rektorhelyettes

You are here

Art. 2 - Regulament privind acordarea burselor pentru studenți

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/26 - 22:57

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 17 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/25 - 23:09

Monitorizarea programelor de studiu se realizează cu participarea mai multor membri ai comunității academice: Decanul și cadrele didactice responsabile cu problemele de asigurare a calității. Monitorizarea programelor de studiu revine, în principal, responsabilului cu asigurarea calității din ITP, precum și conducerii ITP.

Art. 19 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 14:21

Atribuțiile președintelui și secretarului științific

Președintele convoacă și prezidează reuniunile CCS, asigură elaborarea hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la îndeplinirea acestora. Președintele reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și Consiliul de administrație, fiind mandatat să adopte măsuri urgente care se impun, urmând să informeze CCS la proxima reuniune.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/15 - 13:52

Definire și atribuții

Consiliului Cercetării Științifice (CCS) este un organ consultativ, constituit potrivit Cartei ITP, pe durata mandatului Senatului, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 64 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 18:42

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii compartimentelor de muncă, administratori etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor în vigoare:

 1. Neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, conducere și control;
 2. Neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile de serviciu ale acestuia;
 3. Promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din ITP.

Art. 31 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:54

VIII. Responsabilitate personală, socială și profesională

În cazul în care membrii comunității academice reprezintă instituția, aceștia sunt obligați să respecte așteptările profesionale și etice, adică să apere și să promoveze cinstea și renumele membrilor comunității, instituției și Bisericii lor.

Art. 22 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 13:45

Evaluarea cadrelor de conducere de orice nivel din cadrul ITP se desfășoară după următoarele criterii:

 1. eficiența administrării bunurilor materiale și spirituale;
 2. serviciul de calitate corespunzător;
 3. implementarea punctualității și cinstei, respectiv a disciplinei de muncă;
 4. aplicarea legilor și a regulilor;
 5. crearea climatului favorabil muncii eficiente.

Art. 66 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 20:46

Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în acest scop de către rector, pe baza consultării senatului universitar. Prorectorul astfel desemnat este supus validării din partea Senatului.

Art. 2 - Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Közzétette webadmin · Ke, 2021/01/05 - 18:57

Organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și validarea internă a structurilor și funcțiilor de conducere are loc din 4 în 4 ani, cu respectarea principiilor legalității, a autonomiei universitare, a transparenței, a respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic, a reprezentativității pe linii de studiu, a responsabilității, precum și a normelor etice și deontologice.

Art. 4 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 18:04

Conform art. 211, alin. 7 din Legea nr. 1/2011, Consiliul de Administrație ITP este numit de către Bisericile fondatoare. De regulă, CA este format din rector, prorector, decan, directorul general administrativ, secretarul general și un reprezentant al studenților. Bisericile fondatoare pot delega reprezentanți în consiliu. Consiliul de Administrație este condus de rector.

Art. 5 - Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Közzétette webadmin · Szo, 2020/04/25 - 17:05

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP are următoarea structură:

 1. decanul ITP;
 2. prorectorul ITP, responsabil cu asigurarea calității la nivelul Institutului;
 3. 3 cadre didactice delegate de Consiliul Facultății;
 4. 1 evaluator extern, invitat de Consiliul Facultății;
 5. reprezentantul studenților;
 6. directorul general administrativ ITP.
Subscribe to RSS - rektorhelyettes