Comunicat · Kállay Dezső · Raport de evaluare a calității · 2019-09

You are here

Interval: 
Luni, Octombrie 1, 2018 - 09:30 -- Luni, Septembrie 30, 2019 - 09:30
File with public access: 

Raportul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

Anul universitar 2018–2029

1. Date oficiale despre Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP), cu sediul în Piața Avram Iancu, nr. 13, Cluj-Napoca, este o instituție de învățământ superior, acreditată conform legislației în vigoare. Scopul său principal este de a pregăti preoți și cercetători în domeniul teologiei pentru bisericile protestante din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică-Lutherană din România, Biserica Unitariană Maghiară (numite și Biserici fondatoare / Biserici susținătoare). ITP a fost înființat de către Bisericile fondatoare susmenționate prin Deciziunea Ministerului Cultelor Nr. 42.898 din 13 noiembrie 1948. Conform declarației de misiune, ITP își desfășoară activitatea atât la nivelul studiilor de licență, cât și cel al studiilor de masterat în domeniul teologiei.

2. Aprobarea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studiu, eliberarea actelor de studii

Oferta educațională pentru anul 2018–2019 este un program de licență, denumită teologie protestantă pastorală, și un program de masterat, teologie protestantă pastorală aplicată. Programul de studiu de licență are trei linii de studiu: linia de studiu reformată, ceea evanghelică-lutherană și ceea unitariană. Programe de studiu pentru ambele cicluri de studii sunt acreditate.

Programul de studiu pentru masterat profesional este în curs de reacreditare. Evaluarea se desfășoară pe parcursul lunii 14–16 octombrie 2019, iar rezultatele evaluări vor fi publicate în câteva săptămâni.

Facultate

Ciclu

Program de studiu

Acreditare

Data comunicării

Următoarea evaluare externă

Facultatea de Teologie

BA

Teologie protestantă pastorală

2016

2021

MA

Teologie protestantă pastorală aplicată

2014

2019

Numărul programelor de studiu a rămas la același nivel ca și în anii anteriori. Lansarea unor noi programe de studiu nu reprezintă o prioritate în momentul de față pentru Bisericilor susținătoare. Reacreditarea Școlii doctorale reprezintă o prioritate pentru instituție, dar nu există deocamdată resurse umane suficiente pentru relansarea acesteia.

Pe parcursul anului de studiu 2018–2019 actele de studii ale absolvenților au fost eliberate în conformitate cu prevederile legale (Legea nr. 1/2011, Ordinul Ministrului nr. 657/2014, Hotărârea de Guvern nr. 607/2014 privind conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I de studii universitare de licență, respectiv Ordinul Ministrului nr. 4151/2010 privind diploma de master și suplimentul la diplomă), precum și Procedura internă de eliberare a actelor de studii.

3. Managementul calității în ITP

ITP dispune de un sistem de management al calității, având o Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, cu propriul său regulament de funcționare, precum și o serie de regulamente specifice și proceduri operaționale în acest scop. Regulamentele care asigură funcționarea calitativă a instituției sunt accesibile on-line pe site-ul oficial al ITP (proteo.cj.edu.ro).

Pe parcursul anului universitar 2018–2019 a ITP a început pregătirile pentru reevaluarea programului de masterat. S-a format o echipă dedicată pregătirii documentației necesare. Pe parcursul anului universitar s-au reevaluat mai multe regulamente interne, iar revizuirile au fost aprobate în cadrul ședințelor Senatului universitar. Astfel pe parcursul anului 2018–2019 au fost revizuite în mod semnificativ următoarele regulamente, în conformitate cu prevederile legale:

 1. Carta ITP
 2. Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs
 3. Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat

Propunerile de modificare a regulamentelor au fost dezbătute în cadrul comisiilor de specialitate. Versiunea finalizată a regulamentelor a fost aprobată de către Senatul ITP (11-12-2018). CEAC constată că Carta ITP a fost trimisă spre aprobare Ministerului Educației Naționale - Direcția Generală Învățământ Universitar (d-na Daniela Vasilică Burghilă) în data de 17-12-2018. ITP nu a primit reacții din partea Ministeriului, și Carta fiind considerată avizată conform legii în mod tacit. (În condițiile în care Ministerul Educației nu emite rezoluție de avizare în termen de 30 de zile, Carta se consideră avizată tacit, conform legii.)

CEAC constată de asemenea că componența comisiilor și consiliilor întrunește toate condițiile de legalitate. Studenții sunt reprezentați în comisiile și corpurile instituționale. Ponderea reprezentanților studenților în comisiile și consiliile ITP respectă reglementările actuale. În conformitate cu regulamentul interior, studenții delegați sunt aleși la începutul anului academic (septembrie 2018/2019).

Recomandare

Comisia recomandă încărcarea versiunilor actualizate ale regulamentelor pe site-ul oficial al ITP, proteo.cj.edu.ro.

4. Evaluarea disciplinelor de către studenții ITP

Comisia constată că în ITP se organizează în mod regulat evaluări ale proceselor didactice. În particular studenții evaluează procesul educațional printr-un formular electronic. Disciplinele sunt evaluate împreună cu cadrele didactice responsabile pentru aceste discipline. De asemenea ITP are încă două formulare de evaluare, destinată studenților, privind practica profesională de mentorat, desfășurată în diferite locații din țară.

4.1.Evaluarea disciplinelor și cadrelor didactice

Sondarea studenților se efectuează de două ori pe an, respectiv la sfârșitul fiecărui semestru. Evaluarea se realizează pe baza unor puncte acordate în regimul 1–5. Pe lângă acordarea punctajelor de apreciere, studenții au oportunitatea să ofere reacții detaliate, critică constructivă privind îmbunătățirea acestui aspect al activității ITP. Sistemul informațional propriu al ITP grupează formularele depuse în mod automat, oferind informații importante și relevante, comasate sub diferite forme, despre disciplină și performanța cadrului didactic în relație cu aceasta. CEAC constată că feedbackuri sunt implementate pentru îmbunătățirea calității educației. Instituția are propriul regulament pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice de către studenți.

Comisia constată că rezultatele evaluării studenților sunt prezentate sumativ în mod automat și public pe site-ul ITP. Rezultatele individuale se pot vizualiza de către cadrele didactice evaluate. ITP păstrează atât confidențialitatea datelor personale cât și importanța informării celor implicați asupra performanțelor lor.

Rezultatele sumative pentru cele două semestre din 2018-2019, în comparație cu anii anteriori, se prezintă astfel:

CEAC remarcă numărul relativ mare de studenți dispuși să participe în evaluare. În comparație cu anii anteriori, se remarcă o creștere semnificativă a numărului de formulare trimise on-line. Pe de altă parte, calitatea educației a fost evaluat puțin sub cel din anul 2017–2018 (4.57 în raport cu 4.60), dar peste cel din anul 2016–2017.

Centralizarea evaluării disciplinelor și prezentarea acestora intră în responsabilitatea decanului ITP, care prezintă raportul sumativ în cadrul ședinței CEAC, formulând totodată propuneri pentru îmbunătățirea calității educaționale sau remedierea eventualelor situații problematice. În anul 2018-2019 nu au fost raportate cazuri excepționale.

4.2.Evaluare activității de practică profesională

ITP pregătește studenți pentru a deveni preoți într-una din bisericile protestante din România. Astfel practica profesională se consideră un aspect foarte important în programul academic. Bazele teoretice sunt implementate în practică încă din primul an de studiu. ITP urmărește mai multe forme de practică profesională:

 • practica bisericească din anul I licență
 • practica liturgică și omiletică
 • practica de legație
 • practica studenților masteranzi (practica de mentorat)

Din 2017 ITP a implementat practica de mentorat destinat studenților participanți în programul de masterat profesional. Pe parcursul anului 2018–2019 numărul activităților efectuate a fost conform tabelului următor:

Numărul sarcinilor efectuate

1105

564

1669

Numărul activităților consemnate

4536

207

4743

Număr de evaluări, reflecții

518

92

610

În privința numărului de sarcini efectuate de către studenții masteranzi, situația arată o oarecare inegalitate în distribuirea sarcinilor (numele practicanzilor nu sunt expuse):

Graficul următor arată evaluarea practicii de mentorat de către studenții practicanzi, în comparație anii 2017–2018 respectiv 2018–2019:

Evaluarea practicii profesionale este facilitată de o platformă proprie, platforma studium.proteo, o baza de date electronică dedicată care furnizează date real time despre desfășurarea acestui aspect al ITP. Raport asupra acestor consultări se afișează și pe site-ul ITP pentru informarea publicului, iar utilizatorii cu acces primesc informații în mod instant în vederea urmăririi și îmbunătățirii calității practicii profesionale.

CEAC constată existența și valabilitatea contractelor cadru pentru efectuarea practicii profesionale de legație și de mentorat.

Recomandări

CEAC constată că distribuirea sarcinilor între studenți arată niște inegalități. Acest aspect a fost dezbătut în ședința anuală al mentorilor și cadrelor didactice din septembrie 2019, iar concluziile trebuie urmărite pe parcursul anului 2019–2020.

5. Forme adiționale de evaluare a calității

În cursul anului 2018–2019, ITP a urmărit calitatea proceselor educaționale și sub alte forme, după cum urmează.

 • Evaluarea practicii profesionale de către mentori
 • Evaluarea practicii de pastorat / legație (de către preoți / mentori)
 • Evaluare colegială

Practica profesională este evaluată nu numai de către studenți, dar și din perspectiva coordonatorilor, adică a mentorilor individuali. Autoevaluarea activității lor se desprinde din graficul următor:

Comparația evaluărilor studenților cu autoevaluarea mentorilor relevă o ușoară subevaluare a calității sprijinului acordat de către mentori, respectiv o supraevaluare a acestui aspect de către studenții practicanzi.

Propunerile studenților și cele ale mentorilor privind îmbunătățirea acestei forme de practică sunt discutate în fiecare an într-o ședință comună între mentorii și reprezentanții ITP (septembrie 2019). Rezultatele consultărilor sunt implementate în programul de practică de mentorat din anul următor.

CEAC constată că evaluarea colegială există, dar se realizează încă în format clasic, adică pe bază de formulare de hârtie ceea ce îngreunează evaluarea sumativă ale acestora.

6. Situația studenților din ITP pentru anul 2018-2019

ITP este o universitate fondată și susținută financiar de către Bisericile fondatoare. Studenții nu plătesc taxe de studiu, dar studiile (locurile lor) sunt finanțate de către Bisericile susținătoare. Numărul studenților înscriși la licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019 se arată astfel:

Anul de studiu

Numărul de studenți înmatriculați pe ani de studiu și forme de învățământ la toate programele de studii universitare

de licență

Total studenți înmatriculați pe

an de studiu

Din care feminin

Învățământ cu frecvență (IF)

Locuri cu taxă

I

29

29

7

II

28

28

8

III

27

27

7

IV

25

25

11

Total instituție

119

119

34

Anul de studiu

Numărul de studenți înmatriculați pe ani de studiu și forme de învățământ la toate domeniile de masterat

Total studenți înmatriculați pe

an de studiu

Din care feminin

Învățământ cu frecvență (IF)

Locuri cu taxă

I

30

30

10

II

24

24

8

Total instituție

54

54

18

Numărul mai redus de studenți de sex feminin se îndatorează caracterului specific al ITP, respectiv limitarea numărului de candidați feminini la admitere de către Bisericile reformate. Bisericile lutherane și unitariene nu impun limite de această natură.

7. Corpul didactic

ITP a început anul universitar 2018-2019 cu 14 cadre didactice titularizate în ITP, 1 cadru didactic asociat (titularizat în învățământul superior), și 7 cadre didactice asociate, netitularizate în învățământul superior. Numărul cadrelor didactice titulare și gradele acestora se evidențiază prin următorul tabel:

Anul universitar

Grade didactice universitare

Cercetători

Profesor

Conferențiari

Lectori

Asistenți

2018-2019

5

4

4

1

0

Raportul cadre didactice : studenți pentru anul 2018-2019 este de 1 : 12.

Activitatea cadrelor didactice titulare și asociate este sprijinită de mentori specializați din afara Institutului. În fiecare an instituția încheie contracte de colaborare cu persoane responsabile pentru derularea activităților de practică profesională. Practica profesională de mentorat se realizează pe baza unui contract de cadru cu Bisericile susținătoare. Pentru anul 2018-2019, baza acestor contracte cadru, ITP a încheiat acorduri de colaborare cu 24 de mentori coordonatori. De asemenea, ITP are contracte cadru pentru desfășurarea practicii de legație (practica studenților realizată cu ocazia marilor sărbători).

CEAC constată existența și valabilitatea regulamentelor și procedurilor privind funcționarea corpului didactic și de cercetare din ITP, și anume:

 • Metodologia privind recunoașterea diplomei și titlului de doctor obținute în străinătate
 • Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și/sau abilitării obținute în străinătate
 • Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate
 • Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs
 • Procedura privind angajarea pe perioadă determinată a personalului didactic și de cercetare asociat
 • Procedura de recunoaștere automată pe cale electronică a funcției didactice obținute în instituții de învățământ superior din străinătate

8. Facilitățile de învățare

CEAC constată că spațiile de învățământ de care dispune ITP sunt suficiente în privința desfășurării activității educaționale și de cercetare de calitate.

Nr. crt.

Spații de învățământ

Indicatorul

Necesar calculat la capacitatea de școlarizare a ciclului de studii (3, 4, 5 sau 6 ani)

Proprii ale instituției de învățământ superior

[%]

proprii din necesar

Număr

Suprafața (m2)

Număr

Suprafața (m2)

1

Săli de curs

6

611,43

6

611,43

100%

2

Săli de seminar

3

108,85

3

108,85

100%

3

Laboratoare**

3

327,9

3

327,9

100%

4

Săli de bibliotecă

2

82,31

2

82,31

100%

Toate sălile de învățare sunt dotate corespunzător cu proiectoare și alte aparate electronice care facilitează învățarea.

9. Evaluarea activității de cercetare

ITP se consideră un centru important pentru cercetare în domeniul teologiei, în mod specific cel al teologiei protestante. CEAC constată că ITP dispune de regulamentele interioare specifice aspectului de cercetare, după cum urmează:

 • Regulamentul Centrului de Cercetare ITP
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare în Teologie Practică "Ravasz László"
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Cercetării Științifice
 • Regulamentul de organizare, funcționare și finanțare a cercetării științifice
 • Regulamentul bibliotecii

9.1. Centre de cercetare

Din 2008 ITP a centralizat activitatea sa de cercetare în Centrul de Cercetare ITP. În martie 2019, Senatul a hotărât înființarea unei noi centre de cercetare, respectiv Centrul de Cercetare în Teologie Practică „Ravasz László”, cu scopul explicit de a demara cercetări în domeniul teologiei practice. Atât centrul de cercetare nou înființat cât și CCITP funcționează pe baza regulamentelor proprii, în conformitate cu prevederile legale.

9.2. Publicații

Publicații pe categorie de publicație pentru anul 2018–2019:

Anul publicării

Nr de publicații pe categorie

An calendaristic

Publicație de popularizare a științei

Publicații profesionale

Publicații științifice

Anul 2018

25

1

47

Anul 2019

25

4

52

CEAC remarcă că numărul publicațiilor a crescut în anul 2019 comparativ cu anul 2018. Acest lucru se îndatorează și faptului că pe parcursul anului 2018 s-au organizat mai multe evenimente cu ocazia a 500 de ani de la Reformă. Majoritatea prelegerilor și cercetărilor a fost publicat pe parcursul anului 2019. Totodată, așa cum reiese din următorul tabel, calitatea (punctajul) publicațiilor apărute în 2019 este aproape dublu față de anul 2018.

Publicații pe baza criteriilor CNATDCU

2018

73

445.93

I 2.1.6 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate de CNCS, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

1

50

I 2.2.4 -- La edituri românești din categoria CNCS B

1

8.33

I 2.2.5 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate de CNCS

1

15

I 2.4.1 -- Ediții de manuscrise

1

25

I 2.5.2 -- Ale unor texte sursă, la alte edituri din străinătate/edituri românești CNCS B (pentru câte 150 pagini format B5/200 p. Format A5)

1

75

I 3.1 -- Reviste cotate ISI

1

15

I 3.2 -- În reviste ERIH

4

48

I 3.3 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de specialitate prestigioase

19

114

I 4.2 -- La edituri din străinătate, fără referenți științifici, în alte limbi decât cele de circulație internațională

7

42

I 4.5 -- La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

3

12

I 4.7 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

8

16

I 6.2 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice prestigioase

1

0.6

I 7.3 -- În periodice bisericești

25

25

2019

81

846.1

I 2.1.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)

1

300

I 2.1.2 -- La alte edituri din străinătate

1

150

I 2.2.2 -- La alte edituri din străinătate

1

25

I 2.2.5 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate de CNCS

2

30

I 2.5.6 -- Traduceri în limba română sau într-o limbă a unei națiuni conlocuitoare din literatura de specialitate la edituri românești CNCS C / neindexate CNCS (pentru câte 150 pagini format B5/200 p. Formal A5)

2

12.5

I 3.1 -- Reviste cotate ISI

1

15

I 3.2 -- În reviste ERIH

3

36

I 3.3 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste de specialitate prestigioase

24

144

I 3.4 -- Reviste din România cotate CNCS B, în limbă de circulație internațională

1

6

I 4.1 -- La edituri internaționale prestigioase din străinătate, cu referenți, în limbi de circulație internațională

3

36

I 4.2 -- La edituri din străinătate, fără referenți științifici, în alte limbi decât cele de circulație internațională

9

51

I 4.5 -- La edituri românești din categoria CNCS B, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

1

4

I 4.7 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, în limba română sau a unei naționalități conlocuitoare, alta decât germana

5

10

I 5.4 -- La edituri românești din categoria CNCS C/neindexate CNCS, cf. Obs. 7 (pentru câte 25 pagini format B5/30 de pagini format A5)

1

1

I 6.2 -- Alte reviste din străinătate în BDI sau reviste teologice prestigioase

1

0.6

I 7.3 -- În periodice bisericești

25

25

10. Informatizarea administrației în ITP și publicitatea informațiilor

Pe parcursului anului 2018–2019 au fost implementate două platforme administrative noi: office.proteo.hu este menit să gestioneze administrarea convocărilor și proceselor verbale. Procesele verbale pe suport de hârtie vor fi suplimentate cu o platformă care ajută la prezentarea mai profesională și căutarea avansată. Totodată platforma facilitează diferite tipuri de acces pe bază de rol instituțional.

Începând cu primăvara anului 2019, mobilitatea universitară este gestionată de platforma mob.proteo.hu, realizată în cadrul proiectului Erasmus Without Papers. Platforma ajuta la gestionarea întregului proces de mobilitate, la tipărirea automatizată a documentelor și exportarea datelor mobilității direct în platformele Erasmus.

În vederea prezentării activității de cercetare, ITP a implementat platforma orbis.proteo.hu. Site-ul dedicat cercetării este menit să ofere informații despre proiecte de cercetare, contact între membrii diferitelor grupuri, dar și administrarea conferințelor și altor evenimente științifice organizate în ITP.

CEAC constată că datele publice privind oferta educațională, discipline, programe, orar, admitere, informații despre angajații ITP apar pe site-ul principal al ITP, proteo.cj.edu.ro, datele fiind actualizate în mod continuu.

ITP dispune de licențe de utilizare pentru GoogleEducation și Microsoft Educational Licence (Office 365).

ITP are propriul regulament privind protecția datelor. Politica instituțională este accesibil în mod public pe site-ul instituției.

Prezentul raport a fost dezbătut și aprobat de Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în ședința sa din 12-11-2019.

Dr. Kállay Dezső

Președintele comisiei