Közlemény · Kurta József · Könyvtári jelentés · 2017-06

You are here

Communication type:

Interval: 
Szombat, Október 1, 2016 - 00:00 -- Szerda, Június 14, 2017 - 00:00
File with public access: 

JELENTÉS az Intézet könyvtárának működéséről a 2016/2017-es tanévben

Akönyvtár legfontosabb tevékenysége a hallgatók, tanárok és kutatók tájékoztatása, a könyvek és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése. Az átszervezési munkák és a felújításra várakozás miatt továbbra is előforduló nehézségek ellenére Adorjáni Mária ezt a munkát ebben a tanévben is eredményesen és hatékonyan végezte.

Bak Ágnes ebben a tanévben is folytatta a könyvállomány számítógépes feldolgozását. A könyvtár online adatbázisa meghaladta a 24871 rekordot. A társkönyvtárként működő Belmissziói Intézet könyvtárának 4120 feldolgozott kötete is a mi rendszerünkben kereshető. A feldolgozás folyamatos, a nemzetközi US-MARC szabvány szerint történik. A könyvtár állománya elérhető a magyarországi Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (eke.hu) közös katalógusában is (www.unitas.hu), valamint az 1800-ig megjelent magyar nyelvű és vonatkozású dokumentumaink rekordjait a Magyar Országos Közös Katalógus régikönyves részlege is átveszi (www.mokka-r.hu).

A 2016/2017-es tanévben 218 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak.

A könyvtárból 1277 dokumentumot kölcsönöztek (a statisztika június 7-én zárult, a tavaly 1608, tavalyelőtt 1821 kötetet), olvasói használatra 1025 dokumentumot kértek ki (a tavaly 1220, tavalyelőtt 978-et). A kölcsönzés és tájékoztatás mellett az olvasóterem idén is 16 óráig könyvtárosi, utána igény szerint diákfelügyelettel működött.

Az állomány vásárlás és adományok útján az elmúlt tanévben 969 címmel gyarapodott (a beszerzési napló adatai). A tavaly1198, tavalyelőtt 939 címet leltároztunk. A gyarapodást főleg könyvadományok, hagyatékok jelentették. A beérkezett könyvanyag átválogatásában Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár segített. A dokumentumok csak egy részét sikerült véglegesen elhelyezni, a többi egyelőre helyhiány miatt még várat magára. A polcra tett könyveket, kéziratokat viszont szinte azonnal számítógépbe vezetjük, így a tényleges gyarapodás katalogizálásával szinte naprakészek vagyunk.

A 2016-ra is kaptunk támogatást a budapesti NKA által finanszírozott Márai Program keretében. 125.000 forint értékben választhattunk egy megadott lista alapján fele-fele arányban szép- és szakirodalmi könyveket. Mivel a szépirodalmat a könyvtárunk hely hiányában nem gyűjti, a könyvanyagnak ezt a részét együttműködési szerződés keretében átadtuk a kolozsvári Református Kollégium Könyvtárának.

A könyvtárat több adományozó is támogatta könyvekkel, ezt a tényt a könyvekben, a beszerzési naplóban és az online katalógusban is rögzítettük. Átvettük dr. Csetri Elek könyvhagyatékának egy részét, ill. dr. Kozma Tibor, volt teológiai tanár kéziratait. Külföldi támogatók ebben a tanévben is adományoztak idegen nyelvű könyvanyagokat a könyvtárnak.

Könyvtárunk tagja az angliai Langham Partnership szervezetének, ahonnan idén is frissen megjelent angol nyelvű teológiai szakirodalmat igényelhettünk 100 angol font értékben.

A svájci HEKS hároméves könyvbeszerezési projektje négy évre bővült, aláírtunk a szerződésmódosítást. A könyvek népszerűsítése érdekében dr. Balogh Csaba dékán úr könyvbemutató sorozatot szervezett, ebben a tanévben két ilyenre került sor dr. Koppándi Botond és dr. Geréb Zsolt meghívásával.

Idén több nyertes pályázatunk is volt:

  • A Nemzeti Kulturális Alap 1,5 millió forinttal támogatta a Libri Peregrinantes – Erdélyi protestáns diákok egyetemjárása könyveik tükrében kiállításunkat. Ennek keretében sikerült három infokioszkot beszereznünk a könyvtárnak, ill. fejlesztettük a könyvtári látványraktárak megvilágítását. A kiállítást f.é. május 23-án nyitotta meg ft. Kató Béla püspök.
  • A Bethlen Gábor Alap a tavaly 400.000 forinttal támogatta a könyvtár digitális tárának a fejlesztését. A projekt folytatására ezt a támogatást idén is megpályáztuk, és 300.000 forintot nyertünk.
  • Ugyancsak a BGA központi pályázat kiírására pályázatot benyújtva 600.000 forint támogatást nyertünk könyvtári muzeális állomány konzerválására és restaurálására.

A könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás és szkennelés is. Amellett, hogy a könyvtár számára digitalizálunk dokumentumokat, hallgatói, kutatói, ill. egyéb intézményi kérésre is végzünk digitalizálási munkákat. Az elmúlt tanévben olvasók a fénymásolás helyett a szkennelést igényelték gyakrabban. Ez is alátámasztja azt a törekvésünket, hogy a hagyományos, papír alapú dokumentumok mellett digitális hozzáférést is biztosítsunk az olvasóknak. A szolgáltatásból befolyó összeget átadjuk a Gazdasági Hivatalnak, ez a könyvtári fénymásoló és szkenner szervízdíját és fogyóanyagjait fedezi.

A régi, közel tíz éves irodai kombinált fénymásoló helyébe saját forrásból egy használt, de jó állapotú, garanciával működő színes kombinált fénymásolót vásároltunk.

2016-ban az Erdélyi Református Egyházkerülettől kaptunk egy Canon ImageRunner fénymásolót. Mivel ez a gép csak fénymásolásra alkalmas, egyéb tevékenységre (szkennelés, nyomtatás) nem, a Kerület gazdasági vezetőségével való egyeztetés után a gépet az Intézet hivatalainak használatára adtuk át.

Szakmai kapcsolatot ápolunk a Kárpát-medence jelentősebb könyvtáraival és könyvtárosképző egyetemeivel, ez a tájékoztatás, a dokumentumcsere, ill. a szakmai együttműködések terén jelentős eredményeket hozott.

A könyvtár saját alapjából fizette a könyvkötés kiadásait. Továbbra is Adorjáni Márta képzőművész, Tóth Vura József egykori könyvkötőnk tanítványa végzi a könyvkötési munkákat.

F. év. május 9-én kiállítást szerveztünk az 50 éve elhunyt Dr. Musnai László emlékére, aki a könyvtárra hagyta a Biblia-gyűjteményét.

A tanévben érdemi felújítási munka nem zajlott. A nyomda helyén létrehozott könyvtári raktárak befejezésére és átadására mindezidáig még nem került sor. Az Egyházkerület részéről nem tudtak felvilágosítást adni, hogy a felújítási munkálatok során mi mikorra kerülünk sorra. Ez a tétlen várakozás hátrányára volt a könyvtár munkájának. Jelenleg is képtelenek pontosan tájékoztatni, hogy mikorra fejezik be a tömör-raktárak felújítását és a polcok beszerelését, ill. mikor és milyen módon kerül majd sor a Belmissziói Intézet könyvtárának átköltöztetésére.

Több kérdés is nyitott a felújítás kapcsán:

  • A visszakapott nyomdai terek felújítása a hetekben – az ígéret szerint – befejeződik. A Kerület a helyi META Kft-től megrendelte a raktári polcokat, azt pályázati pénzből kiviteleztette, tudomásom szerint a polcok a META Kft raktárában várják, hogy a helyükre kerüljenek. Pontos ütemtervet, határidőt a Kerület részéről nem tudnak mondani, viszont a raktárakba kellene áthordani az olvasóterem könyveit, hogy ott is meg lehessen kezdeni a felújítást.
  • A könyvtár két hátsó, muzeális gyűjteményét őrző raktárban kiállítóteret valósítottunk meg, és újra közlekedhetővé tettük a régi bejáratot. Itt a tervezett munkálatok közül csak 8 tárlóasztal és egy polc valósult meg eddig. Két hete megjelent a tervező ifj. Kozma Zsolt és a kivitelező, hogy a raktári polcok felújítását megkezdjék. Ha ez konkretizálódik, akkor az azt jelenti majd, hogy a két termet ki kell üríteni, a könyveket ledobozolni és más raktártermekben elhelyezni, ami a munkák tervezett véghatáridejéig, szeptember 20-ig véleményem szerint kivitelezhetetlen.

Első félévben Kurta József főkönyvtáros Erasmus+ mobilitás keretében a budapesti Ráday Gyűjteményben töltött öt napot, a második félében Adorjáni Mária a Debreceni Hittudományi Egyetem könyvtáraiban volt a mobilitás keretében tapasztalatcserén, sok jó impulzust nyerve.

Bak Ágnes könyvtáros összeállításában, a Communitas Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság 500 pályázati támogatásával megjelent Az Út folyóirat régi és új folyamainak részletes repertóriuma.

Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár munkáját dicséri a könyvtár honlapja (www.konyvtar.proteo.hu), és a digitális archívum. A digitális tár új lehetőségeket nyújt kutatóknak, lelkipásztoroknak, de az intézet hallgatóinak is a tanulmányi anyaghoz való hozzáférése terén is. A visszajelzések azt igazolják, hogy a könyvtári tájékoztató felületet, az online katalógust, és a digitális tárat sokan és eredményesen használják.

Eddig a könyvtár intézeti költségvetéséhez nem nyúltunk hozzá, viszont szándékunkban áll maradéktalanul elkölteni, és bízunk benne, hogy ennek nem lesz akadálya, (ahogy történt az a tavaly).

Égetően fontos a közeljövőben megoldani a könyvtári integrált rendszer kérdését. A szolgáltató e-Corvina céget felvásárolta a Monguz kft., és a cégen belüli kiforratlanságok egyelőre nem kedveznek a döntések meghozásában. A kérdés az, hogy megvásároljuk a régi, általunk használt program fejlesztését, kiegészítő moduljait, vagy váltsunk egy más, biztosabb háttérrel rendelkező programra? Bízunk benne, hogy a kérdést hamarosan sikerül megoldani.  

Igyekszünk a tervezett felújításokra felkészülni, de előre láthatóan a felújításra váró termek kiürítéséhez segítségre lesz majd szükségünk, számítunk majd ebben az Intézet támogatására.

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.