rector

You are here

Art. 16 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 17:57

Organizarea timpului de lucru

Programul de lucru comun al cadrelor didactice și al studenților sunt stabilite de către conducerea facultății și prin Orar și Program semestrial, și sunt avizate de către Consiliul Facultății. Orarul este afișat la loc vizibil, în siguranță în afișierele ITP, precum și pe site-ul web oficial al ITP.

Art. 29 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:58

Propunerile de înființare a unor specializări de masterat se avizează de Consiliul Facultății și se înaintează Rectoratului. Ele sunt analizate de Comisia pe programele de studii. Această comisie examinează calitatea tuturor propunerilor pe baza documentației înaintate și recomandă Rectorului acele specializări propuse, care satisfac cerințele unui învățământ postuniversitar modern de înaltă ținută științifică și care pot fi supuse aprobării Senatului ITP.

Art. 31 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:54

VIII. Responsabilitate personală, socială și profesională

În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

 1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
 2. serviciul de calitate corespunzător;
 3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
 4. aplicarea legilor și a regulilor;
 5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 34 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:37

Capitolul IX. Contestații

 1. În vederea stabilirii componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor se parcurge aceeași procedură ca la stabilirea componenței comisiei de concurs.
 2. Membrii comisiei de concurs nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor.
 3. În urma aprobării de către Senatul ITP, comisia de soluționare a contestațiilor este numită prin decizie a rectorului.

Art. 30 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:35
 1. Încălcarea prevederilor Art. 295 alin. (3) și (4) duce la invalidarea concursului și la penalizarea celor vinovați.
 2. Decanul și Rectorul răspund în fața Senatului ITP pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Art. 27 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 12:33

Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent de către ITP, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senat, se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfășurării concursului.

Art. 19 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:45

Capitolul VI. Comisiile de concurs

 1. Stabilirea componenței comisiei de concurs se face după publicarea anunțului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.
 2. Componența comisiei de concurs poate include membri supleanți.
 3. Consiliul facultății sau al școlii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componența nominală a comisiei de concurs.
 4. Componența comisiei de concurs este propusă de decanul ITP, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), și este avizată de Consiliul Facultății.

Art. 18 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:42
 1. Pentru obținerea avizului compartimentului juridic al instituției de învățământ superior, fiecare dosar trebuie să cuprindă rezoluția cu privire la verificarea informațiilor din fișa de verificare prevăzută în HG 457/2011 (cu modificările ulterioare) art. 13 alin. (1) lit. e). Această rezoluție este stabilită de către o comisie sau un consiliu științific numit(ă) prin decizie a rectorului, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 8 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Submitted by webadmin on Fri, 2021/01/08 - 11:13
 1. ITP poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea postului scos la concurs de către Ministerul Educației Naționale, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
 2. În vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, ITP transmite Ministerul Educației Naționale următoarele documente:
  • lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs și structura acestora, semnată și stampilată de Rectorul ITP;

Art. 14 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 21:17

Examinarea se va derula sub supravegherea Comisiei de Admitere al cărei președinte este rectorul, membrii fiind alcătuiți din cadrele didactice ale Institutului. Reprezentanții bisericilor susținătoare pot asista la întregul proces de examinare, dar fără drept de acordare de note.

Pages

Subscribe to RSS - rector