vizsga

You are here

Art. 22 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:44

Activitățile didactice se desfășoară la specializările de zi în zilele lucrătoare (luni–vineri) ale săptămânii. Data și durata activităților practice sunt reglementate de convențiile de practică și Regulamentul de practică profesională. La sfârșitul fiecărui semestru se prevăd diferite forme de verificare. Ponderea examenelor în total evaluări finale va fi de min. 50%.

Art. 82 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:29

Studentul care până la sfârșitul anului universitar acumulează mai puțin de 40 de credite din totalul de 60 reprezentând ritmul normal de studii anuale va fi exmatriculat. Cauzele de forță majoră (concedii medicale și de maternitate, cazuri de îmbolnăviri grave dovedite cu acte medicale eliberate) se consideră excepții și se rezolvă la cererea studentului prin prelungirea școlarității sau întrerupere.

Art. 112 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:17

Cataloagele completate la toate rubricile și semnate de către examinator vor fi introduse în sistemul informatic de gestiune academică Neptun și depuse obligatoriu la secretariat, cel târziu după șase zile de la susținerea examenului. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent” în catalogul de examen.

Art. 134 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:16

Reexaminarea pentru mărirea notei nu se poate repeta. Reexaminările în vederea măririi notei se stabilesc după sesiunile programate conform planurilor de învățământ și cel mai târziu cu 5 zile înaintea începerii noului an universitar. Acestea vor putea fi susținute în fața unei comisii a cărei președinte este titularul de disciplină. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obține o notă mai mare decât cea inițială.

Art. 133 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:15

Decanul poate aproba în baza cererii individuale, reexaminarea în vederea măririi notei la cel mult 3 discipline pe an, studentului care are promovate toate examenele prevăzute în planul de învățământ pentru anul curent de studii. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la disciplinele studiate în anii precedenți.

Art. 132 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:14

Studentul are dreptul să ceară mărire de notă numai pentru notele obținute într-una din sesiunile de la finele fiecărui semestru. Procedura de mărire a notei este următoarea:

  1. studentul completează o cerere tip, adresată Decanului;
  2. în cazul în care cererea este aprobată, cadrul didactic examinează studentul și îi trece nota în catalog.

Art. 127 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:13

Notarea răspunsurilor studentului la examene, colocvii și verificări pe parcurs (referate, teste etc.) se face cu note de la 10 la 1, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. La disciplina la care se susțin mai multe probe, scris și oral, examinatorul va stabili o singură notă (cifra întreagă) prin aprecierea tuturor rezultatelor obținute de student.

Art. 119 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:11

Încheierea situației școlare semestriale la disciplinele prevăzute în planul de învățământ cu verificare pe parcurs și colocviu se va face cu o săptămână înaintea sesiunii de examene programate (presesiune).

Art. 114 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/06 - 17:09

Ziua și ora susținerii examenelor la discipline se stabilesc de acord comun între titularii de discipline și grupurile de studenți. Data examenelor trebuie stabilită astfel încât fiecare student să aibă posibilitatea de a susține examenele după o programare echilibrată.

Subscribe to RSS - vizsga