Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice

You are here

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/18 - 23:43
Szabályzat típusa Rendelet
Internal/External Külső
Érvényesség kezdete Kedd, December 20, 2016 - 00:00
Felelős testület Tudományos-Kutatási Tanács
Fájlok PDF icon Ordin nr. 6129 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea standardelor minimale
Leírás

ORDIN nr. 6.129 din 20 decembrie 2016privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
EMITENT
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2017
În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările ulterioare,
având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, și până în prezent, au fost semnalate discrepanțe între standardele naționale și standardele relevante la nivel internațional, precum și între standardele propuse de comisiile de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU),
având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,
luând în considerare Procesul-verbal al ședinței din 8 decembrie 2016 a Consiliului general al CNATDCU, înregistrat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu nr. 47.918 din 13 decembrie 2016,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, denumite în continuare standardele minimale necesare și obligatorii, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:
Anexa nr. 1 - Comisia de Matematică
Anexa nr. 2 - Comisia de Informatică
Anexa nr. 3 - Comisia de Fizică
Anexa nr. 4 - Comisia de Chimie
Anexa nr. 5 - Comisia de Științele Pământului
Anexa nr. 6 - Comisia de Inginerie civilă și management
Anexa nr. 7 - Comisia de Ingineria materialelor
Anexa nr. 8 - Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale
Anexa nr. 9 - Comisia de Inginerie electrică
Anexa nr. 10 - Comisia de Inginerie energetică
Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicații și nanotehnologie
Anexa nr. 12 - Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze
Anexa nr. 13 - Comisia de Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi
Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale și animale
Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor
Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială și management
Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și robotică
Anexa nr. 18 - Comisia de Ingineria mediului
Anexa nr. 19 - Comisia de Biologie și biochimie
Anexa nr. 20 - Comisia de Medicină
Anexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinară
Anexa nr. 22 - Comisia de Medicină dentară
Anexa nr. 23 - Comisia de Farmacie
Anexa nr. 24 - Comisia de Științe juridice
Anexa nr. 25 - Comisia de Sociologie, științe politice și administrative
Anexa nr. 26 - Comisia de Științe militare, informații și ordine publică
Anexa nr. 27 - Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor
Anexa nr. 28 - Comisia de Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport
Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie
Anexa nr. 30 - Comisia de Filosofie
Anexa nr. 31 - Comisia de Istorie și studii culturale
Anexa nr. 32 - Comisia de Teologie
Anexa nr. 33 - Comisia de Arhitectură și urbanism
Anexa nr. 34 - Comisia de Arte vizuale
Anexa nr. 35 - Comisia de Artele spectacolului
Notă
*) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

Standardele minimale de acceptare a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

Articolul 3
(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de învățământ superior modifică și completează standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu standardele minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.
(2) Standardele universității sunt aprobate de către senatul universitar și publicate pe site-ul web al instituției de învățământ superior.
(3) Începând cu anul universitar 2017-2018, conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu standardele proprii ale instituțiilor de învățământ superior, aprobate de senatele universitare cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.
(4) Începând cu anul universitar 2017-2018, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.

Articolul 4

Direcția generală învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Mircea Dumitru
București, 20 decembrie 2016.
Nr. 6.129.

Anexe nr. 1-35

ANEXE
la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016
----