You are here

Art. 13 - Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante prin concurs

Közzétette webadmin · Pén, 2021/01/08 - 11:34

Capitolul V. Înscrierea la concurs

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic și de cercetare, candidatul întocmește un dosar care conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 2. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât și din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini și este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaților.
 3. curriculum vitae al candidatului în format tipărit și în format electronic;
 4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit și în format electronic;
 5. fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fișa de verificare este completată și semnată de către candidat;
 6. documente referitoare la deținerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor și, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia;
 7. rezumatul, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
 8. declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;
 9. copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
 10. copia cărții de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului;
 11. în cazul în care candidatul și-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui
  – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
 12. maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta și considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
 13. candidații la postul de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din țară sau din străinătate, exterioare ITP, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului;
 14. candidații la postul de profesor universitar sau cercetător științific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puțin trei nume și adrese de contact ale unor personalități din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale candidatului.