Közlemény · Kurta József · Könyvtári jelentés · 2016-06

You are here

Communication type:

Interval: 
Csütörtök, Október 1, 2015 - 00:00 -- Csütörtök, Június 9, 2016 - 00:00
File with public access: 

JELENTÉS az Intézet könyvtárának működéséről a 2015/2016-os tanévben

A könyvtár legfontosabb tevékenysége a hallgatók, tanárok és kutatók tájékoztatása, a könyvek és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése. Az átszervezési munkák és a felújításra várakozás miatt továbbra is előforduló nehézségek ellenére Adorjáni Mária ezt a munkát ebben a tanévben is eredményesen és hatékonyan végezte.

Bak Ágnes ebben a tanévben is folytatta a könyvállomány számítógépes feldolgozását. A könyvtár online adatbázisa meghaladta a 24466 rekordot. A társkönyvtárként működő Belmissziói Intézet könyvtárának 4120 feldolgozott kötete is a mi rendszerünkben kereshető. A feldolgozás folyamatos, a nemzetközi US-MARC szabvány szerint történik. A könyvtár állománya elérhető a magyarországi Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (eke.hu) közös katalógusában is (www.unitas.hu), valamint az 1800-ig megjelent magyar nyelvű és vonatkozású dokumentumaink rekordjait a Magyar Országos Közös Katalógus régikönyves részlege is átveszi (www.mokka-r.hu).

A 2015/2016-os tanévben 207 beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak.

A könyvtárból 1608 dokumentumot kölcsönöztek (a statisztika június 7-én zárult, a tavaly 1821 kötetet), olvasói használatra 1220 dokumentumot kértek ki (a tavaly 978-et). A kölcsönzés és tájékoztatás mellett az olvasóterem idén is 16 óráig könyvtárosi, utána igény szerint diákfelügyelettel működött.

Az állomány vásárlás és adományok útján az elmúlt tanévben 1198 címmel gyarapodott (a beszerzési napló adatai, 2015. június 6-ig. A tavaly 939, tavalyelőtt 1661 címet leltároztunk). A gyarapodást a főleg külföldről beérkezett könyvadományok, hagyatékok jelentették. A beérkezett könyvanyag átválogatásában Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár segített. A dokumentumok csak egy részét sikerült véglegesen elhelyezni, a többi egyelőre helyhiány miatt még várat magára. A polcra tett könyveket, kéziratokat viszont szinte azonnal számítógépbe vezetjük, így a tényleges gyarapodás katalogizálásával szinte naprakészek vagyunk.

2015-re is kaptunk támogatást a budapesti NKA által finanszírozott Márai Program keretében. 160.000 forint értékben választhattunk egy megadott lista alapján fele-fele arányban szép- és szakirodalmi könyveket. Mivel a szépirodalmat a könyvtárunk hely hiányában nem gyűjti, a könyvanyagnak ezt a részét együttműködési szerződés keretében átadtuk a kolozsvári Református Kollégium Könyvtárának.

A könyvtárat több adományozó is támogatta könyvekkel, ezt a tényt a könyvekben, a beszerzési naplóban és az online katalógusban is rögzítettük. Átvettük részlegesen Gúzs Ferenc közgazdász könyvhagyatékát (főként a Szászvárosi Református Kollégium gyűjteményéből származó könyveket), ill. dr. Tőkés István könyvhagyatékának teológiai anyagát. Külföldi támogatók ebben a tanévben is adományoztak idegen nyelvű könyvanyagokat a könyvtárnak. Ries Niewkoop holland lelkipásztor közbenjárásával tizenkét doboz teológiai könyv érkezett. Könyvtárunk tagja az angliai Langham Partnership szervezetének, ahonnan idén is frissen megjelent angol nyelvű teológiai szakirodalmat kapott a könyvtár 100 font értékben. Hasonlóképpen lehetőséget kaptunk az Egyesült Államokbeli Theological Book Network szervezetébe újra bekapcsolódni. Tőlük már két alkalommal érkezett könyvszállítmány, kortárs amerikai teológusok munkáit, ez a beszerzési forrás is hasznos lesz a könyvtár és az Intézet számára.

A svájci HEKS több év kimaradás után ismét támogatási szándékkal keresett meg minket: egy hároméves könyvbeszerezési projektre írtunk szerződést 80–20% százalékos hozzájárulással. A 2015-ös év beszerzését dr. Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár szervezte meg a Tanári Kar igényei alapján. Az Intézet költségvetésében ez a 3000 lejes önrész nem szerepelt, ezért a könyvtár fejlesztésre szánt pénzéből pótoltuk, és várhatóan a 2016-os önrészt is onnan kell fedeznünk. Viszont nyomatékosan kérem, hogy a 2017-es költségvetés összeállításánál a Gazdasági Tanács és a Szenátus legyenek tekintettel erre a könyvtári projektre, és vegyék be az önrészt a költségvetésbe.

Idén egy nyertes pályázatunk volt, a Bethlen Gábor Alap 400.000 forinttal támogatta a könyvtár digitális tárának a fejlesztését. Ezen kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumához adtam be pályázatot 17 millió forint támogatást kérve a könyvtári bútorzat cseréjére, de ezt kerethiány miatt elutasították.[1] A pályázati lehetőségeink meglehetősen beszűkültek, aminek az az oka, hogy a könyvtárunk egyetlen közgyűjteményi pályázati kiírásban megjelölt célkitűzésbe se fért bele (pl. a kiírások „muzeális intézményeknek” szólnak, a mi alapító okiratunkban és működési szabályzatunkban viszont ilyen kitétel nincsen, noha 120 éves régiséggel bírunk). Az eddigiekben az is gondot jelentett, hogy mivel a könyvtár nem önálló jogi személyiség, az általános pályázatok esetében (pl. könyvkiadás, eseményszervezés) mindig az Intézet élvezte a prioritást, és a könyvtár elesett a lehetőségektől. Bízunk benne, hogy a jövőre nézve sikerül közös pályázati stratégiát kidolgozni.

A könyvtár alapszolgáltatásai közé tartozik a fénymásolás és szkennelés is. Amellett, hogy a könyvtár számára digitalizálunk dokumentumokat, hallgatói, kutatói, ill. egyéb intézményi kérésre is végzünk digitalizálási munkákat. Az elmúlt tanévben olvasók a fénymásolás helyett a szkennelést igényelték gyakrabban. Ez is alátámasztja azt a törekvésünket, hogy a hagyományos, papír alapú dokumentumok mellett digitális hozzáférést is biztosítsunk az olvasóknak. A szolgáltatásból befolyó összeget átadjuk a Gazdasági Hivatalnak, ez a könyvtári fénymásoló és szkenner szervízdíját és fogyóanyagjait fedezi. Sajnos a kilenc éves kompakt fénymásolóval egyre több problémánk van, szándékozunk lecserélni egy modernebbre.

Az Erdélyi Református Egyházkerülettől kaptunk egy Canon ImageRunner fénymásolót. Sajnos a gép csak fénymásolásra alkalmas, egyéb tevékenységre (szkennelés, nyomtatás) nem. A gépet a Kerület gazdasági vezetőségével való egyeztetés után az Intézet hivatalainak használatára szeretnénk átadni, mivel a könyvtárban kihasználatlanul áll.

Szakmai kapcsolatot ápolunk a Kárpát-medence jelentősebb könyvtáraival és könyvtárosképző egyetemeivel, ez a tájékoztatás, a dokumentumcsere, ill. a szakmai együttműködések terén jelentős eredményeket hozott.

A könyvtár saját alapjából fizette a könyvkötés kiadásait. Továbbra is Adorjáni Márta képzőművész, Tóth Vura József egykori könyvkötőnk tanítványa végzi a könyvkötési munkákat.

Tavaly a 120 éves jubileumra megjelent a könyvtár 16. századi állományának nemzetközi szabvány szerinti katalógusa. A könyvet az októberi jubileumi ünnepségen dr. Monok István egyetemi docens, az MTA Könyvtár és Információs Központ igazgatója mutatta be. A szakmai visszhangja elég jó (Svájvból és Hollandiából is jeleztek vissza kollégák, kutatók), és az MTA saját költségére egy 100 példányos utánnyomást kért, hogy terjeszthesse a könyvet. Jelenleg dolgozom a második köteten, amely a könyvtár 1711-ig megjelent magyar nyelvű és magyar vonatkozású nyomtatványait katalogizálja.

A tanévben érdemi felújítási munka nem zajlott. Mivel a tavaly nyáron félbemaradt Intézeti felújítás kapcsán a könyvtár felújítását és bővítését is megterveztette a fenntartó Egyházkerület, arra számítottunk, hogy megkezdik a munkálatokat, de ezekre mindezidáig nem került sor. Ez a tétlen várakozás hátrányára volt a könyvtár munkájának. Két dolog haladt viszont:

  • A visszakapott nyomdai terek felújítását ifj. Kozma Zsolt megtervezte, az itt felállítandó tömörraktár polcozását az Egyházkerület megbízásából megterveztettem, három cégtől kértem rá árajánlatot. A Kerület a helyi META Kft-től meg is rendelte a polcokat, azt pályázati pénzből kiviteleztette, tudomásom szerint a polcok a META Kft raktárában várják, hogy a helyükre kerüljenek.
  • A könyvtár egyik muzeális gyűjteményét őrző hátsó raktárban kiállítóteret terveztünk megvalósítani. Ezt is ifj. Kozma Zsolt tervezte meg, viszont a csak 8 tárlóasztal és egy polc készült el, ill. két ajtót újítottak fel (a könyvtár régi bejárati ajtaját a kapusfülke felőli folyosóra, ill. egy kétszárnyas belső ajtót). Az Egyházkerület nem adott pontos választ, hogy hajlandó-e áldozni a projekt befejezésére, én minden eshetőségre számítva megkeresem a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Titkárságát, és a projektet soron kívül benyújtottam támogatásra. Egyelőre nem érkezett válasz.

Tavaly júliusban az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének sárospataki közgyűlésén előadásban bemutattam a könyvtár digitális tárát, emellett több konferencián és értekezleten tartottam előadást. Folyó év május 23–37-e között a Sárospataki Református Teológiai Akadémiához tartozó Tudományos Gyűjteményekben töltöttem öt napot Erasmus+ mobilitás keretében, sok jó impulzust nyerve.

Bak Ágnes könyvtáros összeállította Az Út folyóirat régi és új folyamainak részletes repertóriumát, és pályázati támogatást kapott rá a Communitas Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság 500 részéről. A repertóriuma várhatóan folyó év őszén fog megjelenni.

Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár munkáját dicséri a könyvtár honlapja (www.konyvtar.proteo.hu), és a digitális archívum. A digitális tár új lehetőségeket nyújt kutatóknak, lelkipásztoroknak, de az intézet hallgatóinak is a tanulmányi anyaghoz való hozzáférése terén is. A visszajelzések azt igazolják, hogy a könyvtári tájékoztató felületet, az online katalógust, és a digitális tárat sokan és eredményesen használják.

Munkánkat, és főleg a könyvbeszerzést jelentősen nehezítette, hogy az idei tervezett könyvtári költségvetésnek ismét csak a töredékét hagyták jóvá, és érthetetlen okokból ahhoz sem tudunk hozzáférni. Emiatt többek között sem a Corvina szoftver, sem a könyvtár biztonsági rendszerének a szervizelését nem tudjuk megoldani, nincs rendszeres könyvbeszerzés, és csak a legfontosabb dokumentumokat (főleg folyóiratokat) tudtuk beköttetni. A könyvtár szerverének gondozására nem kötött az Intézet szerződést, a rendszergazdánk nem ért hozzá, így annak karbantartása, felügyelete függőben van. Amennyiben ezek a problémák a közeljövőben nem oldódnak meg, – ahogy már a tavaly is jeleztem a beszámolómban – semmilyen felelősséget nem vállalunk a szerver, a Corvina szoftver működéséért, és lényegében általuk a könyvtári katalogizálásért és tájékoztatásért. Ebben az állapotban egy komolyabb probléma (vírus, hackelés, mechanikai probléma) nemcsak az egykor 5500 euróért vett szoftvert, de tizenegy évi munkánkat is tönkreteheti, és a katalógus elvesztésével a könyvtári kiszolgálás is megszűnik, mert a dokumentumok nem leszek visszakereshetők. Tisztelettel kérem ezeknek a problémáknak a mihamarábbi orvoslását.

Igyekszünk a tervezett felújításokra felkészülni, de előre láthatóan a felújításra váró termek kiürítéséhez segítségre lesz majd szükségünk, számítunk majd ebben az Intézet támogatására.

Tisztelettel kérem a jelentés elfogadását.

-----------------------------

[1] A pályázati anyag a könyvtár és a Gazdasági Igazgatóság nyilvántartásában is szerepel.