oktató

You are here

Art. 26 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 18:09

Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârșitul fiecărui an pentru anul calendaristic următor, și se depune la directorul general administrativ până cel târziu la 30 ianuarie.
Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare. Durata concediului de odihnă, conform tranșelor de vechime este următoarea:

Art. 17 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 17:59

Programul de lucru al personalului didactic-auxiliar și al celui administrativ, la nivel de ITP se stabilește ținând cont de eficiență. Programul de lucru este, de regulă, unitar pentru întregul personal, dar pentru salariații cu sarcini specifice (portari, fochiști etc.), programul de lucru poate fi diferit.

Art. 5 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 17:29

Un angajat nou nu va putea începe lucrul decât după ce și-a însușit normele de tehnica securității de igiena muncii, regulile generale și specifice de prevenirea și stingerea incendiilor, a luat la cunoștință obligațiile ce-i revin conform fișei postului și a însușit prevederile Regulamentului Intern. Aceste dispoziții se aplică și în cazul trecerii temporare sau definitive a unui angajat într-o altă muncă în cadrul ITP.

Art. 28 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:17

Studenții care urmează studiile de masterat sunt integrați în activitatea de cercetare a ITP și pot deveni membri ai Centrului de Cercetare ITP. Cadrele didactice, care desfășoară activități didactice la studiile de masterat, îi oferă studenților sprijinul profesional în stabilirea unei teme de cercetare. Pentru realizări deosebite în cercetarea științifică studenții de la studiile de masterat pot fi premiați de Consiliul Facultății.

Art. 32 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:54

Restul activităților didactice de seminarizare, lucrări aplicative, proiecte etc. pot fi acoperite și de alte cadre didactice titularizate în învățământul superior cu titlul științific de doctor în specialitatea disciplinelor aflate în postul didactic pe care îl ocupă, angajate cu norma de bază în ITP. În ceea ce privește practica profesională realizat în afara ITP, Institutul va coopera cu mentorii unde studenții practicanți vor desfășura stagiul de practică conform convenției încheiate cu Bisericile fondatoare.

Art. 21 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:50

Programele analitice ale disciplinelor cuprinse în planul de învățământ se elaborează de către titularii disciplinelor respective. Programele analitice trebuie să fie însoțite de o bibliografie la zi. Majoritatea lucrărilor din bibliografie trebuie să fie accesibilă studenților. Programele analitice și bibliografiile se comunică studenților cel târziu în prima săptămână a semestrului în care se predau disciplinele respective.

Art. 40 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 14:02

Relația dintre cadrele didactice și studenți se bazează pe iubirea aproapelui, pe aprecierea reciprocă, iar această relație trebuie să servească interesele activității didactice și de educare. De la cadrul didactic se cere un exemplu personal atât pe plan profesional, cât și spiritual, pentru ca acesta să poată favoriza îmbogățirea psihică, spirituală și morală a studenților. Nimeni nu are voie să abuzeze de poziția sa de cadru didactic. De la studenți se cere de asemenea să manifeste iubirea aproapelui și respect față de cadrele didactice și de personalul administrativ.

Art. 28 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:50

VII. Claritate

ITP facilitează accesul la toate informațiile care sunt importante pentru cadrele didactice și studenți, respectiv pentru alte instituții, cu care ITP colaborează. Transmiterea informațiilor trebuie să servească interesele ITP. Este interzisă scurgerea de informații, publicarea, respectiv comunicarea oricărei informații, care poate dăuna intereselor ITP. Astfel este interzisă și publicarea informațiilor false.

Art. 25 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:48

VI. Cinste și integritate

Orice membru al comunității academice are obligația de a manifesta un comportament onest și cinstit atât în activitatea didactică cât și în cercetare și în funcția de conducere, și anume conform prevederilor normelor creștine bazate pe Biblie.

Pages

Subscribe to RSS - oktató