Administrative Council

You are here

Az Adminisztratív Tanács ügyviteli testület, amely gondoskodik a testületi határozatok kivitelezéséről az adminisztrációs folyamatok működéséről. A testület tagjai az intézmény vezető beosztású állandó és választott személyei.

Art. 163 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 20:22

Dacă îndeplinirea unor elemente ale regulamentului este împiedicată de evenimente vis major (evenimente externe, imprevizibile, insurmontabile și inevitabile), Consiliul de Administrație poate acorda derogare de la aplicarea unor reguli și poate formula reglementări conform situației pe durata evenimentului menționat, cu aprobarea ulterioară al Senatului, acordată cu ocazia următoarei ședințe.

HG 1512 / 2008 -- Hotărâre nr. 1512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/21 - 09:17

HOTĂRÂRE nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

EMITENT
GUVERNUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Ordin Nr. 3751 din 29 aprilie 2015

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/18 - 19:09

ORDIN nr. 3.751 din 29 aprilie 2015
de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior
EMITENT
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Art. 18 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:42
  1. Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută în HG 457/2011 (cu modificările ulterioare) art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 7 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:11

Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan și înaintată Consiliului de Administrație al ITP în vederea aprobării, conform Art. 213 alin. (13) III. c) din Legea nr. 1/2011.

Art. 9 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Submitted by webadmin on Sat, 2020/04/25 - 17:07

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP colaborează în mod integrat cu:

  1. Comisia pe programele de studii;
  2. Consiliul Cercetării Științifice ITP, oferindu-i sprijinul logistic necesar, inclusiv culegerea și stocarea informațiilor privind activitatea de cercetare științifică desfășurată în Institut;
  3. Consiliul de Administrație ITP.
Subscribe to RSS - Administrative Council