Közlemény · Kurta József · Könyvtári jelentés · 2018-06

You are here

Communication type:

Interval: 
Vasárnap, Október 1, 2017 - 00:00 -- Csütörtök, Június 14, 2018 - 00:00
File with public access: 

JELENTÉS az Intézet könyvtárának működéséről a 2017/2018-as tanévben

Az Intézet 2017-es felújítása keretében sor került a könyvtár három termének is a felújítására, átalakítására. Megvalósult az, amit 2008-tól szerettünk volna, hogy az 1986-ban kettéosztott olvasóterem az ún. ifjúsági raktár felszámolásával az eredeti méretére bővüljön. Emellett a belépő terembe került át a tájékoztatás és kölcsönzés, új bútorzattal és két, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatának keretében beszerezett infopult segítségével operatívabbá téve a könyvtárhasználatot. A harmadik terem a volt könyvtárosi iroda, amelyben múzeum-jelleggel részben meghagytuk az eredeti berendezést. Sajnos a könyvtári mosdó és a folyóirattárként is használt könyvtári iroda felújítására, szigetelésére többszöri egyeztetés és ígéretek után sem került sor. A felújított terek, az új bútorzat és az átalakulást szakmailag is alátámasztó új koncepciók révén a könyvtár működése gyakorlatiasabb, kihasználhatóbb és még inkább felhasználó-barát lett.

A könyvtár legfontosabb tevékenysége a hallgatók, tanárok és kutatók tájékoztatása, a könyvek és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése. Ez az átszervezési munkák és a felújítás ideje alatt sem szünetelt, ami Adorjáni Mária hozzá-állását és odaadását dicséri. A jelenlegi, felújítás utáni helyzetben ezt a munkát ugyanilyen eredményesen és hatékonyan végezte.

Bak Ágnes ebben a tanévben is folytatta a könyvállomány számítógépes feldolgozását, és a meglévő könyvtári rekordok javítását. Ezek a hibás rekordok abban a periódusba kerültek a katalógusba, amikor Bak Ágnes szülési és gyermeknevelési szabadságon volt, és a helyettesítését az Intézet teológusokkal oldotta meg. A hibás rekordok kiszűrése nagyon fontos, mert egy-egy ilyen hiba megnehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi az adott dokumentum megtalálását, szolgáltatását. A feldolgozás folyamatos, a nemzetközi US-MARC szabvány szerint történik. A könyvtár állománya elérhető a magyarországi Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (eke.hu) közös katalógusában is (www.unitas.hu), valamint az 1800-ig megjelent magyar nyelvű és vonatkozású dokumentumaink rekordjait a Magyar Országos Közös Katalógus régikönyves részlege is átveszi (www.mokka-r.hu).

Az Erdélyi Református Egyházkerület a megszüntetett Belmissziói Intézete keretében működő könyvtárat 2017. október 1. hatállyal átadta az Intézetünknek. Az addig ott dolgozó Kurta Bozsena lelkész-könyvtáros ugyanezzel a dátummal került alkalmazásba nálunk. A közel 16.000 kötetes könyvtár átköltöztetése 2017. őszén megtörtént, 4120, szabvány szerint feldolgozott kötete is a mi online rendszerünkben kereshető. A könyvek elhelyezése, válogatása és apasztása még zajlik, ezt követi majd a számítógépes katalogizálás folytatása is.

Kurta Bozsena az ősz folyamán megszervezte és levezette (voltaképpen egyedül) a Belmissziói Intézet könyvtárának a becsomagolását, költöztetését, az új helyen pedig nekifogott a könyvek kicsomagolásának és elhelyezésének. Emellett Bak Ágnessel átválogatták, és az állományból kiegészítették az olvasóterem könyvállományát. Bozsena a könyvtár közösségébe gond nélkül beilleszkedett, viszont a 2018-as év első felében fiunk betegsége miatt többnyire szabadságon volt.

A 2017/2018-as tanévben 226 könyvtárfelhasználót tartottunk nyilván, ebből 42 oktató és kutató, 169 teológiai hallgató, és 15 más egyetemről beiratkozott egyetemista volt.

A kölcsönzés és tájékoztatás mellett fellendítette a könyvtárhasználatot a felújított, kibővített és szakirodalommal felszerelt olvasóterem. Tanév elején tárgyaltunk arról, hogy kitoljuk a kölcsönzést heti két alkalommal 18 óráig, de mivel az olvasóteremben az alapvető szakirodalom szabad polcon 16 óráig könyvtárosi, utána igény szerint diákfelügyelettel elérhető, ezt végül nem láttuk indokoltnak.

Az állomány vásárlás és adományok útján az elmúlt tanévben 806 címmel gyarapodott (a beszerzési napló adatai alapján). A tavaly 969, tavalyelőtt 939 címet leltároztunk. A gyarapodást a vásárlás mellett könyvadományok, hagyatékok jelentették. A 2016-ban elkészült tömörraktár a raktározási problémáinkat megoldotta, így a beérkezett dokumentumokat azonnal leltározzuk és elhelyezzük, és szinte azonnal számítógépbe vezetjük, így a tényleges gyarapodás katalogizálásával naprakészek vagyunk.

2017-re is kaptunk támogatást a budapesti NKA által finanszírozott Márai Program keretében. 250.000 forint értékben választhattunk egy megadott lista alapján szép- és szakirodalmi könyveket. Mivel a szépirodalmat a könyvtárunk hely hiányában nem gyűjti, a könyvanyagnak ezt a részét együttműködési szerződés keretében átadtuk a kolozsvári Református Kollégium Könyvtárának.

A könyvtárat több külföldi és belföldi adományozó is támogatta könyvekkel, ezt a tényt a könyvekben, a beszerzési naplóban és az online katalógusban is rögzítettük. Ebben a tanévben jelentősebb külföldi könyvanyagot nem vettünk át, sajnos az előző években ránk zúdult könyvanyag átválogatása és feldolgozása egyelőre várat magára.

Könyvtárunk tagja az angliai Langham Partnership szervezetének, ahonnan idén is frissen megjelent angol nyelvű teológiai szakirodalmat igényelhettünk 100 angol font értékben. Ebben a fordulóban gyakorlati teológiai kézikönyveket vásároltunk.

A svájci HEKS hároméves könyvbeszerezési projektje újabb idegen nyelvű szakkönyveket vásároltunk. Ennek koordinálását dr. Balogh Csaba dékán, könyvtárfelelős tanár végzi, aki a könyvek népszerűsítése érdekében könyvbemutató sorozatot is szervezett. Ebben a tanévben két ilyenre került sor dr. Kiss Jenő és alulírott meghívásával.

Idén két nyertes pályázatot számoltunk el: a Bethlen Gábor Alap 300.000 forinttal támogatta a könyvtár digitális tárának a fejlesztését, valamint 600.000 forint támogatást nyertünk könyvtári muzeális állomány konzerválására és restaurálására. A munkát a budapesti PreCon Bt. restaurátorai végezték el, akikkel már 2004–2006 között is együttműködtünk.

A könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás és szkennelés is. Amellett, hogy a könyvtár számára digitalizálunk dokumentumokat, hallgatói, kutatói, ill. egyéb intézményi kérésre is végzünk digitalizálási munkákat. Az elmúlt tanévekben megfigyelhető egy tendencia, amely szerint az olvasók a fénymásolás helyett a szkennelést igénylik gyakrabban. Ez is alátámasztja azt a törekvésünket, hogy a hagyományos, papír alapú dokumentumok mellett digitális hozzáférést is biztosítsunk az olvasóknak. A szolgáltatásból befolyó összeget átadjuk a Gazdasági Hivatalnak, ez a könyvtári fénymásoló és szkenner szervízdíját és fogyóanyagjait fedezi.

Szakmai kapcsolatot ápolunk a Kárpát-medence jelentősebb könyvtáraival és könyvtárosképző egyetemeivel, ez a tájékoztatás, a dokumentumcsere, ill. a szakmai együttműködések terén jelentős eredményeket hozott.

A könyvtár saját alapját két éve átadtuk a Gazdasági Hivatalnak. Addig a könyvtár ebből az alapból fizette a könyvkötés kiadásait. Idén is Adorjáni Márta képzőművész, Tóth Vura József egykori könyvkötőnk tanítványa végezte a könyvkötési munkákat, aki sajnos nem számlaképes. A gond az, hogy a számlaképes kolozsvári könyvkötők nem nyújtanak általunk elfogadhatónak tartott minőséget. A gazdaságiak idén már nem voltak, és értésünkre adták, hogy ezután nem lesznek hajlandók számla nélkül kifizetni a köttetés (amúgy nem nagy) költségeit. Mivel Adorjáni Mártának nem éri meg saját vállalkozásba kezdeni, ezt a problémát a jövőben meg kell oldanunk.

A könyvtár alkalmazottai haszonnal és szívesen vesznek részt szakmai tapasztalatcseréken, konferenciákon. Januárban Bak Ágnes a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem könyvtáraiban, áprilisban Adorjáni Mária a Sárospataki Református Főiskolán, Kurta József és Kurta Bozsena április folyamán szintén a Károli Gáspár Református Hittudományi Egyetem könyvtáraiban, valamint a budapesti Ráday Gyűjteményben töltött Erasmus+ mobilitás keretében négy-négy napot. A tapasztalatcsere, szakmai kapcsolattartás során sok jó impulzust nyertünk. A könyvtárosi szakmai beszámolókat a mobilitásról az Erasmus+ koordinátornak adtuk le.

Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár munkáját dicséri a könyvtár honlapja (www.konyvtar.proteo.hu), és a digitális archívum. A digitális tár új lehetőségeket nyújt kutatóknak, lelkipásztoroknak, de az intézet hallgatóinak is a tanulmányi anyaghoz való hozzáférése terén is. A visszajelzések azt igazolják, hogy a könyvtári tájékoztató felületet, az online katalógust, és a digitális tárat sokan és eredményesen használják. A jövőben szeretnénk egy fénykép-adattárral is kiegészíteni az eddigi archívumot.

Alulírott ebben a tanévben több egyházmegyei, és egy nőszövetségi konferencián tartott előadást a reformáció, ill. liturgiatörténeti kérdésekről. Részt vettem az Egyháztörténeti Tanszék által szervezett „A ’recepta relígiók’ évszázadai Erdélyben” c. konferencián, ahol az Intézet gyakorlati tanszékének történetéről tartottam előadást, valamint a BBTE Bölcsészeti Tanszék és a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett nemzetközi konferencián, ahol liturgiatörténeti témáról értekeztem. Mindkét konferencia anyaga nyomtatásban is meg fog jelenni. Emellett liturgiatörténeti tanulmányaim jelentek meg a budapesti Irodalmi Magazin folyóiratban, a Veszprémi Néprajzi Múzeum által kiadott Népi vallásosság a Kárpát-medencében tanulmánykötetben, a Keresztyén Magvetőben, Bod Péter nálunk őrzött könyveiről írtam az Egyháztörténeti Szemlébe, és három tanulmányom van megjelenés alatt különböző szerkesztőségekben.

Égetően fontos a közeljövőben megoldani a könyvtári integrált rendszer kérdését. A szolgáltató e-Corvina céget felvásárolta a Monguz kft., és a cégen belüli kiforratlanságok miatt egyelőre nem sikerült a szoftver frissítése, és az új modulok megvásárlása. Bízom benne, hogy a nyár folyamán ezt sikerül megvalósítani, és ősztől a könyvtárnak ez az arculata is megújulhat.   

A jövőre nézve szeretnénk az átszervezést folytatni, a megkezdett munkafolyamatokat befejezni. Tervezzük a könyvtári szabályzat véglegesítését, és a Corvina rendszer alapján a feldolgozott állomány leltári ellenőrzését.

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.