Közlemény · Kurta József · Könyvtári jelentés · 2019-06

You are here

Communication type:

Interval: 
Luni, Octombrie 1, 2018 - 00:00 -- Miercuri, Iunie 12, 2019 - 00:00
File with public access: 

JELENTÉS az Intézet könyvtárának működéséről a 2018/2019-es tanévben

Az Intézet felújítása után számos könyvtári tevékenység megújult, ezeket igazából az elmúlt tanévben tudtuk bejáratni, formába öntetni. A kölcsönzési részleg átalakulása, a kibővült olvasóterem, az online katalógus és a digitális tartalmakhoz való hozzáférés lehetőségei, a HEKS támogatásával beszerzett friss nemzetközi szakirodalom, a tömörraktári tárolás, a Belmissziói Intézet könyvtárával való gyarapodás, mind hozzájárultak, hogy a könyvtári munka operatívabbá váljon, a diákok és tanárok igényeit még inkább figyelembe vevő és kiszolgáló legyen.

A könyvtár legfontosabb tevékenysége a hallgatók, tanárok és kutatók tájékoztatása, a könyvek és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése. Ezt az új körülmények között viszonylag zökkenőmentesen tudtuk végezni, és ez főként Adorjáni Mária hozzáállását és odaadását dicséri.

Bak Ágnes ebben a tanévben is folytatta a könyvállomány számítógépes feldolgozását, és a meglévő könyvtári rekordok javítását. Ezek a hibás rekordok abban a periódusba kerültek a katalógusba, amikor Bak Ágnes szülési és gyermeknevelési szabadságon volt, és a helyettesítését az Intézet teológusokkal oldotta meg. A hibás rekordok kiszűrése nagyon fontos, mert egy-egy ilyen hiba megnehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi az adott dokumentum megtalálását, szolgáltatását. A feldolgozás folyamatos, a nemzetközi US-MARC szabvány szerint történik. A könyvtár állománya elérhető a magyarországi Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (eke.hu) közös katalógusában is (www.unitas.hu), valamint az 1800-ig megjelent magyar nyelvű és vonatkozású dokumentumaink rekordjait a Magyar Országos Közös Katalógus régikönyves részlege is átveszi (www.mokka-r.hu).

Az Erdélyi Református Egyházkerület keretében 2017 tavaszáig működő Belmissziói Intézet könyvtárat 2017. októberében vettük át. Kurta Bozsena lelkész-könyvtáros a közel 16.000 kötetes könyvtár rendezését (polcokra helyezését, téma szerinti elhelyezését végzi, az intézeti állománnyal folyamatosan összevetve a beérkezett anyagot, hogy a fölösleges és duplum dokumentumokat kiszűrjük). A gyűjtemény 4120, szabvány szerint feldolgozott kötete is a mi online rendszerünkben kereshető. A könyvek elhelyezését, válogatását és apasztását követi majd a számítógépes katalogizálás folytatása is. Emellett Bak Ágnessel átválogatták, és az állományból kiegészítették az olvasóterem könyvállományát.

Kurta Bozsenával együtt a könyvtári munka mellett számos alkalommal végeztünk lelkészi szolgálatot gyülekezetekben, tartottunk előadásokat gyülekezeti napokon, konferenciákon.

A 2018/2019-es tanévben 224 könyvtárfelhasználót tartottunk nyilván, ebből 42 oktató és kutató, 162 teológiai hallgató, és 20 más egyetemről beiratkozott egyetemista, kutató volt.

1199 dokumentumot kölcsönöztek, az olvasóba kikért könyvek száma meghaladta az 1500-at. A kölcsönzés és tájékoztatás mellett fellendítette a könyvtárhasználatot a felújított, kibővített és szakirodalommal felszerelt szabadpolcos olvasóterem. Az olvasóterem 16 óráig könyvtárosi, utána diákfelügyelettel használható. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a diákok és kutatók részéről az olvasóterem kapcsán, mind a szabadon elérhető könyvanyagot, mind a berendezést, környezetet illetőleg.

Több év várakozás után idén végre sikerült naprakész állapotra hozni és újabb modulokkal kiegészíteni a könyvtár integrált rendszerét, az eCorvina szoftvert. Ez hozzájárul a katalogizálás és kölcsönzés operatívabb végzéséhez. A kiegészítő ismeretek megszerzéséhez a Károli Gáspár Hittudományi Egyetem könyvtárosai fognak segítséget nyújtani Erasmus+ mobilitás keretében (lásd alább).

Januártól előfizettünk az EBSCO Academic Search digitális adatbázisra, utólag megkaptuk az adatbázishoz a külső hozzáférés lehetőségét is, amit az Intézet tanárainak, néhány alkalmazottjának be is állítottunk. Magyarországi kormánytámogatással hozzáférünk a legjelentősebb magyarországi digitális adatbázisokhoz. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, mind a diákok, mind az oktatók részéről. Javasoljuk, hogy ezeket az előfizetéseket az Intézet vegye be az éves költségvetésébe.

Az állomány vásárlás és adományok útján az elmúlt tanévben 433 címmel gyarapodott (a beszerzési napló adatai alapján). A gyarapodást a vásárlás mellett könyvadományok, hagyatékok jelentették. A 2016-ban elkészült tömörraktár a raktározási problémáinkat megoldotta, így a beérkezett dokumentumokat azonnal leltározzuk és elhelyezzük, és szinte azonnal számítógépbe vezetjük, így a tényleges gyarapodás katalogizálásával naprakészek vagyunk.

2018-re is kaptunk támogatást a budapesti NKA által finanszírozott Márai Program keretében. 130.000 forint értékben választhattunk egy megadott lista alapján szép- és szakirodalmi könyveket.

A könyvtárat több külföldi és belföldi adományozó is támogatta könyvekkel, ezt a tényt a könyvekben, a beszerzési naplóban és az online katalógusban is rögzítettük. Ebben a tanévben jelentősebb külföldi könyvanyagot nem vettünk át, sajnos az előző években ránk zúdult könyvanyag átválogatása és feldolgozása egyelőre várat magára.

Könyvtárunk tagja az angliai Langham Partnership szervezetének, ahonnan idén is frissen megjelent angol nyelvű teológiai szakirodalmat igényelhettünk 120 angol font értékben.

A svájci HEKS hároméves könyvbeszerzési projektje újabb idegen nyelvű szakkönyveket vásároltunk. Ennek koordinálását dr. Balogh Csaba dékán, könyvtárfelelős tanár végzi, aki a könyvek népszerűsítése érdekében könyvbemutató sorozatot is szervezett.

Ebben a hónapban átvettük a Diaszpóra Alapítvány könyvanyagát, amelynek átválogatása, elhelyezése jelenleg még zajlik. 

Idén a Bethlen Gábor Alap 300.000 forinttal támogatta a könyvtári muzeális állomány konzerválását és restaurálását. A munkát a budapesti PreCon Bt. restaurátorait kértük fel, akikkel már 2004–2006 között, valamint a tavalyelőtti pályázatban is együttműködtünk.

A könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás és szkennelés is. Amellett, hogy a könyvtár számára digitalizálunk dokumentumokat, hallgatói, kutatói, ill. egyéb intézményi kérésre is végzünk digitalizálási munkákat. Az elmúlt tanévekben megfigyelhető egy tendencia, amely szerint az olvasók a fénymásolás helyett a szkennelést igénylik gyakrabban. Ez is alátámasztja azt a törekvésünket, hogy a hagyományos, papír alapú dokumentumok mellett digitális hozzáférést is biztosítsunk az olvasóknak. A szolgáltatásból befolyó összeget átadjuk a Gazdasági Hivatalnak, ez a könyvtári fénymásoló és szkenner szervízdíját és fogyóanyagjait fedezi.

Szakmai kapcsolatot ápolunk a Kárpát-medence jelentősebb könyvtáraival és könyvtárosképző egyetemeivel, ez a tájékoztatás, a dokumentumcsere, ill. a szakmai együttműködések terén jelentős eredményeket hozott.

A könyvtár alkalmazottai haszonnal és szívesen vesznek részt szakmai tapasztalatcseréken, konferenciákon. Tavasszal Bak Ágnessel az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 25. évi jubileumi közgyűlésén vettünk rész Budapesten, és az EKE következő tisztújító közgyűlésére is szándékozunk menni, könyvtárunk a választmány tagja. Folyó hó utolsó hetében Bak Ágnessel, Kurta Bozsenával a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem könyvtáraiban fog részt venni továbbképzésen. A tapasztalatcsere, szakmai kapcsolattartás során sok jó impulzust nyerünk, komoly kapcsolati tőkére teszünk szert. Az eddigi könyvtárosi szakmai beszámolókat a mobilitásról az Erasmus+ koordinátornak adtuk le.

Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár munkáját dicséri a könyvtár honlapja (www.konyvtar.proteo.hu), és a digitális archívum. A digitális tár új lehetőségeket nyújt kutatóknak, lelkipásztoroknak, de az intézet hallgatóinak is a tanulmányi anyaghoz való hozzáférése terén is. A visszajelzések azt igazolják, hogy a könyvtári tájékoztató felületet, az online katalógust, és a digitális tárat sokan és eredményesen használják. A jövőben szeretnénk egy fénykép-adattárral is kiegészíteni az eddigi archívumot.

Alulírott ebben a tanévben részt vettem az Egyháztörténeti Tanszék által szervezett konferencián, ahol Vásárhelyi János liturgiai munkásságáról tartottam előadást, valamint az Erdélyi Múzeum Egyesület által szervezett nemzetközi konferencián, ahol liturgiatörténeti témáról értekeztem. Mindkét konferencia anyaga nyomtatásban is meg fog jelenni. Emellett több előadást tartottam egyházi körökben, liturgiatörténeti tanulmányaim jelentek meg és három tanulmányom van megjelenés alatt különböző szerkesztőségekben. 

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.