vizsgaeredmények

You are here

Art. 29 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Közzétette webadmin · Csü, 2021/02/11 - 13:13

Comisia examenului de licență/disertație consemnează zilnic cataloagele și procesele verbale de ședință, activitatea desfășurată și lista candidaților examinați cu specificarea notelor/mediilor obținute. Comisia afișează lista cu rezultatele obținute. Toate cataloagele și procesele-verbale vor fi semnate de președintele și membrii comisiei și predate secretarului șef.

Art. 143 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 19:44

Condiția de promovare a unui an universitar și de înscriere în anul universitar următor este acumularea (prin rezultate obținute, respectiv cele recunoscute și/sau reportate în acel an) a unui număr de minim 40 credite la disciplinele obligatorii și opționale din planul de învățământ al specializării (în afara eventualelor credite ale disciplinelor la care s-a reînscris studentul).

Art. 111 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 17:48

În situații de excepție, în cazul în care responsabilul de examen este absent sau indisponibil, decanul facultății poate semna notele în catalog, cu împuternicirea responsabilului de examen. Ulterior, responsabilul de examen va contrasemna notele astfel acordate.

Art. 110 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 17:46

Titularul de disciplină în calitatea sa de responsabilul de examen răspunde de înregistrarea rezultatelor în sistemul Neptun, de tipărirea cataloagelor de examen și de depunerea acestora în timp util la Secretariatul ITP. Responsabilul de examen semnează notele în catalog și trece rezultatele în carnetul de student, iar cel de-al doilea examinator contrasemnează catalogul.

Art. 104 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Szo, 2021/02/06 - 17:32

Catalogul conține rezultatul final al disciplinei. Ținerea în evidență a rezultatelor parțiale de la probele de evaluare din timpul semestrului (lucrări scrise, note de la lucrări practice, activitatea de la seminarii, etc.) intră în atribuția cadrului didactic.

Art. 103 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Közzétette webadmin · Pén, 2021/02/05 - 16:31

5. Evaluarea cunoștințelor, reguli de examinare

Forme de verificare a cunoștințelor

Principalele forme de evaluare, stabilite în planul de învățământ sunt: examen, colocviu, verificare pe parcurs. În cazul fiecărei forme de evaluare, pentru fiecare dată de evaluare se va întocmi catalog de examen.

Art. 19 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:42

Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.

Subscribe to RSS - vizsgaeredmények