Committee for Study Programs

You are here

A Tanulmányi Bizottság feladata az alap- és mesterképzéssel kapcsolatos tanulmányi programok, illetve ehhez társuló folyamatok kezdeményezése, követése, értékelése, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben zajló képzés összehangolása az Intézet küldetésével, a nemzeti, európai rokon irányú képzésekkel, a támogató egyházak által megfogalmazott célkitűzésekkel.

Art. 8 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Thu, 2021/02/04 - 18:09

Echivalarea creditelor reprezintă stabilirea disciplinelor care se pot înlocui reciproc. Echivalarea stă la baza recunoașterii creditelor de studiu acumulate în alte instituții sau programe de studii, respectiv în cursul studiilor anterioare. Stabilirea acesteia intră în competența Comisiei pe Programele de Studii, cu consultarea titularilor de disciplină. La stabilirea echivalenței disciplinelor nu se urmărește numai asemănarea conținutului acestora, ci se focalizează pe competențele acumulate în contextul competențelor aparținând programului de studiu respectiv.

Art. 25 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:15

Toate procedurile de inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studiu, se realizează prin Comisia pe programele de studii ITP.

Art. 8 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:04

Coordonatorul noului program de studiu și membrii Comisiei definitivează planurile de învățământ, luând în considerare observațiile discutate în ședință.

Art. 7 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 23:03

Coordonatorul noului program de studiu și Comisia pe Programe de Studii stabilesc, în conformitate cu reglementările în vigoare și standardele ARACIS, obiectivele programului de studiu și planul de învățământ care urmează a fi dezbătut în ședința Consiliului Facultății.

Art. 1 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/25 - 22:48

Dispoziții generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative referitoare la activitățile din învățământul universitar:

Ordin MENCS Nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Submitted by webadmin on Mon, 2021/01/18 - 18:25

A licenciátusi és magiszteri képzések szervezésével kapcsolatos keretmódszertan.

Art. 29 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:58

Propunerile de înființare a unor specializări de masterat se avizează de Consiliul Facultății și se înaintează Rectoratului. Ele sunt analizate de Comisia pe programele de studii. Această comisie examinează calitatea tuturor propunerilor pe baza documentației înaintate și recomandă Rectorului acele specializări propuse, care satisfac cerințele unui învățământ postuniversitar modern de înaltă ținută științifică și care pot fi supuse aprobării Senatului ITP.

Art. 20 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 16:50

Planul de învățământ al programului de masterat se elaborează de Comisia pe Programe de Studii în urma consultărilor cu titularii de disciplină implicați în procesul instruirii și se avizează de Consiliul Facultății, care, conform Cartei ITP, îndeplinește funcțiile Consiliului Facultății. Planul de învățământ se elaborează în conformitate cu Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii.

Art. 1 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 15:24

Dispoziții generale

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (în continuare: ITP) este o instituție de învățământ superior acreditat cu un trecut academic de lungă durată. Ca instituție organizatoare de studii universitare de masterat (IOSUM), Senatul ITP adoptă prezentul Regulament pe baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MENCS 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, a Cartei ITP și Hotărârilor Senatului.

Art. 19 - Codul Etic al Institutului Teologic Protestant

Submitted by webadmin on Sun, 2021/01/10 - 13:42

Evaluarea studenților se va desfășura pe de o parte având la bază rezultatele obținute, activitatea lor desfășurată în cadrul cursurilor, seminariilor, examenelor, a diferitelor concursuri, în cadrul cercetării, în timpul practicii pastorale, activitatea lor desfășurată în domeniul vieții comunitare din instituție, iar pe de altă parte având la bază criteriile habitatului necesar desfășurării viitoarei lor activități preoțești.

Pages

Subscribe to RSS - Committee for Study Programs