magiszteri felvételi

You are here

Art. 16 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:03

Ghidul de admitere se afișează în mod public de către ITP cu cel puțin 6 luni înainte de data concursului, precizând probele de concurs, tematica, bibliografia și numărul de școlarizare.

Art. 15 - Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat

Közzétette webadmin · Vas, 2021/01/10 - 17:01

Concursul de admitere se desfășoară pe baza Regulamentului de admitere la studii universitare de masterat. Ghidul de admitere va fi elaborat anual și aprobat de Senatul ITP.

Art. 17 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 21:24

Fiecare membru al comisiei / comisiilor acordă câte o notă de la 1 la 10 pentru proiectul de cercetare, respectiv pentru performanța candidatului în prezentarea acestuia. Nota finală va reprezenta media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Nota poate fi fracțiune cu două zecimale.

Art. 18 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 20:50

Media finală a admiterii

Media finală a fiecărui candidat se calculează ca media generală, cu două zecimale, a următoarelor rezultate:

  1. media studiilor de licență: 50%;
  2. media examenului de finalizare a studiilor de licență: 30%;
  3. nota de admitere masterat: 20%.

Art. 6 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 20:31

Dosarul de înscriere la concursul de admitere va conține:

  1. Proiectul de cercetare masterat avizat de îndrumătorul științific;
  2. Fișa de înscriere completată;
  3. Diploma de licență (original și copie);
  4. Foaia matricolă (original și copie);
  5. Adeverință care atestă competența de limbă străină cel puțin de nivel mediu (B1) a candidatului (engleză, germană, sau franceză);
  6. Chitanța care adeverește achitarea taxelor de procesare și admitere.

Art. 1 - Regulamentul de admitere la studii universitare de masterat

Közzétette webadmin · Csü, 2021/01/07 - 20:26

Dispoziții generale

Organizarea concursului de admitere la studiile de masterat la Institutul Teologic Protestant, se realizează conform legislației și normelor în vigoare, respectând totodată canoanele Bisericilor fondatoare. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale 2011/1, cu modificările și completările ulterioare, admiterea se face prin concurs. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor în limita numărului de locuri aprobate.

Subscribe to RSS - magiszteri felvételi