You are here

Art. 1 - Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiu

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/25 - 22:48

Dispoziții generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza următoarelor acte normative referitoare la activitățile din învățământul universitar:

 1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 2. Legea învățământului nr. 84/1995 (republicată în temeiul art. II din Legea nr. 151/1999 privind a aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/1997 privind modificarea și completarea Legii învățământului);
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
 4. OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006;
 5. HG nr. 88/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licență;
 6. HG nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat;
 7. HG nr. 916/2005 privind structurile instituțiilor de învățământ acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licență;
 8. HG nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;
 9. HG 676/2007 privind domeniile de studii superioare de licență, structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările organizate de acestea, precum și Anexa 1 la H.G. 676/28.06.2007, Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licență și a specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial și/sau general, precum și numărul de credite de studiu transferabile;
 10. Ordinul MECT nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licență;
 11. Ordinul MECT nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile – ECTS;
 12. Ordinul MECT nr. 3928/2005 privind asigurarea calității serviciilor educaționale în instituțiile de învățământ superior;
 13. Ordinul MECT nr. 4492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universități;
 14. Ordinul MECT nr. 4868/2006 privind Suplimentul la diplomă;
 15. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS;
 16. Carta ITP Cluj și hotărârile Senatului ITP.

Corp instituțional responsabil: