You are here

Art. 66 - Regulamentul intern de funcționare

Közzétette webadmin · Hét, 2021/01/11 - 18:48

Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate salariaților, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
A.Pentru personalul didactic și de cercetare:

  1. avertisment scris;
  2. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control;
  3. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență;
  4. destituirea din funcția de conducere din învățământ;
  5. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Propunerea de sancționare disciplinară se face de către șeful de departament, de către decan ori rector sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultății sau senatului universitar, după caz. Aceștia acționează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în cazul unei abateri constatate direct.
Sancțiunile disciplinare prevăzute la lit. a) și b) se stabilesc de către consiliul facultății. Sancțiunile disciplinare prevăzute la lit. c)-e) se stabilesc de către senatul universitar. Decanul sau Rectorul, după caz, pune în aplicare sancțiunile disciplinare. În cazul în care cel sancționat disciplinar nu a mai săvârșit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancțiunii, îmbunătățindu-și activitatea și comportamentul, autoritatea care a aplicat sancțiunea disciplinară poate dispune ridicarea și radierea sancțiunii, făcându-se mențiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză.

B. Pentru personalul administrativ:

  1. avertismentul scris;
  2. retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
  3. reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
  4. reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
  5. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Felelős tisztség: