You are here

Art. 45 - Carta Institutului Teologic Protestant

Publicat de webadmin pe Mar, 2021/01/05 - 11:17

Atribuțiile Rectorului:

 1. realizează managementul și conducerea operativă a ITP, pe baza contractului de management; încheie contractul de management cu Senatul ITP;
 2. negociază și semnează contractul instituțional cu Ministerul Educației Naționale;
 3. propune spre aprobare Senatului ITP structura și reglementările de funcționare ale Institutului;
 4. propune spre aprobare Senatului ITP proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;
 5. prezintă Senatului ITP, în luna aprilie a fiecărui an, un raport privind starea ITP conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Senatul validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile de specialitate;
 6. conduce Consiliul de Administrație;
 7. supraveghează activitatea privitoare la managementul calității;
 8. are obligația să ia măsuri pentru asigurarea continuității activității didactice, educaționale și de cercetare;
 9. asigură ordinea în ITP, supraveghează și controlează aplicarea Cartei și regulamentelor interioare, precum și a dispozițiilor legale în vigoare;
 10. coordonează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Senatului;
 11. numește prin decizie comisia de concurs;
 12. prin decizie numește pe post cadrele didactice și de cercetare; prin decizie acordă titlul universitar;
 13. reprezintă ITP în raporturile cu alte universități din țară și străinătate, cu instituții sau organisme interne și internaționale, cu Bisericile fondatoare și cu autoritățile de stat;
 14. reprezintă ITP în Conferința Națională a Rectorilor și în organismele internaționale la care ITP este afiliat;
 15. semnează acordurile naționale și internaționale de colaborare;
 16. este responsabil pentru corespondența oficială dintre ITP și Bisericile fondatoare, și pentru întreaga activitate economico–administrativă în ITP;
 17. dispune înmatricularea sau exmatricularea studenților;
 18. acordă diplomele de licență, de masterat și de doctorat;
 19. deschide și închide anul universitar;
 20. aprobă structura și componența Comisiei de etică universitară;
 21. împreună cu Decanul, este responsabil în fața Senatului pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condițiile respectării normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare.

Kulcsszavak:

Illetékes tisztség: