You are here

Art. 67 - Regulamentul intern de funcționare

Publicat de webadmin pe Lun, 2021/01/11 - 18:50

Procedura aplicării sancțiunilor disciplinare pentru personalul ITP este reglementată prin Regulamentele de funcționare ale comisiilor de disciplină din cadrul ITP.

 1. Cercetarea abaterii disciplinare presupune stabilirea faptelor și a urmărilor acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, orice alte date concludente.
 2. Nicio măsură, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
 3. În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

 4. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în vederea cercetării prealabile, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
 5. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat.
 6. Cercetarea abaterii și luarea deciziei se fac în cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii, consemnată la registratura ITP, dar nu mai mult de 6 luni de la săvârșirea acesteia. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată. (7) Comunicarea deciziei se va face în 5 zile de la data emiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la domiciliu sau personal, sub luare de semnătură pe copia deciziei, cu specificarea datei înmânării, și produce efecte de la data comunicării.
 7. Sancțiunea, stabilită în baza raportului comisiei de disciplină, se comunică în scris persoanei în cauză de către angajator.
 8. Decizia de sancționare se emite de către Rector și se comunică persoanei în cauză și Direcției economice cu indicarea datei comunicării și semnării pe copia deciziei.
 9. Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
  • descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
  • precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă care au fost încălcate de salariat;
  • motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
  • temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
  • termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
  • instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
 10. Executarea sancțiunii disciplinare - observația scrisă și avertismentul - se consumă prin însuși actul comunicării lor către cel sancționat și notării lor în dosarul personal al acestuia.
 11. Executarea sancțiunilor disciplinare - mustrarea și avertismentul se consumă prin însuși actul comunicării lor către cei sancționați și notării lor în dosarul personal al sancționaților.
 12. Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
 13. Prezenta procedură se completează cu dispozițiile speciale cuprinse în Legea nr. 1/2011 și Codul muncii.

Cuvinte cheie: