Ordin Nr. 3751 din 29 aprilie 2015

You are here

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/18 - 19:09
Regulation type Rendelet
Internal/External External
Valid from Wednesday, April 29, 2015 - 00:00
Responsable body Administrative Council
Description

ORDIN nr. 3.751 din 29 aprilie 2015
de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior
EMITENT
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2015

Având în vedere prevederile art. 123 alin. (8), art. 207, art. 208 alin. (1), art. 209-213, art. 214 alin. (1)-(4), art. 227 alin. (3)-(5), art. 291 alin. (2), (5), (6) şi (7) şi art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Metodologia-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1) Instituţiile din sistemul naţional de învăţământ superior elaborează şi aprobă, în condiţiile legii, metodologiile proprii necesare în procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere.
(2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) se transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu ocazia înaintării dosarului de confirmare a rectorului.

Articolul 3

Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală juridic din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, din România, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.062/2011 privind metodologia-cadru de organizare a referendumului la nivel de universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 3 mai 2011.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Bucureşti, 29 aprilie 2015.
Nr. 3.751.

Anexă

METODOLOGIE 29/04/2015