HG 1512 / 2008 -- Hotărâre nr. 1512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă

You are here

Publicat de webadmin pe Joi, 2021/01/21 - 09:17
Tip regulament Hotărâre
Internal/External Extern
Valid din Miercuri, Noiembrie 19, 2008 - 00:00
Corp responsabil Consiliul de Administrație
Descriere

HOTĂRÂRE nr. 1.512 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006

EMITENT
GUVERNUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

La Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 23 octombrie 2006, Partea I "Principiile asigurării calității în învățământul superior" punctul 1.6 "Terminologie", alineatele 4 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Autorizarea funcționării provizorii a programelor de studii sau/și instituțională este prima etapă a procedurii de acreditare și reprezintă rezultatul evaluării externe de către ARACIS pe baza raportului de autoevaluare propus de solicitant. Autorizația de funcționare provizorie este actul care conferă instituției de învățământ superior sau organizației furnizoare de educație dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a organiza, după caz, admiterea într-un program de studii. Autorizația de funcționare provizorie a unui program de studii se acordă, pe baza avizului favorabil al ARACIS și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, prin hotărâre a Guvernului, inițiatorul fiind Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la transmiterea acestuia. Autorizația de funcționare provizorie a unei instituții de învățământ superior se poate acorda, prin hotărâre a Guvernului, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea unui nou an universitar, dacă organizația furnizoare de educație a inițiat cel puțin 3 programe de studiu care au fost propuse și avizate favorabil să funcționeze provizoriu de ARACIS și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cu excepția instituțiilor de învățământ superior care organizează numai învățământ superior teologic, care pot fi autorizate să funcționeze provizoriu dacă au inițiat cel puțin un program de studii în domeniul teologic, propus și avizat favorabil să funcționeze provizoriu de către ARACIS și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcționarea organizației furnizoare de educație și a programelor de studii. Acreditarea se propune și se acordă, pe baza rezultatelor procesului de evaluare externă efectuată de către ARACIS, ca recunoaștere a calității academice a unei instituții de învățământ superior sau a unei organizații furnizoare de educație care a fost autorizată să funcționeze provizoriu și care îndeplinește cerințele minime ale standardelor și indicatorilor de performanță privind calitatea educației. Acreditarea unui program de studii se face prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, pe baza avizului ARACIS, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la transmiterea acestuia. Acreditarea unei instituții de învățământ superior, indiferent de denumire: universitate, academie de studii, institut, școală sau organizație furnizoare de educație, se face prin lege, promovată de Guvern, la inițiativa Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pe baza avizului ARACIS. Proiectul legii de acreditare a unei instituții de învățământ superior poate fi inițiat de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului numai dacă instituția are cel puțin 3 programe de studii propuse de ARACIS și avizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru acreditare, cu excepția instituțiilor de învățământ superior care organizează numai învățământ superior teologic, pentru care proiectul legii de acreditare poate fi inițiat dacă instituția are cel puțin un program de studii universitare de licență în domeniul teologic propus de ARACIS și avizat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru acreditare. Instituțiile de învățământ superior acreditate sunt integrate în sistemul de învățământ național și au dreptul de a elibera diplome, certificate și alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, și de a organiza examenele prin care se finalizează programul de studii universitare de licență, masterat și/sau doctorat.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Anton Anton
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Mariana Câmpeanu
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 19 noiembrie 2008.
Nr. 1512.
------------