You are here

Art. 6 - Regulament de organizare și funcționare a compartimentului administrativ-economic

Közzétette webadmin · Szo, 2021/03/20 - 18:13

Sarcinile directorului general administrativ sunt:

  1. organizează, coordonează și controlează întreaga activitate economică, financiară, administrativă și tehnică a ITP;
  2. întocmeşte şi înaintează Senatului spre aprobare regulamentul activității economice și financiare;
  3. reprezintă ITP pe linie economică și financiară în raport cu alte instituții;
  4. asigură respectarea dispoziţiilor legale în activitatea economică și financiară;
  5. întocmeşte și înaintează spre avizare Comisiei Economice, respectiv Consiliului de Administrație proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru a fi aprobat prin hotărârea Senatului;
  6. controlează executarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Senat;
  7. prezintă în fața Senatului raportul anual asupra execuției bugetare;
  8. coordonează activitatea investițională și de gestionare a patrimoniului ITP;
  9. întocmește și înaintează spre aprobare Rectorului și Senatului propuneri de îmbunătățire a activității economice și financiare;
  10. pregătește fișa postului pentru angajații din unitățile subordonate.

Illetékes tisztség: