oktató

You are here

Art. 20 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:43

În evaluarea personală a cadrelor didactice este decisiv rezultatul obținut în cadrul activității didactice și de cercetare, respectiv efectul acestuia asupra comunității: calitatea cursurilor, seminariilor, manualelor, suporturilor de curs, cantitatea și numărul publicațiilor; programele (granturile), contractele de cercetare obținute prin concursuri și, nu în ultimul rând, orice activitate ce este în folosul Institutului (cercetare de nivel înalt în cercuri studențești, lucrări de diplome proeminente etc.).

Art. 19 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:42

Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.

Art. 9 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:30

Libertatea academică implică respectul libertății academice a altuia. Acele persoane care într-un fel sau altul ajung în posesia unor informații sau documente confidențiale referitoare la persoane sau instituții, sunt obligate să le trateze astfel încât să nu dăuneze prin acestea intereselor persoanei sau instituției vizate.

Art. 38 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 12:41

Capitolul X. Suplinirea activităților didactice

  1. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al ITP ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform Legii 1/2011.
  2. Studenții doctoranzi pot fi angajați pe perioadă de maximum 5 ani și pot efectua activități didactice în regim plata cu ora, în limita unei norme didactice minime de asistent universitar.

Art. 11 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 11:25

Capitolul IV. Condiții pentru înscrierea la concursul de ocuparea posturilor didactice și de cercetare

Condițiile minime și obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la ITP sunt:

Art. 150 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:58

Sancțiunile de la punctele 1), 2), 3) și 4) se aplică de către Consiliul Facultății, cea de la punctul 5) de către titularul disciplinei, iar cea de la punctele 6) și 7) de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății și cu luarea de cunoștință de către Senat.

Art. 112 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:17

Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după șase zile de la susținerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.

Art. 127 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:13

Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii și verificări pe parcurs (referate, teste etc.) se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. La disciplina la care se susțin mai multe probe, scris și oral, examinatorul va stabili o singură notă (cifra întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obținute de student.

Art. 122 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:08

Volumul și nivelul cunoștințelor cerute la examene sunt stabilite prin programele de studiu ale disciplinelor respective. Programele se revizuiesc anual de cadrul didactic titular de disciplină și sunt avizate de Decan.

Art. 9 - Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:39

În vederea recunoașterii calității de conducător de doctorat sau a abilitării, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Art. 8 - Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:30

În vederea recunoașterii funcției didactice, solicitantul depune dosarul de recunoaștere la Secretariatul ITP. Dosarul va include:

Pages

Subscribe to RSS - oktató