rector

You are here

Art. 22 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Submitted by webadmin on Thu, 2021/01/07 - 13:31

Desfășurarea examenului

Examinarea se va derula sub supravegherea Comisiei de Admitere al cărei președinte este rectorul, membrii fiind alcătuiți din cadrele didactice ale Institutului. Reprezentanții bisericilor susținătoare pot asista la întregul proces de examinare, dar fără drept de acordare de note.

Art. 5 - Regulamentul de admitere la studii universitare de licență

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 21:15

Rectoratul emite în fiecare an Ghidul Admiterii valabil pentru următorul examen de admitere. Acesta va conține lista documentelor necesare pentru înscriere, data înscrierii și a susținerii examenului, subiectele în funcție de discipline, criteriile de admitere și locurile disponibile pentru licență. Ghidul va fi afișat online pe site-ul ITP cu cel puțin 6 luni înaintea admiterii.

Art. 150 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:58

Sancțiunile de la punctele 1), 2), 3) și 4) se aplică de către Consiliul Facultății, cea de la punctul 5) de către titularul disciplinei, iar cea de la punctele 6) și 7) de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății și cu luarea de cunoștință de către Senat.

Art. 97 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:52

Transferarea studentului se poate face numai pentru anii II și următorii cu excepția ultimului an de studii și numai de la o instituție cu profil identic sau apropiat. Cererile de transfer trebuie să aibă anexate avizul Bisericii fondatoare de care aparține studentul, avizul și recomandarea Decanului și Rectorului (după caz) de unde pleacă studentul, adeverință cu situația școlară încheiată a solicitantului, semnată de Rectorul și secretarul șef al facultății de unde se transferă solicitantul.

Art. 137 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:32

Studentul care încearcă să promoveze orice examen prin fraudă sau prin plagiarism va fi exmatriculat de către Rector, la propunerea Consiliului Facultății. Despre astfel de cazuri cadrul didactic examinator întocmește un raport în scris pentru Consiliul Facultății.

Art. 114 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 17:09

Ziua și ora susținerii examenelor la discipline se stabilesc de acord comun între titularii de discipline și grupurile de studenți. Data examenelor trebuie stabilită astfel încât fiecare student să aibă posibilitatea de a susține examenele după o programare echilibrată.

Art. 41 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:53

Contractul de școlarizare și contractul de studiu

La începutul anului I se încheie un Contract de școlarizare între studentul înmatriculat și ITP Cluj reprezentat de către Rector. Acest contract are ca obiect derularea activităților de învățământ, reglementând raporturile dintre Institut și student, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei ITP, ale regulamentelor ITP și hotărârilor Senatului ITP.

Art. 43 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:51

Legitimația de student și Carnetul de student

Secretariatul ITP eliberează studentului înmatriculat Legitimația de student și Carnetul de student care dovedesc calitatea de student. În Carnetul de student se înscriu toate notele obținute la toate probele de evaluare, pe toată durata școlarității. Prezentarea Carnetului de student profesorului examinator este obligatorie. La sfârșitul și la începutul fiecărui an universitar Carnetul studentului este vizat de către Rectorul ITP. Legitimația de student este vizată de către Decan la fiecare început de an universitar.

Art. 33 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 09:22

Înmatricularea în anul I se face de către Rector, la cererea studentului declarat admis la concursul de admitere. Studentul înmatriculat primește un numărul matricol pentru fiecare ciclu de studiu în parte, valabil pentru întreaga perioadă de școlaritate în Institut. Numerele din registrul matricol se dau în mod continuu pentru fiecare serie nouă de școlarizare.

Art. 67 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:47

Rectorul confirmat de ministrul de resort încheie cu Senatul un contract de management, ce va cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială precum și drepturile și obligațiile părților contractuale.

Art. 50 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/05 - 20:42

Alegerile la nivelul Rectorului

Rectorul este desemnat conform OMECS nr. 3751, cu un mandat de 4 ani, prin una dintre următoarele modalități:

  1. pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senat; sau
  2. prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților.

Pages

Subscribe to RSS - rector