free courses

You are here

Art. 139 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Sat, 2021/02/06 - 19:20

Nota și creditele obținute într-un semestru la o anumită disciplină vor fi luate în calcul la încheierea acelui semestru/an academic în calcului mediei de bursă și al indicelui de credit. La calculul mediei vor fi luate în considerare numai disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) aferente programului de studiu generic al anului la care s-a înscris studentul. Nu se vor lua în considerare disciplinele raportate în avans, sau disciplinele la care studentul s-a înscris a doua oară.

Art. 52 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:30

Disciplinele contractate în cadrul mobilității care nu sunt echivalate ca discipline obligatorii sau discipline opționale vor fi înscrise în suplimentul la diplomă al studentului, conform Regulamentului de mobilitate a studenților. Aceste discipline sunt considerate facultative, și nu pot fi luate în calcul la stabilirea mediei semestriale de bursă, indicelui de credit, numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu, respectiv numărului de credite necesare pentru absolvire.

Art. 58 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:25

Studentul se poate înscrie peste numărul de credite stabilite în cerințele semestriale din planul de învățământ la discipline din planul de învățământ al specializării proprii sau de la alte specializări, cu respectarea condiționărilor. Aceste discipline sunt considerate facultative, și nu pot fi luate în calcul la stabilirea mediei semestriale de bursă, indicelui de credit, numărului de credite necesare pentru promovarea anului de studiu, respectiv numărului de credite necesare pentru absolvire.

Art. 51 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 12:00

Disciplinele facultative (liber alese) sunt discipline cu caracter complementar, care fac posibilă lărgirea sferei de cunoștințe de specialitate a studenților, sau vizează interesele lor în alte domenii, ținând cont de posibilitățile universității. Studenții ITP se pot înscrie și la cursurile altor specializări (cu condiția îndeplinirii condiționărilor), cu aprobarea decanului. Aceste discipline sunt recunoscute ca discipline facultative, iar rezultatele obținute sunt înscrise în registrul matricol, precum și în foaia matricolă/suplimentul la diplomă a(l) studentului.

Subscribe to RSS - free courses