You are here

Art. 31 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 18:14

Pentru cadrele didactice se aplică prevederile Legii nr. 1/2011:

  1. personalul didactic titular, care din proprie inițiativă solicită în scris să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plată. Durata totală a acestora nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situații sunt de competența conducerii ITP, dacă se face dovada activității respective.
  2. personalul didactic titular poate beneficia, la solicitare scrisă, de concediu fără plată pe timp de un an universitar, o dată la 10 ani, cu aprobarea conducerii ITP, cu rezervarea postului pe perioada respectivă;
  3. profesorii si conferențiarii titulari, sau directorii de granturi care timp de 6 ani consecutivi au funcționat în ITP pot beneficia de an sabatic. Pe perioada anului sabatic, aceștia pot beneficia de până la un salariu de bază, cu aprobarea senatului universitar, și își păstrează calitatea de titular, dar sunt scutiți de efectuarea activităților din fișa postului.
  4. cadrele didactice titulare care participă la diverse forme de specializare în străinătate cu aprobarea conducerii ITP au obligația să anunțe în scris Rectoratul despre intenția de suspendare a contractului individual de muncă, în prima zi după expirarea perioadei aprobate pentru deplasarea în străinătate; neanunțarea în scris a conducerii ITP la expirarea termenului aprobat pentru deplasarea în străinătate, constituie abatere disciplinară și dă dreptul angajatorului la desfacerea contractului individual de muncă, fără îndeplinirea altor formalități.
  5. deplasarea în străinătate a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar, a studenților în timpul semestrului se face doar cu Ordinul scris al Rectorului, eliberat după obținerea tuturor avizelor stipulate de regulamente. Fac excepție cursanții școlilor doctorale din străinătate, care pot părăsi ITP cu acordul scris al Rectorului, în baza aprobării cererii individuale, în care se arată modul de suplinire colegială a orelor și de realizare a sarcinilor de serviciu.

Responsible position: