You are here

Art. 8 - Regulamentul intern de funcționare

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/11 - 17:44

De asemenea, conducerea ITP trebuie să asigure:

  1. soluționarea cererilor sau reclamațiilor salariaților în conformitate cu prevederile contractului și a legislației în vigoare;
  2. informarea corectă și la timp asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă, precizând: riscurile specifice postului, data la care contractul individual de muncă urmează să își producă efectele, natura contractului individual de muncă, durata concediului anual de odihnă, condițiile de acordare a preavizului și durata acestuia, salariul de bază și alte elemente constitutive ale salariului, precum și data plății salariului, durata normală a muncii, locul de muncă, atribuțiile și răspunderile fiecăruia; programele individualizate de muncă și de lucru;
  3. acordarea tuturor drepturilor ce decurg din lege și din contractele individuale de muncă;
  4. plata la timp a contribuțiilor și impozitelor aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
  5. eliberarea, la cerere, a documentelor care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
  6. confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților, în afara cazurilor prevăzute de dispozițiile legale.

Keywords: