szakmai gyakorlat

You are here

Art. 3 - Legációs gyakorlat szabályzata

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/20 - 20:05

A KPTI a lelkészképzés során is nagy hangsúlyt fektet az elméleti és a gyakorlati képzés megfelelő arányaira. Ezért a lelkészi hivatásra készülő hallgatói számára előírja, hogy a KPTI ősi hagyományának megfelelően karácsony, húsvét és pünkösd ünnepén a fenntartó egyházak valamelyik gyülekezetében a KPTI ünnepi követeként megjelenjenek, és szakmai gyakorlatként igehirdetési szolgálatot végezzenek. Ez a legáció.

Art. 2 - Legációs gyakorlat szabályzata

Közzétette webadmin · Sze, 2021/01/20 - 20:03

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (a továbbiakban: KPTI) az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Magyar Unitárius Egyház és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház által fenntartott és ezen egyházak gyülekezeteinek szolgálatában álló nevelő, oktató és tudományművelő intézmény, amelynek kiemelt feladata a református, unitárius és evangélikus-lutheránus lelkészek képzése.

Art. 21 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 20:50

Studentul va fi informat de sarcinile obligatorii prescrise de cadrele didactice coordonatorii de practică profesională prin fișele disciplinelor de practică în prima săptămână după începerea semestrului.

Art. 5 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 19:47

Bisericile fondatoare

Bisericile fondatoare, de care aparțin instituțiile gazdă, asigură condițiile necesare desfășurării practicii profesionale. În strânsă colaborare cu ITP ele desemnează instituțiile gazdă și mentorii, asigură finanțarea practicii (remunerarea mentorilor, cheltuielile cu deplasarea studenților). Finanțarea practicii profesionale este încorporată în bugetul anual al ITP.

Art. 11 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 19:41

Studentul

Studentul absolvent al ITP participă la practică profesională în vederea aplicării în practică a cunoștințelor teoretice dobândite și familiarizarea cu sarcinile zilnice din cadrul bisericii. Promovarea programului de practică, cât și a examenelor sunt condițiile obligatorii ale absolvirii programului de masterat (absolutoriu) și a înscrierii la examenul de finalizare a studiilor de masterat.

Art. 1 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 19:39

În conformitate cu profilul programului de masterat profesional, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) inițiează programul de practică profesională prin cooperare cu Bisericile fondatoare, reprezentate prin preoții-mentori ai parohiilor bisericii. Prezentul regulament reglementează practica profesională a studenților care se desfășoară sub îndrumarea mentorilor.

Art. 2 - Regulamentul privind practica profesională desfășurată în cadrul programului de masterat (practica de mentorat)

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/12 - 19:35

Definiții

  1. Studentul practicant este studentul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, înscris la programul de masterat.
  2. Instituția gazdă este oficiul parohial / organizația bisericească care găzduiește studentul în vederea realizării practicii profesionale.
  3. Mentorul este preotul paroh încadrat la instituția gazdă, care prin pregătirea, profesionalismul și experiența sa dispune de competențele necesare, ca să contribuie la dezvoltarea profesională a studentului practicant.

Art. 22 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:44

Activitățile didactice se desfășoară la specializările de zi în zilele lucrătoare (luni–vineri) ale săptămânii. Data și durata activităților practice sunt reglementate de convențiile de practică și Regulamentul de practică profesională. La sfârșitul fiecărui semestru se prevăd diferite forme de verificare. Ponderea examenelor în total evaluări finale va fi de min. 50%.

Art. 26 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 16:43

Stagiile de practică profesională (parohială) a studenților vor fi cuprinse într-o convenție specială încheiată între ITP și Bisericile fondatoare ITP, și vor fi reglementate de Regulamentul de practică profesională a programului de masterat.

Art. 19 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:42

Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.

Art. 21 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Közzétette webadmin · Szo, 2021/01/02 - 18:47

Perioada bursei demarează după încheierea Acordului de studiu (Learning Agreement) sau Acordului de formare (Training Agreement) și a Contractului de finanțare (Mobility Agreement). În cazul stagiului de formare se recomandă ca mobilitatea să se efectueze în perioada de vară (lunile iulie-septembrie al anului respectiv), deoarece perioada unei practici de specialitate în străinătate este de minim 2 luni, și din cauza mobilității nu se poate întrerupe anul de studiu.

Subscribe to RSS - szakmai gyakorlat