 51 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:00

Disciplinele facultative (liber alese) sunt discipline cu caracter complementar, care fac posibilă lărgirea sferei de cunoștințe de specialitate a studenților, sau vizează interesele lor în alte domenii, ținând cont de posibilitățile universității. Studenții ITP se pot înscrie și la cursurile altor specializări (cu condiția îndeplinirii condiționărilor), cu aprobarea decanului. Aceste discipline sunt recunoscute ca discipline facultative, iar rezultatele obținute sunt înscrise în registrul matricol, precum și în foaia matricolă/suplimentul la diplomă a(l) studentului.

Art. 13 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 18:06

Contractul de studii reprezintă anexa la contractul de școlarizare valabil pe durata studiilor, semnată anual de către student și decanul facultății, prin care studentul se înscrie în anul universitar respectiv, și prin care el alege disciplinele pentru semestrele I și II. Prin contractul de studiu studentul își asumă îndeplinirea cerințelor stabilite, iar decanul se obligă la organizarea predării disciplinelor respective în condiții adecvate.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 4 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/12 - 19:44

Practica profesională este coordonată de câte un cadru didactic pentru fiecare linie de studiu. Persoanele responsabile pentru practica profesională vor fi desemnate de către decan, cu aprobarea Consiliului Facultății. Coordonatorul de practică asigură comunicarea și medierea de natură profesională și administrativă între toate părțile implicate: ITP (cadrele didactice participante la formarea profesională), Bisericile fondatoare, instituțiile gazdă și mentorii, studenții practicanți.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

  1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
  2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
  3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Pages

Subscribe to RSS - dean