rector

You are here

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

  1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
  2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
  3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;

Art. 38 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/11 - 12:41

Rectorul ITP poate anula, cu aprobarea Senatului, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului etic.

Art. 18 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 19:09

Atât probele sumative, cât și prezentarea disertație se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului. Fiecare comisie este alcătuită din cel puțin trei membri: un președinte, care este profesor universitar sau conferențiar universitar, și încă doi membri având gradul profesional de cel puțin lector universitar și titlul de doctor. Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor se numesc prin decizia Rectorului, la propunerea Consiliului Facultății.

Art. 115 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 18:00

Avizarea finală a examenelor este responsabilitatea Rectoratului ITP, iar studenții și cadrele didactice sunt informați cu privire la aceasta cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea sesiunii. Anunțarea examenelor se face prin afișarea programului de examene, prin site-ul ITP și prin sistemul Neptun.

Art. 72 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 14:45

În perioada de activități didactice studenții pot absenta intervale mai îndelungate (mai mult de trei zile) de la activități (individual sau în grup, în scopul efectuării de studii, în scopuri culturale, sociale sau sportive) cu acordul scris al rectorului. Studenții nu sunt scutiți de executarea obligațiilor nici în cazul absențelor motivate.

Art. 4 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 17:25

Pentru asigurarea implementării și monitorizării aplicării ECTS, la nivelul anilor de studiu sunt desemnați tutori care asigură deopotrivă consilierea studenților și echivalările de studii, potrivit prezentului Regulament. La nivelul Institutului aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuțiile Rectorului.

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Submitted by webadmin on Tue, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 14 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:07

În urma analizei, coordonatorul noului program de studiu, prin intermedierea Rectorului, transmite Senatului raportul de evaluare internă a noului program de studiu însoțit de o cerere, pentru inițierea procedurilor de autorizare provizorie la organismele competente conform legii.

Art. 12 - Legációs gyakorlat szabályzata

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/20 - 20:29

A legáció tanulmányi jellege

A legáció előírt tanulmányi kötelezettség, kötelező szakmai gyakorlatnak minősülő tárgy. A tárgy értékelése egyfokozatú aláírással történik ("teljesítette" / "nem teljesítette"). Különösen indokolt esetben a rektor adhat felmentést e kötelezettség alól.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

  1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
  2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
  3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Pages

Subscribe to RSS - rector