Comunicat · Kiss Jenő · Raport de evaluare a calității · 2020-09

You are here

Interval: 
Marți, Octombrie 1, 2019 - 09:30 -- Miercuri, Septembrie 30, 2020 - 09:30
File with public access: 

Raportul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Pentru anul universitar 2019-2020

 

1.        Structura ITP

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP), cu sediul în Piața Avram Iancu, nr. 13, Cluj-Napoca, este o instituție de învățământ superior, acreditată conform legislației în vigoare. Scopul său principal este de a pregăti preoți și cercetători în domeniul teologiei pentru bisericile protestante din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică-Lutherană din România, Biserica Unitariană Maghiară (numite și Biserici fondatoare / Biserici susținătoare). ITP a fost înființat de către Bisericile fondatoare susmenționate prin Deciziunea Ministerului Cultelor Nr. 42.898 din 13 noiembrie 1948. Conform declarației de misiune, ITP își desfășoară activitatea atât la nivelul studiilor de licență, cât și cel al studiilor de masterat în domeniul teologiei.

 

2.       Aprobarea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studiu, eliberarea actelor de studii

Pentru anul universitar 2019-2020 ITP a avut în oferta sa educațională un program de licență (teologie protestantă pastorală) și un program de masterat (teologie protestantă pastorală aplicată). Programul de studiu de licență are trei linii de studiu: linia de studiu reformată, ceea evanghelică-lutherană și ceea unitariană. Programe de studiu pentru ambele cicluri de studii sunt acreditate. Pe parcursul anului universitar 2019-2020 a fost demarat procedura de reacreditare a domeniului de masterat profesional. Comisiei de evaluare ARACIS a vizitat instituția în octombrie 2019, iar în ședința sa din 30 ianuarie, ARACIS a acordat avizul privind menținerea acreditării domeniului de masterat de Teologie protestantă pastorală aplicată. In momentul actual, ITP are în oferta sa educațională următoarele programe de studiu:

Facultate

Ciclu

Program de studiu

Acreditare

Data comunicării

Următoarea evaluare externă

Facultatea de Teologie

BA

Teologie protestantă pastorală

2016

2021

MA

Teologie protestantă pastorală aplicată

2020

2025

 

Numărul programelor de studiu a rămas la același nivel ca și în anii anteriori. Lansarea unor noi programe de studiu nu reprezintă o prioritate în momentul de față pentru Bisericilor susținătoare.

Reacreditarea Școlii doctorale reprezintă o prioritate pentru instituție, dar nu există deocamdată resurse umane suficiente pentru relansarea acesteia. CEAC constată că ITP are nevoie de încă două persoane cu atestatul de abilitare pentru demararea procesului de acreditare.

CEAC constată că pe parcursul anului de studiu 2019-2020 actele de studii ale absolvenților diferitelor programe de studiu au fost eliberate în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, Ordinul Ministrului nr. 657/2014, Hotărârea de Guvern nr. 607/2014 privind conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I de studii universitare de licență, respectiv a Ordinului Ministrului nr. 4151/2010 privind diploma de master și suplimentul la diplomă, precum și Procedura internă de eliberare a actelor de studii.

 

3.       Managementul calității în ITP. Funcționarea comisiilor și revizuirea periodică a regulamentelor

ITP dispune de un sistem de management al calității, având o Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, cu propriul său regulament de funcționare, precum și o serie de regulamente specifice și proceduri operaționale în acest scop. Regulamentele care asigură funcționarea calitativă a instituției sunt accesibile on-line pe site-ul oficial al ITP (proteo.cj.edu.ro).

CEAC constată că aceste regulamente sunt actualizate în mod periodic. În anul academic 2019-2020 au fost actualizate următoarele regulamente:

Noiembrie 2019

 1. Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice

Aprilie 2020

 1. Regulamentul de funcționare a Comisiei pe programe de studii
 2. Regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
 4. Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Comisia constată că revizuirile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale. Propunerile de modificare a regulamentelor au fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. Versiunea finalizată a regulamentelor a fost aprobată de către Senatul ITP. CEAC constată de asemenea că componența comisiilor și consiliilor corespunde reglementărilor în vigoare.

În urma alegerilor anuale ale studenților din septembrie 2019, au fost delegați noi reprezentanți în toate comisiile și corpurile instituționale. Ponderea reprezentanților studenților în comisiile și consiliile ITP respectă reglementările actuale.

Recomandare

Comisia constată că în ITP este nevoie de o armonizare amplă a legislației interioare. Astfel de exemplu ITP are trei regulamente care reglementează activitatea studenților: Regulamentul de examinare a studenților, Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile, Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Aceste regulamente conțin articole asemănătoare, care îngreunează atât întreținerea cât și armonizarea acestora. Se recomandă comasarea acestora într-un singur Regulament de studiu.

În vederea pregătirii reacreditării instituționale din anul academic 2020-2021, CEAC recomandă o revizuire profundă a mai multor regulamente interioare, și armonizarea acestora cu legislația aferentă. Totodată pentru eficientizarea acestui proces important, se recomandă atribuirea sarcinii de revizuire comisiilor sau consiliilor responsabile pentru aspectul reglementat de documentele în cauză.

CEAC recomandă o centralizare a documentelor oficiale ale ITP către platforma office.proteo, platforma oficială, care administrează ședințele, convocările, procesele verbale din cadrul ITP.

 

4.       Evaluarea disciplinelor și a altor forme educaționale de către studenții ITP

a.      Evaluarea disciplinelor și cadrelor didactice de către studenți

Studenții participă în mod direct la îmbunătățirea procesului educațional prin oferirea de feedback direct privind disciplinele și cadrele didactice. Sondarea studenților se desfășoară la sfârșitul fiecărui semestru, de obicei în timpul perioadei de sesiune. Evaluarea se realizează pe baza unor puncte acordate în regimul 1–5. Totodată, studenții sunt încurajați să ofere cât mai multe detalii concrete sub format textual. Evaluările depuse sunt grupate de către sistemul electronic centralizator pe disciplină și pe cadru didactic. Aceste feedbackuri sunt considerate informații prețioase pentru îmbunătățirea continuă a calității educației în Institutul Teologic Protestant.

Aceste evaluări se realizează în format electronic prin site-ul propriu al ITP, în mod periodic, o dată pe semestru. Rezultatele sumative pentru cele două semestre din 2019-2020, în comparație cu anii anteriori, se prezintă astfel:

Comisia constată o creștere a numărului de formulare depuse în raport cu anul universitar 2017-2018 (781 formulare depuse), dar și o scădere a numărului în comparație cu anul anterior (982). Totuși CEAC consideră un fapt îmbucurător că calitatea educațională a acumulat un punctaj mai mare în comparație cu anii precedenți (în medie 4.68 puncte în raport cu 4.60 în 2017-2018, respectiv 4.57 în 2018-2019).

Procesul de evaluare urmează procedura instituțională în vigoare (Regulamentul privind evaluarea periodică a cadrelor didactice ITP). Formularele se depun on-line, în mod anonim. ITP folosește un sistem propriu informațional, care asigură atât anonimitatea datelor cât și securitatea procesului de evaluare.

Comisia constată că rezultatele evaluării studenților sunt prezentate în conformitate cu legea în vigoare. Rezultatul sumativ se publică în mod automat pe site-ul ITP. Rezultatele individuale se pot vizualiza de către cadrele didactice evaluate, păstrând astfel atât confidențialitatea datelor personale cât și importanța informării celor implicați asupra performanțelor lor. Sistemul oferă cadrelor evaluate o prezentare detaliată a rezultatelor evaluării a disciplinelor proprii, inclusiv eventualele comentarii sau sugestii sub formă textuală asupra posibilității de îmbunătățire a activității profesionale.

Urmărirea rezultatelor evaluării ale disciplinelor și corpului didactic este responsabilitatea decanului ITP, care prezintă raportul sumativ în cadrul ședinței CEAC, formulând totodată propuneri pentru îmbunătățirea calității educaționale sau remedierea eventualelor situații problematice.

În anul 2019-2020 a fost raportat un singur caz care necesita o abordare de către CEAC, respectiv de către Senatul ITP. În urma sesizărilor din ultimele două ani de studiu, s-a procedat la restructurarea cursului de Limbaj teologic englez I-II, sarcina de predare fiind atribuită unui alt cadru didactic începând cu anul universitar 2020-2021.

Se remarcă totodată că anul academic 2019-2020 a fost puternic influențat de pandemie, de situații educaționale imprevizibile. Din martie 2020 ITP a trecut în program on-line. După o inițială incertitudine de două săptămâni, ITP a reușit să-și găsească soluțiile pentru predare. S-a folosit în general de următoarele platforme: GoogleMeet, Skype și Zoom. Situația pandemică a avut un efect negativ asupra aspectului de practică din cadrul programului instituțional.

b.       Evaluare practicii profesionale

Practica profesională ocupă un rol important în programul academic al ITP. Acest lucru se îndatorează într-o mare măsură misiunii sale specifice: în conformitate cu tradiția sa, ITP pregătește studenți pentru a deveni preoți într-una din bisericile protestante din România. Bazele teoretice sunt implementate în practică încă din primul an de studiu. ITP urmărește mai multe forme de practică profesională:

 • practica bisericească din anul I licență
 • practica liturgică și omiletică
 • practica de legație
 • practica studenților masteranzi

Practica de legație, adică practica studenților în congregațiile protestante pe timpul marilor sărbători, a devenit practic imposibilă în 2020 (paște și rusalii). Situația era asemănător și în ceea ce privește alte forme de practică profesională. Aceste s-au desfășurat în mod normal numai în primul semestru al anului 2019-2020.

Din 2017 ITP a implementat o colaborare strânsă între studenții masteranzi și mentori competenți din cadrul bisericilor care răspund în proporție de aprox. 40-45% de instruirea practică-profesională a studenților din anii terminali. Distribuție diferitelor tipuri de activități arată diversitatea practicii, dar și faptul că studenții sunt implicați pe mai multe planuri în viața profesională a bisericii unde aceștia intenționează să slujească în viitor.

2018-2019

2019-2020

 

În privința numărului de sarcini efectuate de către studenții masteranzi, situația arată o oarecare inegalitate în distribuirea sarcinilor (numele practicanzilor nu sunt expuse):

CEAC a luat act de faptul că acest aspect a fost discutat în cadrul ședinței dintre mentorii ITP și cadrele didactice participante în program, și s-au luat măsuri pentru a remedia situația.

Cadrele didactice responsabile pentru practica de mentorat evaluează în fiecare an calitatea acestei colaborări. Evaluarea se bazează pe trei tipuri de fișe de evaluare depuse pe de o parte de către studenții practicanzi, pe de altă parte de către mentorii acestora. Aceste date sunt combinate cu cele extrase din baza de date electronică de pe platforma Studium, care gestionează fiecare aspect al activității de mentorat. CEAC constată că evaluarea anuală a practicii profesionale de către responsabilii ITP și mentorii implicați în program a avut loc pe parcursul lunii septembrie, datorită situației pandemice. Rezultatul evaluării este raportat atât pentru cei participanți în program (studenți, mentori, cadre didactice, reprezentanții bisericilor), cât și către comisiile ITP (Comisia pe Programe de Studii). Un raport asupra acestor consultări se afișează și pe site-ul ITP pentru informarea publicului.

Datorită situației pandemice, desfășurarea practicii de legație impunea anumite limite pentru semestrul 2 din 2019­–2020. Rezultatele au fost raportate în ședințele Consiliului Facultății și cele ale Senatului de către cadrele didactice responsabile a celor trei linii de studiu.

CEAC constată existența și valabilitatea contractelor cadru pentru efectuarea practicii profesionale de legație și de mentorat.

Recomandări

În conformitate cu procesul de informatizare a aspectului de managementul calității, CEAC recomandă introducerea formularelor de evaluare on-line și pentru alte forme de practică profesională (în afara celui de mentorat).

 

5.       Alte forme de evaluare a calității

În cursul anului 2019–2020 ITP s-a folosit de următoarele formulare adiționale de evaluare a calității educației:

 • Evaluarea practicii profesionale de către mentori
 • Evaluarea practicii de pastorat / legație (de către preoți / mentori)
 • Evaluare colegială

Rezultatele evaluării practicii profesionale de către mentori au fost prezentate în cadrul ședinței din septembrie 2020. Propunerile studenților și mentorilor privind îmbunătățirea acestei forme de practică au fost discutate în detaliu. Rezultatele consultărilor sunt implementate în programul de practică de mentorat din 2020–2021.

CEAC constată că evaluarea colegială există, dar se realizează încă în formă clasică, pe bază de formulare de hârtie ceea ce îngreunează evaluarea acestora. Totodată se remarcă că această formă de evaluare este considerată prea formală, în comparație cu alte formulare de evaluare.

 

6.       Situația studenților din ITP pentru anul 2019-2020

ITP este o universitate fondată și susținută financiar de către Bisericile fondatoare. Studenții nu plătesc taxe de studiu, dar aceste locuri sunt finanțate de către Bisericile susținătoare, și apar ca atare. Numărul studenților înscriși la licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020 se arată astfel:

 

Anul de studiu

Numărul de studenți înmatriculați pe ani de studiu și forme de învățământ la toate programele de studii universitare

de licență

Total studenți înmatriculați pe

an de studiu

 

Din care feminin

Învățământ cu frecvență (IF)

Locuri cu taxă

I

26

26

9

II

28

28

7

III

28

28

8

IV

30

30

10

Total instituție

112

112

34

 

Anul de studiu

Numărul de studenți înmatriculați pe ani de studiu și forme de învățământ la toate domeniile de masterat

Total studenți înmatriculați pe

an de studiu

 

Din care feminin

Învățământ cu frecvență (IF)

Locuri cu taxă

I

20

20

8

II

30

30

9

Total instituție

50

50

17

 

Numărul studenților, respectiv a noilor admiși la licență este relativ stabil. Numărul mai redus de studenți de sex feminin se îndatorează caracterului specific al ITP, respectiv limitarea numărului de candidați feminini la admitere de către Bisericile reformate. Bisericile lutherane și unitariene nu impun limite de această natură.

 

7.       Calitatea corpului didactic

ITP a început anul universitar 2019-2020 cu 14 cadre didactice titularizate în ITP, 1 cadru didactic asociat (titularizat în învățământul superior), și 8 cadre didactice asociate, netitularizate în învățământul superior. Numărul cadrelor didactice titulare și gradele acestora se evidențiază prin următorul tabel:

Anul universitar

Grade didactice universitare

Cercetători

Profesor

Conferențiari

Lectori

Asistenți

2019-2020

6

3

4

1

0

 

În februarie 2020, un post de lector universitar a fost ocupat prin concurs de către Dr. Kató Szabolcs Ferencz.

Raportul cadre didactice : studenți pentru anul 2019-2020 este de 1 : 12, care corespunde cerințelor privind oferta unei program de calitate.

Activitatea cadrelor didactice titulare și asociate se suplimentează cu alte persoane participante în program. ITP încheie contracte de colaborare anuale cu persoane responsabile pentru derularea activităților de practică profesională. Practica profesională de mentorat se realizează pe baza unui contract de cadru cu Bisericile susținătoare. Pe baza acestor contracte cadru, ITP a încheiat acorduri de colaborare cu 30 de mentori coordonatori ai activităților individuale de practică.

CEAC constată existența și valabilitatea regulamentelor și procedurilor privind funcționarea corpului didactic și de cercetare din ITP, și anume:

 • Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate
 • Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate
 • Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 • Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs
 • Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat
 • Procedura de recunoaștere automată pe cale electronică a funcției didactice obținute în instituții de învățământ superior din străinătate

 

8.       Facilitățile de învățare

CEAC constată că spațiile de învățământ de care dispune ITP sunt suficiente în privința desfășurării activității educaționale și de cercetare de calitate.

Nr. crt.

Spații de învățământ

Indicatorul

Necesar calculat la capacitatea de școlarizare a ciclului de studii (3, 4, 5 sau 6 ani)

Proprii ale instituției de învățământ superior

[%]

proprii din necesar

Număr

Suprafața (m2)

Număr

Suprafața (m2)

1

Săli de curs

6

611,43

6

611,43

100%

2

Săli de seminar

3

108,85

3

108,85

100%

3

Laboratoare**

3

327,9

3

327,9

100%

4

Săli de bibliotecă

2

82,31

2

82,31

100%

 

CEAC remarcă totodată faptul că pentru perioada pandemiei, prin contracte temporare încheiate cu Bisericile fondatoare, ITP a reușit să-și mărească spațiul educațional așa încât să fie respectate întru totul condițiile impuse de lege. Toate sălile de învățare sunt dotate corespunzător cu proiectoare și alte aparate electronice care facilitează învățarea.

 

9.       Evaluarea activității de cercetare

ITP se consideră un centru important pentru cercetare în domeniul teologiei, în mod specific cel al teologiei protestante. CEAC constată că ITP dispune de regulamentele interioare specifice aspectului de cercetare, după cum urmează:

 • Regulamentul Centrului de Cercetare ITP
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice
 • Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice
 • Regulamentul bibliotecii

a.       Centre de cercetare

ITP are două centre de cercetare: Centrul de Cercetare ITP, respectiv Centrul de Cercetare în Teologie Practică „Ravasz László”. Centrul de Cercetare pentru Teologie Practică a fost înființată recent pe parcursul anului 2019 cu scopul explicit de a demara cercetări în domeniul teologiei practice, întrucât acest aspect reprezintă o parte importantă din viața academică ITP. CEAC constată că cele două centre funcționează pe baza regulamentelor proprii, în conformitate cu prevederile legale.

 

b.      Publicații

Publicații pe categorie de publicație pentru anul 2019-2020:

 

Anul publicării

Categorie

   
 

Publicație de popularizare a științei etc.

Publicații profesionale

Publicații științifice

2019

25

4

52

2020

23

2

40

 

Publicații pe baza criteriilor CNATDCU

2019            81                   846.1

81

846.1

I 2.1.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

1

300

I 2.1.2 -- La alte edituri din străinătate

1

150

I 2.2.2 -- La alte edituri din străinătate

1

25

I 2.2.5 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate de CNCS

2

30

I 2.5.6 -- Traduceri în limba română sau într-o limbă a unei națiuni conlocuitoare din literatura de specialitate la edituri românești CNCS C / neindexate CNCS (pentru câte 150 pagini format B5/200 p. Formal A5)

2

12.5

I 3.1 -- Reviste cotate ISI

1

15

I 3.2 -- În reviste ERIH

3

36

I 3.3 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de specialitate prestigioase

24

144

I 3.4 -- Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de circulație internațională

1

6

I 4.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională

3

36

I 4.2 -- La edituri din străinătate, fără referenți științifici, în alte limbi decât cele de circulație internațională

9

51

I 4.5 -- La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

1

4

I 4.7 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

5

10

I 5.4 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 25 pagini format B5/30 de pagini format A5)

1

1

I 6.2 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice prestigioase

1

0.6

I 7.3 -- În periodice bisericești

25

25

2020

65

274.4

I 2.2.5 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate de CNCS

3

45

I 3.1 -- Reviste cotate ISI

1

15

I 3.2 -- În reviste ERIH

2

24

I 3.3 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de specialitate prestigioase

11

63

I 4.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională

1

12

I 4.2 -- La edituri din străinătate, fără referenți științifici, în alte limbi decât cele de circulație internațională

12

72

I 4.5 -- La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

1

4

I 4.7 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

7

14

I 6.2 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice prestigioase

4

2.4

I 7.3 -- În periodice bisericești

23

23

I 2.1.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

1

300

I 2.1.2 -- La alte edituri din străinătate

1

150

 

Se remarcă o diferență în numărul de publicații apărute pe parcursul anului 2020, în comparație cu anul 2019. Totodată calitatea publicațiilor apărute în anul 2019 este mult mai semnificativ (conform categoriei CNATDCU). Punctajul mare se îndatorează într-o mare măsură cărților publicate la edituri prestigioase din străinătate.

Recomandare

CEAC recomandă implicarea mai consistentă și mai consecventă a studenților în viața științifică a universității.

 

10.    Informatizarea administrației în ITP și publicitatea informațiilor

Pe parcursului anului 2019 ITP a implementat două platforme administrative importante: office.proteo.hu pentru administrarea convocărilor și proceselor verbale. CEAC remarcă efortul considerabil pentru profesionalizarea administrării ședințelor. Platforma oferă instituției nu numai un flux automatizat pentru gestionarea ședințelor, dar și oportunități privind urmărirea proceselor decizionale.

Tot pe parcursul anului 2019 a fost implementat mob.proteo.hu pentru administrarea profesionalizată a mobilităților studențești și a personalului academic. Platforma ajuta la gestionarea întregului proces de mobilitate, la tipărirea automatizată a documentelor și exportarea datelor mobilității direct în platformele Erasmus.

CEAC constată actualizarea regulată a datelor de pe principalele platforme electronice ale ITP, în special site-ul principal al ITP, proteo.cj.edu.ro.

În afara platformelor proprii, ITP dispune de licențe de utilizare pentru GoogleEducation și Microsoft Educational Licence (Office 365).

ITP are propriul regulament privind protecția datelor. Politica instituțională este accesibil în mod public pe site-ul instituției (Cookie policy).

 

11.     Evaluarea relațiilor cu stakeholders

Bisericile fondatoare ale ITP participă sub diferite forme în toate forurile decizionale ale universității. Episcopii bisericilor sunt membri cu drepturi depline în Senatul universitar. Specialiștii economici ale Bisericilor sunt membri cu drepturi depline în Comisia Economică a ITP. Reprezentanții bisericilor participă la interviurile și examenele de admitere ale studenților, precum și la examenele de finalizare a studiilor de licență sau de masterat.

Bisericile susținătoare participă sub diferite forme la evenimente majore din cadrul instituției (deschiderea și închiderea anului academic, diverse evenimente majore).

 

Prezentul raport a fost dezbătut și aprobat de Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în ședința sa din 17-12-2020.

 

Președinte:

Dr. Kiss Jenő