student

You are here

Art. 12 - Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice

Publicat de webadmin pe Dum, 2021/03/14 - 07:57

În cadrul Centrului de Cercetare ITP pot funcționa pe posturi distincte și personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi și studenți, precum și alte categorii de personal.

Art. 5 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Mie, 2021/02/17 - 15:39

Termenele și etapele administrative cheie privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat

  1. Perioada de finalizarea lucrării de licență / disertație;
  2. Termenul de depunere a lucrărilor finalizate în format digital și tipărit (spirală) (din acest moment studentul nu mai are posibilitatea de a efectua corecți asupra lucrării în sesiunea curentă de examene);
  3. Perioada evaluării lucrărilor de licență / disertație de către îndrumători și întocmirea referatelor de apreciere;

Art. 34 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/11 - 10:01

Asigurarea autenticității lucrărilor și responsabilitatea academică

Coordonatorii lucrărilor de licență, și de disertație răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea autenticității conținutului.

Art. 128 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Sâm, 2021/02/06 - 18:15

Condițiile participării la examinare

Studentul are dreptul de a participa la examinare numai dacă a împlinit condițiile legate de prezența sa la activitățile didactice elaborate de prezentul Regulament, respectiv condițiile impuse în fișa disciplinei în cauză. În caz contrar înscrierea la disciplina respectivă se consideră nereușită și studentul este obligat să se înscrie din nou la aceeași disciplină, în regim de taxă. În cazul în care această situație survine la a doua înscriere la disciplina respectivă, studentul va fi exmatriculat.

Art. 77 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 14:52

Conform reglementărilor naționale privind protecția datelor și drepturile de autor studenților le este interzis înregistrarea activităților didactice (cursuri, seminarii, practică, examene de finalizare a studiilor, examene, colocvii, examene parțiale) în format video (film sau poze) sau audio fără acordul explicit al cadrelor didactice. Totodată se interzice și se califică drept o faptă mai gravă reproducerea, modificarea, transmiterea sau postarea pe rețelele de socializare a înregistrărilor video, audio și a pozelor fără știrea și acordul cadrelor didactice.

Art. 68 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 14:34

Participarea la activități

Studentul participă la diferitele forme de activități didactice (curs, seminar, practică, practică de specialitate) ale disciplinelor înscrise în Contractul de studii conform celor stabilite în cerințele disciplinei.

Art. 59 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 12:34

Studentul care într-un an universitar a obținut (a realizat sau a reportat) cel puțin 100 de credite din disciplinele obligatorii și opționale ale planului de învățământ (cu excepția celor la care s-a reînscris), poate solicita la începutul anului universitar următor comasarea ulterioară a doi ani de studii. În urma aprobării din partea Consiliului Facultății studentul va fi înscris în anul de studiu corespunzător (anul trei sau anul patru), și va satisface cerințele planului de învățământ valabil pentru promoția în cauză. Nu se poate aproba comasarea ultimului an de studiu.

Art. 54 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 12:21

Într-un semestru studentul poate alege orice disciplină din planul de învățământ al specializării, predată în semestrul respectiv, cu respectarea condiționărilor. Studentul se înscrie la disciplinele alese din planul de învățământ valabil pentru promoția lui.

Art. 50 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 11:59

Disciplinele opționale contribuie la pregătirea de specialitate a studenților, precum și la aprofundarea cunoștințelor dintr-o ramură de specializare. Parcurgerea și promovarea unui număr de discipline opționale corespunzătoare creditelor stabilite în planul de învățământ este, de asemenea, o condiție pentru obținerea calificării. Disciplinele opționale vor avea o pondere de cel puțin 15% din numărul disciplinelor.

Art. 30 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 11:08

Înscrierea la studii universitare

Înscrierea studentului într-un an de studiu se face cu trei zile înainte de începerea anului universitar, la cererea studentului care îndeplinește condițiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 37 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Vin, 2021/02/05 - 10:53

În cursul perioadei de înregistrare la începutul anului universitar studentul are obligația de a se înregistra în sistemul Neptun și de a se înscrie la disciplinele programate de facultate pentru semestrul în curs. După înregistrare și înscrierea la discipline studentul trebuie să depună la Secretariatul facultății Contractul de studii generat din aplicația Neptun, precum și anexele semestriale ale acestuia conținând disciplinele la care s-a înscris.

Art. 5 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/02/04 - 17:53

În sistemul de credite pentru obținerea diplomei studenții trebuie să acumuleze un anumit număr de credite din diferitele discipline și pachete de discipline, în conformitate cu planul de învățământ al programului de studiu. Numărul de credite aferent unei specializări este reglementat prin hotărâre de guvern. Promovarea disciplinelor nu este legată de un anume semestru de studiu. Luând în considerare condiționările disciplinelor și alte reglementări valabile, folosindu-se de opțiunile posibile, studentul își poate organiza studiile în baza unui plan individual de studiu.

Art. 24 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 18:10

Obligațiile studentului după întoarcerea din mobilitate:
Studentul va încărca pe platforma MOB următoarele documente conform datei limită stabilită:

  1. situația școlară / Transcript of Records (în cazul în care a participat la o mobilitate de studiu) sau dovada obținerii creditelor ECTS (în cazul în care a participat la mobilitate de formare, și dacă există);
  2. un raport descriptiv despre mobilitate;
  3. certificatul de mobilitate / Attendance Certificate.

Studentul va completa Raportul final (Final Report) pe platforma Erasmus+.

Art. 23 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/14 - 18:09

Obligațiile studentului în timpul mobilității:

  1. Conciliază cu persoanele competente eventualele modificări în Acordul de studiu / Learning Agreement anunțând coordonatorul de mobilitate eventualele modificările care se impun.
  2. Îndeplinește obligațiile asumate din Acordul de studiu sau din Acordul de formare.
  3. Respectă regulile instituției gazdă și prin comportamentul său nu va știrbi reputația ITP.

Art. 16 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:16

Studentul practicant asigură confidențialitatea informațiilor însușite prin programul de practică profesională la instituția gazdă.

Art. 15 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/12 - 20:13

Studentul practicant are obligația de a îndeplini sarcinile atribuite, să le înregistreze prin portalul electronic pentru administrarea practicii profesionale conform regulamentelor descrise în fișa disciplinelor de practică.

Pages

Subscribe to RSS - student