You are here

Art. 4 - Regulamentul de mobilitate studențească pentru programele Erasmus+ și Makovecz

Publicat de webadmin pe Joi, 2020/12/31 - 16:10

Documente de bază

  1. Acordul de studiu / Learning Agreement: Este un document oficial încheiat între cele trei părți, care conține pe de o parte programa de studiu planificată a studentului, cu titlurile și codurile disciplinelor pe care studentul le va studia în instituția de învățământ din străinătate, respectiv valoarea creditelor estimate. Documentul este elaborat de către student împreună cu coordonatorul de mobilitate. Acordul de studiu este generat prin platforma de administrare a mobilității, este semnat de către student și de coordonatorul de mobilitate atât de la instituția de origine cât și de la instituția de gazdă, certificând astfel că programa de studiu sau de practică din străinătate se încadrează în planul de învățământ al studentului. În cazul în care acest document, din motive obiective, nu poate fi elaborat înainte de plecare, originalul documentului va fi trimis coordonatorului de mobilitate al ITP în termen de două săptămâni de la plecarea studentului.
  2. Schimbări la Acordul de Studii (Changes to Original Proposed Learning Agreement): se completează în cazul în care disciplinele enumerate în Acordul de Studiu sus menționat se modifică. În acest caz documentul se generează în format electronic pe platforma de administrare a mobilității și se semnează în aceeași manieră ca și Acordul de Studiu, și trebuie predat coordonatorului de mobilitate al ITP în termen de o lună de la plecare.
  3. Situația școlară (Transcript of Records): este un document oficial, care cuprinde disciplinele studiate de către studentul bursier la universitatea gazdă, precum și nota obținută la disciplinele, respectiv creditul ECTS al disciplinei. După încheierea studiilor, studentul va completa acest document și îl va da la semnare coordonatorului de mobilitate responsabil de la instituția gazdă (sau persoanei autorizate în acest sens la instituția parteneră din străinătate). Documentul cu datele corespunzătoare va fi emis și autentificat de către biroul competent. Documentul cuprinde datele studentului, datele instituției de origine și datele instituției gazdă, codurile, denumirea și durata disciplinelor studiate, notele și creditele ECTS. Documentul va fi încărcat pe platforma de administrare a mobilității de către student în termen de 10 zile după terminarea mobilității.
  4. Acordul de formare / Traineeship agreement: este un document oficial care cuprinde programa formării planificate a studentului Erasmus+. Documentul este generat prin platforma de administrare a mobilității și va fi semnat atât de către coordonatorul instituțional de mobilitate de la universitatea de origine cât și de către persoana împuternicită de la instituția gazdă, certificând astfel că programa de formare plănuită în străinătate se încadrează în planul de învățământ al studentului. În cazul în care documentul nu se elaborează înainte de plecare, acesta va fi trimis coordonatorului de mobilitate ITP în termen de două săptămâni de la plecarea studentului.
  5. Contractul de finanțare / Grant agreement: Este un document oficial încheiat între student și ITP. Documentul este generat prin platforma de administrare a mobilității și va conține date privind instituția gazdă unde studentul își va continua studiile sau își va desfășura stagiul de formare, suma grantului precum și sistemul de îndeplinire a condițiilor contractuale și durata acestuia. Acest document se încheie cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare înainte de plecare, în două exemplare. Documentul va fi semnat de către student, rectorul ITP, directorul general administrativ și coordonatorul de mobilitate. Bursa va fi virată pe baza acestui document, dar nu mai devreme de 10 zile înaintea plecării.
  6. Adeverința de înmatriculare / Invitație / Enrollment Certificate / Invitation: este un document care certifică faptul că studentul s-a înregistrat la instituția parteneră. Din partea instituției gazdă va fi semnat de către coordonatorul de mobilitate al instituției, sau în cazul stagiului de formare de către coordonatorul care răspunde de practică. Documentul va fi trimis cel târziu cu două săptămâni după plecarea studentului coordonatorului de mobilitate al ITP și va fi încărcat pe platforma de administrare a mobilității.
  7. Dovada participării la mobilitate / Attendance Certificate: este un document prin care instituția gazdă certifică faptul că studentul bursier a efectuat exact perioada de studiu pentru care a obținut grantul. Documentul va include și durata deplasării (data sosirii și plecării). Documentul se va încărca în termen de 10 zile după întoarcere pe platforma de administrare a mobilității.
  8. Raport personal / Personal report: raport detaliat, eventual ilustrat, de max. 2000 caractere privind experiențele din străinătate. Se va completa în termen de 10 zile lucrătoare de la întoarcere.
  9. Raport final / Final Report Form: formular tip online pentru mobilitățile Erasmus+, un raport întocmit în limba engleză, privind experiențele din străinătate, pentru ANPCDEFP (prestatorul bursei Erasmus+). Se va completa în termen de 10 zile lucrătoare de la întoarcere.

Cuvinte cheie: