Közlemény · Kállay Dezső · Rektori jelentés · 2018-06

You are here

Communication type:

Interval: 
Saturday, June 30, 2018 - 18:00 to 19:00
File with public access: 

Évértékelő jelentés a 2017–2018-as tanévről

Nagytiszteletű Egyházi Képviselők! Tisztelt Akadémiai Közösség! Nagytiszteletű 70, 60 és 50 éve végzett Lelkipásztorok! Tisztelt Részvevők, kedves Vendégeink!

A 2017–2018-as tanév igen mozgalmas és sok tekintetben eredményes év volt. Ennek fényében teszem meg rektori jelentésemet. Előbb Teológiánk helyzetéről szólok, felvillantva néhány jelentős mozzanatot, majd a tanári kar, a hallgatók, a könyvtár és az intézeti munkatársak tevékenységéről, végül rövid kitekintéssel zárom jelentésemet.

1. Az Intézet

a) Az Erdélyi Reformtus Egyházkerület, a Teológia épültének tulajdonosa nagyszabású felújítási munkálatokat végzett el 2017 tavaszán és nyarán. A belső és a hátsó udvar új kőburkolatot kapott a vízelvezető rendszer teljes cseréje után, a diákság által korábban leaszfaltoztatott sportpálya modern, műfüves, tetőhálóval felszerelt, este is kivilágítható sportpályává változott; alá mélygarázs került. Az KPTI teljesen felújított északi (80-as években épült) épületrészének egész földszinti tere a könyvtár részeként korszerű, mozgópolcos tömörraktárrá alakult át, megoldva a főként adományokból felgyülemlett jelentős mennyiségű könyvállomány elhelyezésének a gondját. A könyvtári belépő és a kibővített olvasóterem új padlóburkolatával, bútorzatával és polcrendszerével egy felsőoktatási intézményhez méltó látványt nyújt. Az épület teljes külső és belső homlokzata megújult az új főkapu, az udvari külső ajtók és más, korábban fel nem újított nyílászárók cseréje után; a díszteremet vadonatúj, pompás tölgyparketta burkolat teszi még impozánsabbá. A 2017–2018-as tanévet – leszámítva az előkészítő időszakot és az első hetet – a megújult környezetben kezdhettük el. Mindezért a KPTI nevében köszönetünket fejezem ki Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református Egyházkerületnek, különösképpen Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Kató Béla püspök úrnak, rajtuk keresztül pedig mindazoknak, akik szellemi és fizikai munkájukkal hozzájárultak e nagyszabású felújítás elvégzéséhez. A 2005-ben és a 2015-ben elvégzett részleges felújítási munkálatok után most mindenekelőtt az Intézet reprezentációs szempontból jelentős egységei újultak meg méltóképpen: a díszterem, a könyvtár, a külső terek és felületek. A hálaadó ünnepségre 2017. szeptember 30-án került sor Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében.

Reményünket fejezem ki az iránt, hogy az elmaradt munkálatok elvégzésére is hamarosan sor kerülhet.

b) A magiszteri képzés átszervezése a 2017–2018-as tanévben a református hallgatókat érintette, mindenekelőtt a VI. (MA II.) évfolyamot. Az elméleti és gyakorlati képzés összekapcsolásával a tanév szerkezete teljesen átalakult, lehetővé téve, hogy a hallgatók az Intézetben megszerzett ismereteket a gyülekezeti szolgálat szintjén alkalmazhassák és begyakorolhassák. Az új gyakorlati program erősségét mindenekelőtt az adja, hogy a hallgató az elméletileg elsajátított ismereteket – gyülekezeti közegben – a gyakorlatban is megvalósítja, majd az elméleti kidolgozásra és gyakorlati kivitelezésre egyetlen jegyet kap.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyakorlati képzés ott működött hatékonyan, ahol a hallgató gondosan tervezett szolgálati beosztást követve, megfelelő felkészülési idő után végezhette el a kötelező és alkalmi-kiegészítő jellegű szolgálatait, ahol a lelkipásztor-mentor reflektált a hallgató tevékenységére, jóindulattal segítette fogyatékosságai leküzdésében, kellőképpen eligazította a számára ismeretlen helyzetekben, és az egyházközségi adminisztráció, valamint gyülekezetszervezés különböző munkafolyamataiba fokozatosan, céltudatosan és a teljes ügyvitelt szem előtt tartva vezette be. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szakgyakorlat hatékonysága elsősorban nem a gyülekezetekben eltöltött hetek számától, hanem a szakszerűen ráfordított időtől függ. A jelenlegi tanév lezárásával és további értékelések elvégzése után újabb közvetlen és visszajelzésen alapuló tapasztalattal gazdagodva zárhatjuk le a következő gyakorlati év előkészítését. Remélem, hogy Fenntartó egyházkerületeink figyelembe veszik tapasztalatainkat, és a közös cél jobb megvalósulását szem előtt tartva jelölik ki az újabb végzős generáció gyakorlati helyeit.

Ezúton fejezem ki köszönetünket azoknak a mentor-lelkipásztoroknak, akik sok más elfoglaltságuk mellet tanítványként fogadták maguk mellé végzős hallgatóinkat, és ahelyett, hogy segítséget kaptak volna, további, nem kis felelősséggel járó feladatra vállalkoztak a jövő lelkipásztor-nemzedék képzése és nevelése érdekében.

Nagyrabecsülésemet fejezem ki a gyakorlati képzés tervezésében, alakításában és folyamatos követésében kifejtett tetemes munkáért a református dékán-koordinátornak és a gyakorlati teológiai tanszék szaktanárainak.

Az unitárius kar egyházi vonalon már korábban megszervezte a magiszteris hallgatók gyülekezeti gyakorlatát, mely szerint az V. és VI. éves hallgatók havonta 10 napot töltenek gyülekezetben. Jó volna a szépen elindított és jól szervezett munkát úgy alakítani, hogy a szakgyakorlat az intézmény oktatási-képzési rendszerének hivatalosan is szerves részé váljon. Ezen a téren tovább folytatjuk az eszmecserét és egyeztetéseket. 

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) a 2018 januárjában tette közzé a magiszteri programok akkreditálására vonatkozó új szabályzatát. Ezzel lehetővé vált, hogy KPTI is újabb akkreditációs folyamatnak vesse alá magiszterképzését. Pásztori Kupán István,

Intézetünk akkreditációs ügyekkel megbízott tanára hozzáfogott a dokumentáció előkészítéséhez. Reméljük, hogy az őszi vagy legkésőbb a tavaszi időszakban sor kerülhet a bukaresti bizottság látogatására. 

2. A tanári kar

A KPTI Tanári Karának 13 főállású, 1 társult és 1 ideiglenes alkalmazásban foglalkoztatott tagja van, 10 református, 4 unitárius, 1 evangélikus tanár. Kelemen Attila tanártársunk 27 évi szakértelemmel és hűséggel végzett oktatói-nevelői szolgálat után 2017. október 1-vel egészségügyi okok miatt korkedvezménnyel nyugdíjba vonult. Oktatói-nevelői szolgálata mellett mindvégig önzetlenül kamatoztatta (és még most is kamatoztatja) hollandiai kapcsolatait az Intézet és a hallgatók javára. Isten áldása kísérje további életútján!

A tavaly megindult oktatásügyi decentralizációs folyamatnak köszönhetően egyetemi keretben honosíthattuk tanáraink külföldön megszerzett habilitációját és doktorvezetési jogát, valamint doktori címét és oklevelét.[1] Ennek a folyamatnak is köszönhető, hogy az előző tanév II. félévben, valamint a jelenlegi tanév I. félévében lektori, előadótanári és professzori állásokra meghirdetett sikeres versenyvizsgával betölthettük a bibliai nyelvek lektori állását dr. Papp György személyében, és magasabb tanári fokozatba léphetett elő dr. Koppándi Botond a gyakorlati teológia unitárius tanára (adjunktus), dr. Somfalvi Edit a gyakorlati teológia református tanára (adjunktus), dr. Visky Sándor

Béla a rendszeres teológia református tanára (előadótanár), dr. Kiss Jenő a gyakorlati teológia református tanára (professzor), valamint dr. Balogh Csaba az ószövetségi tudományok református tanára (előadótanár). A tanárok fokozati előlépésének köszönhetően Intézetünk önerőből képes eleget annak a felsőoktatási rendelkezésnek, mely kimondja, hogy a magiszteri képzési szinten a tantárgyak legalább 50%-át előadótanárnak és egyetemi professzornak kell oktatnia. Az átszervezés alatt lévő doktori iskolánkat azonban még a jelenlegi igazán rangos tanári testülettel sem tudjuk működőképessé tenni a KPTI-hez hasonló kis intézmények számára túlságosan is magas mércét állító hatályos felsőoktatási szabályozás miatt.

Tanáraink az oktatói-nevelői munka mellet szép eredményeket mutathatnak fel szakmai téren is.

Az továbbiakban szemelvényszerűen emelek ki ezek közül néhányat.

Adorjáni Zoltán továbbra is szerkesztette a Református Szemlét és a Studiát (Intézetünk folyóiratát), 3 szaktanulmánya és 10 tudománynépszerűsítő írása jelent meg. Részt vett a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia fordítási projektjében, melynek keretében 53 antik görög illetve latin szövegrészletet fordított le Klaus Berger és Carsten Colpe Vallástörténeti Szöveggyűjtemény az Újszövetséghez c. munkájának magyar fordításához. Szakfolyóiratokba és tudományos kiadványokba szánt tanulmányok elbírálásában vesz részt, illetve javaslatot tesz a közlésükre. A BBTE ÖDI-nak felkérésére opponensként vett rész a doktori bizottság munkálataiba, több külföldi és hazai szakmai testület tagja.

Balogh Csaba dékánnak 2 tanulmánya jelent meg, közülük egyik rangos ISI folyóiratban, több előadást tartott szakmai találkozókon, konferenciákon, továbbképzőkön, fontos tudományos előadással készül a Society of Biblical Literature július végén sorra kerülő helsinkii konferenciájára. Sokrétű intézeti elfoglaltsága mellett folytatta az Ószövetség tanulmányozásához segítséget nyújtó ókori keleti szövegek gyűjteményes kötetének összeállítását, és komolyan foglalkozott a bibliaértelmezésben segítséget nyújtó elektronikus szoftverek hasznosíthatóságának kérdésével magyar nyelvterületen. 

Benkő Timea 3 rangos nemzetközi szakmai testület tagja, 6 tanulmánya és 4 tudománynépszerűsítő írása jelent meg vagy van szerkesztés alatt, vezeti az Intézet vegyeskarát, egyháza megbízásából kiterjedt szerkesztői tevékenységet folytat, több fontos egyházi testület tagja. A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából szervezte és vezette a vegyeskar szolgálatát Brüsszelben, az európai parlament rendezvényén, de anyaországi és hazai konferenciákon, megemlékezéseken és találkozókon is, összesen 15 alkalommal.

Buzogány Dezső az elmúlt év során elkészítette a II. Helvét Hitvallás fordítását, amelyet a közös református zsinat elfogadott, tovább folytatta az Evangéliumi Harmónia fordítását és jegyzetelését, tanulmányai a Ref. Szemlében jelentek meg. Részt vett és előadást tartott az Európai Parlament által szervezett tudományos ülésszakon Brüsszelben, ezenkívül még 27 más előadást tartott országszerte, de külföldön is az elmúlt és során. Tudományos és szakmai munkásságát nagyra értékelve a DRHE Doctor Honoris Causa címet adományozott neki 2017. november 30-án.

Czire Szabolcs 3 kötet megjelentetésén dolgozik egyénileg vagy szerzőtársaival, 4 tanulmánya jelent meg, illetve van szerkesztés alatt, 13 tudománynépszerűsítő és egyéb közleménye pedig egyházi és világi sajtóban látott napvilágot. Egyebek mellet előadást tartott az Országházában is. Egyháza megbízásából végzi a valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsosi munkakörrel járó feladatokat, ő a rendszeres lelkészképzés megbízott programszervezője, de alkalomszerűen világi felnőttek számára is szervez képzéseket. A KPTI keretében többféle unitárius kari és összintézeti megbízatásnak tesz eleget.

Kállay Dezső szervezte a KPTI Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak c. másfél napos ünnepi konferenciáját, amelyen tevékenyen részt is vett: igei szolgálatot tartott és köszöntő beszédet mondott az ünnepélyes megnyitón; megszervezte és vezette a konferencia biblikus műhelytevékenységét és referátumot tartott, szervezte és az Intézetet képviselte a Kárpát-medence magyar tannyelvű lelkészképző és teológiai intézményeinek kerekasztal beszélgetésen. Az előkészítő munkálatokban komoly segítséget nyújtottak Visky S. Béla, Balogh Csaba, Adorjáni Zoltán, Somfalvi Edit, Kiss Jenő, Papp György tanárok, Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor, valamint Rácz Levente gazdasági igazgató.

Kiss Jenő egyik fő feladata oktatói tevékenységének a VI., gyakorlati év elvi és szerkezeti sajátosságaihoz való hozzáigazítása volt. Emellett 4 tanulmánya jelent meg, az egyik a lipcsei Evangelische Verlagsanstalt kiadó tanulmánykötet kiadványában. A Budapesti KRE-en és a Kampeni Teológiai Egyetemen önállóan, illetve társvezetőként egy-egy doktorandusz munkáját irányítja. Több előadást tartott nyugat-európai, anyaországi és hazai konferenciákon. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör elnökeként annak munkálatait irányítja.

Kolumbán Vilmos József sikerrel szervezte meg A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben c. III. egyháztörténeti műhelykonferenciát, amelyen a Krápát-medencéből 29 történész-előadó vett részt. 16 tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott konferenciákon és értekezleteken, 1 önálló kötete és 6 tanulmánya jelent meg, másik 4 tanulmánya szerkesztés alatt van. Szerkeszti a II.

egyháztörténeti műhelykonferencia kiadványkötetét, melynek kiadását sikeres pályázatból fedezheti, két kutatási pályázatban vesz rész, a KPTI keretében elindította Az 1800 utáni zsinati jegyzőkönyvek feltárásával foglalkozó munkacsoportot. Két doktori szigorlaton vett rész opponensi minőségben (DRHE és BBTE).

Koppándi Botond Péter tanárnak 4 tanulmánya jelent meg és egy tudománynépszerűsítő írása van szerkesztés alatt. A tavasz folyamán szakmai előadást tartott Komáromban a Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencián és Prágában a Cseh unitáriusok éves közgyűlésén az erdélyi vallásszabadság kihirdetésének 450 éves évfordulója kapcsán, de más szakmai műhelyeken és továbbképzőkön is. Homiletika-történeti kutatást végez a Domus ösztöndíjprogram keretében, közben szakkönyv-fordításon és szakkönyv-lektoráláson dolgozik. Egyháza megbízásából hatodik éve szervezi sikerrel a LángÓl unitárius ifjúsági istentiszteleteket, több szakbizottságnak tagja, felkérésre elnöke a prédikációíró pályázati versenynek. Egyike azon tanárainknak, akik a legtöbb oktatási órát tartják Intézetünkben.

Kovács Sándor tanári jelentésében 4 fontosabb tanulmányát említi meg, több rangos konferencián vett részt, továbbra is szekértelemmel szerkeszti a Keresztény Magvető c. folyóiratot.

Egyháza képviseletében részt vett és előadást tartott a Bukaresti Egyetem Valláskutató Program és Hungarológiai Kar, illetve a Bukaresti Román Kulturális Intézet szervezésében folyó év áprilisában megrendezett konferencián és könyvbemutatón, és társszerkesztője volt annak a gyűjteményes kötetnek, melyben a konferencián elhangzott tanulmánya is megjelent. A Torockón működő DunaHáz felkérésére 2018 januárjától májusáig havi rendszerességgel tartott művelődés- és magyarságtörténeti előadásokat, amelyet szeptembertől folytatni kíván. A DRHE felkérésére doktori eseményen külső szakreferens volt.

Papp György elkészítette a Kálvin János magyarázata Péter első leveléhez c. munka fordítását, mely könyv formájában meg is jelent külföldi kiadó gondozásában. Emellett 4 tanulmánya jelent meg gyűjteményes kötetekben, szöveggyűjteményben vagy szakfolyóiratban. Többek között részt vett és előadást tartott a Magyar Patrisztikus Társaság sárospataki konferenciáján és a KPTI és a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológia tanárainak éves találkozóján is. A I. éves teológus hallgatóknak szánt héber és görög nyelvtani példatár összeállításán dolgozik.

Pásztori Kupán István rangos hazai és külhoni szakmai alkalmakon vett részt, többek között a GrandHouse International Club meghívására, a Magyar Tudományos Akadémia épületében és a SRTA-án megrendezett Hun-Han nemzetközi teológiai konferencián. Az EREK megbízásából a Babes-Bolyai Egyetem Ortodox Teológiai Kara és a World Council of Churches közös nemzetközi konferenciáján tartott előadást. A Karl-Franzens-Unversität meghívására egy hétig vendégtanára volt a neves egyetem Inter-American Studies Intézetének, ugyanott vett részt és tartott előadást a CEEPUS szakmai nemzetközi konferenciáján is. A Szent István Társulat az újrainduló Ókeresztény Írók sorozatba fel kívánja venni Küroszi Theodórétosz A görög betegségek orvoslása című fordítását.

Rezi Elek rektorhelyettesnek 4 tanulmánya és tudománynépszerűsítő írása mellett megjelent a

10 éves rektori szolgálata tapasztalatait összegző Megújulás c. kötete, részt vesz a MTA Brassai Sámuel munkásságával foglalkozó ösztöndíjprogramjában, opponensi minőségben doktori szigorlaton vett részt a BBTE ÖDI felkérésére. Egyháza megbízásából részt vett az Egyházi Főtanács és a zsinat munkálataiban, többek között a családdal kapcsolatos zsinati állásfoglalás megszövegezésében.  Folyó év május 5-én Zákonyi Botond, Magyarország romániai nagykövete a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetését adta át Dr. Rezi Eleknek, a Teológiai Intézet oktatójának, egykori rektorának munkássága elismeréseképpen.

Somfalvi Edit tanárnő évi oktatói tevékenységét meghatározta feladatainak a VI., gyakorlati év elvi és szerkezeti sajátosságaihoz való igazítása. Emellett a magyar Oktatási Ombudsman Aáry-

Tamás Lajossal együtt megszervezte a sérült emberek integrálását segítő érzékenyítő előadássorozatot Intézetünk II. és III. éves hallgatói körében. Két alkalommal szervezte és levezette a kátkétanítás megújítását célzó  KáTéM konferenciát, amelyen a református szakemberek és lelkipásztorok mellet jelen voltak a holland HOE alapítvány (Stichting Hulp Oost-Europa) képviselői is. Részt vett a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör szervezési munkálataiban, és a magalakulástól titkári feladatot tölt be.

Visky Sándor Béla 5 rangos nyugati és 3 Magyarországi és hazai szakmai testület tagja, a Nemzetközi Bonhoeffer Társaság alelnöke. Megtartó ismeret című önálló kötete mellett gyűjteményes kötetben 2, szakfolyóiratokban 5 tanulmánya jelent meg. Konferenciákon, továbbképzőkön és értekezleteken 13 előadást tartott, intenzív szakmai kapcsolatot tart fenn hazai és külhoni intézményekkel és szakemberekkel.

Kató Szabolcs Ferenc ifjú munkatársunk a Kolozsvár Felsővárosi gyülekezetben végzett beosztott lelkészi szolgálata mellett ószövetségi bevezetéstant és a német teológiai nyelvet oktatott Intézetünkben a tanév folyamán. Ez év májusában summa cum laude minősítéssel fejezte be doktori tanulmányait és tett doktori szigorlatot a tübingeni egyetemen, dolgozatának megjelentetésével pedig kézhez veheti a doktori diplomáját is. Emellett több alkalommal tartott előadást, megjelenés előtt áll az Ugarit Forschungen c. vallástudományi szakfolyóiratba beküldött tanulmánya. 

A PTI ideiglenes alkalmazással óraadó tanárokat is bevont az oktatói munkába, akik elkötelezetten, pontosan és eredményesen végezték munkájukat az elmúlt tanévben is: Dr. Varga

Attila alkotmányjogász (egyházjog, önkéntesként), dr. Ferenczy Enikő (unitárius: lelkészi formálódás, mentálhigiéné, stb.), dr. Horváth Levente (missziológia), dr. Kovács Mária Márta az I.

félévben, dr. Weiss Attila, a kolozsvári Művészeti Egyetem tanára a II. félévben (művészettörténet), drd. Bilibók Renáta (magyar nyelv); Kelemen Attila Csongor (beszédművelés), Kovács Zita (angol nyelv ref-ev.), Szaló Réka (angol nyelv unit.); dr. Antal Orsolya (német nyelv); Szász Miklós Botond (testnevelés). Tisztelettel köszönöm meg odaadó munkájukat.

3. A hallgatók

A hallgatók összlétszáma a tanulmányi évben 169. Egyházankénti elosztásban: az Erdélyi

Református Egyházkerületből (EREK) 89 (52,66%), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből (KREK) 48 (28,40%), a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból (RELE) 4 (2,36%), a Magyar Unitárius Egyházból (MUE) 28 (16,56%). Hat évfolyammal számolva évfolyamonként összesen átlag 28 hallgatónk van: az EREK-ből évfolyamonként átlag 14-15 hallgató, a KRE-ből évfolyamonként átlag 8 hallgató, a RELE-ból nem jut 1 hallgató egy évfolyamra, a MUE-ból évfolyamonként átlag 4-5 hallgató. Az utóbbi 3 évben folyamatosan emelkedett a hallgatói létszám évi átlag 12 hallgatóval, míg egy évet kivéve 120–140 körül mozgott az utóbbi 10 évben (a 2006–2007-es tanévtől: 138, 124, 122, 118, 129, 139, 129, 137, 146, 145, 157, 169).

A hallgatók többsége jó eredménnyel folytatta tanulmányait, voltak kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóink is, eredményeikről a tanulmányi díjak kiosztása rendjén fogunk hallani.

A már évek óta jól működő Erasmus+ hallgatói mobilitási program és a második éve működő Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében 16 hallgatónk egy-egy félévet, 2 hallgatónk egy egész évet (összesen 20 mobilitás) tanult a Kárpát-medence valamelyik magyar tannyelvű teológiai egyetemén (többségük Budapesten és Debrecenben), és egyre több hallgató tölt egyhónapos szakmai gyakorlatot speciális feladatra szakosodott partnerintézményeink egyikében. Évszakítással nyugati egyetemeken tanul (részleges vizsgakötelezettséggel) és végez gyülekezetei gyakorlatot 3 hallgatónk.

A tanulás és a legációs szolgálatok mellett hallgatóink sokrétű tevékenységet folytattak. A VI. és V. éves hallgatóink nagyheti szolgálatot végeztek a Farkas utcai és a Kétágú templomban (reformáció, advent, böjtfő). Az idősotthon szolgálatot a IV., a diakóniai szolgálatot az I. évfolyam végzi a felelős tanárok, illetve az ifjúsági lelkipásztor és a felelős diákok irányításával. Kisebb csoportok foglalkoznak lelkesen és eredményesen a hajléktalanokkal, hallás- és látássérült gyerekekkel. Hallgatóink rendszeresen részt vettek a vasárnap délutáni FIKE-istentiszteleteken, a FIKE programjaiban és bibliaóráin.

Az Intézet Vegyeskarának kiterjedt szolgálatáról már szóltan Benkő Timea tanárnő-karnagy munkásságának ismertetése rendjén.

Az Önképzőkör idén is két feladatkört töltött be: az egyházi- és a nemzeti ünnepekre készített elő műsorokat, irodalmi estélyeket, illetve filmestéket szervezett.

Az V. évfolyam hallgatói görögországi tanulmányúton vettek részt Pál apostol lábnyomát keresték dr. Kolumbán Vilmos József évfolyamvezető tanár irányításával. A tanulmányútnak igen sokrétű haszna volt. A költségek fedezésére nemcsak egyesületektől, vállalatoktól, cégektől kaptak támogatást, hanem az egyházkerületek püspöki hivatalaitól és a gyülekezetektől, amelyért ezen a helyen is köszönetet mondunk.

Az ifjúság lelki nevelését Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor végzi elkötelezetten, komoly szakmai értelemmel és tapasztalattal. Emellett a sok adminisztrációval járó Erasmus+ program koordinátora, aki egyben a magyar kormány által meghirdetett Makovecz Kárpát-medencei Ösztöndíjprogram koordinációs munkáit is ellátja. A mostani tanévben a gyakorlati tanszék munkálataiba segített be önkéntesként igen hatékonyan azzal, hogy tervezte és szervezte az I. évesek gyülekezeti gyakorlatát. Frissen érkezett hallgatóink így ismerkedhettek meg a nagyváros, a közeli környék, vagy a távolabbi vidékek néhány gyülekezetével, igen fontos tapasztalatot szerezve annak az egyházi környezetnek a sokszínűségéről és helyi vagy tájegységhez kötött sajátosságairól, amelyben reménység szerint egykor majd lelkészi szolgálatot fognak teljesíteni.

4. A könyvtár

A könyvtár működéséről Kurta József lelkész-főkönyvtáros jelentése alapján számolok be.

Az Intézet 2017-es felújítása keretében sor került a könyvtár három termének a felújítására, átalakítására. A 1986-ban kettéosztott olvasóterem az eredeti méretére bővült. Emellett a belépő terembe került át a tájékoztatás és kölcsönzés. Az új bútorzat és a két infopult operatívabbá tette a könyvtárhasználatot. A felújított terek, az új bútorzat és az átalakulást szakmailag is alátámasztó új koncepciók révén a könyvtár működése gyakorlatiasabb, kihasználhatóbb és még inkább felhasználó-barát lett. 

A könyvtár legfontosabb tevékenysége a hallgatók, tanárok és kutatók tájékoztatása, a könyvek és egyéb dokumentumok rendelkezésre bocsátása, kölcsönzése. Ez az átszervezési munkák és a felújítás ideje alatt sem szünetelt, ami Adorjáni Mária hozzáállását és odaadását dicséri. A jelenlegi, felújítás utáni helyzetben ezt a munkát ugyanilyen eredményesen és hatékonyan végezte.

Bak Ágnes ebben a tanévben is folytatta a könyvállomány számítógépes feldolgozását, és a meglévő könyvtári rekordok javítását. A feldolgozás folyamatos, a nemzetközi szabvány szerint történik. A könyvtár állománya elérhető a magyarországi Egyházi Könyvtárak Egyesülésének közös katalógusában is, az 1800-ig megjelent magyar nyelvű és vonatkozású dokumentumaink rekordjait pedig átveszi a Magyar Országos Közös Katalógus régikönyves részlege is. 

Az EREK a megszüntetett Belmissziói Intézete keretében működő könyvtárat 2017. október 1. hatállyal átadta az Intézetünknek. Az addig ott dolgozó Kurta Bozsena lelkész-könyvtáros ugyanezzel a dátummal került alkalmazásba nálunk. A közel 16.000 kötetes könyvtár átköltöztetése 2017 őszén megtörtént, 4120, szabvány szerint feldolgozott kötete is a mi online rendszerünkben kereshető. Kurta Bozsena az ősz folyamán megszervezte és levezette a Belmissziói Intézet könyvtárának költöztetését és az új helyen való elhelyezését. Emellett Bak Ágnessel átválogatták, és az állományból kiegészítették az olvasóterem könyvállományát. 

A könyvtári állomány 806 címmel gyarapodott vásárlás és adományok útján az elmúlt tanévben. A svájci HEKS hároméves könyvbeszerezési projektje segítségével újabb idegen nyelvű szakkönyveket vásároltunk. Ennek koordinálását dr. Balogh Csaba dékán, könyvtárfelelős tanár végzi, aki a könyvek népszerűsítése érdekében könyvbemutató sorozatot is szervezett. Ebben a tanévben két ilyenre került sor dr. Kiss Jenő és Kurta József főkönyvtáros meghívásával. 

Balogh Csaba könyvtárfelelős tanár munkáját dicséri a könyvtár honlapja, és a digitális archívum. A visszajelzések azt igazolják, hogy a könyvtári tájékoztató felületet, az online katalógust, és a digitális tárat sokan és eredményesen használják. A jövőben szeretnénk egy fénykép-adattárral is kiegészíteni az eddigi archívumot.

5. Adminisztráció

Az akkreditációval az állami rendszer adminisztrációs gépezetébe került intézmény egyre növekvő ügyvitelét lelkiismeretesen, pontosan és hatékonyan végzi a főtitkári hivatal Czirmay Anikó főtitkár irányításával és Lippai Ibolya titkárnő közreműködésével. Az említett intézeti tevékenységek a jéghegy csúcsaként láttatnak meg valamit az elvégzett munka mennyiségéből. Emellett újabb és újabb online felületre kell különböző adatokat feltöltenünk, amelyek nem az intézeti ügyvitel hatékonyságát, hanem mindenekelőtt ellenőrizhetőségét szolgálják. 

Hasonló gondokkal küzd könyvelőségünk is a folyamatosan változó rendelkezések miatt. A feladatokat azonban mindez ideig sikeresen oldotta meg Szabó Melinda főkönyvelő és Rezi Éva pénztáros. Pénzügyviteli kötelezettségeink szabályszerű teljesítéséhez komoly segítséget nyújt Láng Éva cenzor szakértelmével. 

A 2017 folyamán elvégzett felújítási munkálatok, az azóta is folyamatban lévő utólagos javítások, az őszi nagyszabású rendezvények előkészítése és megszervezése, partnereink körének folyamatos bővülése komoly feladatot jelentett és jelent a gazdasági ügyosztálynak, melyet – az adminisztrációban és az intézeti élet más területein dolgozók segítségét is igénybe véve – Rácz Levente gazdasági igazgató hatékonyan teljesített. A bentlakás adta szálláslehetőségek kihasználásával Intézetünk már harmadik éve komoly bevételre tesz szert, mely megkönnyíti fenntartó egyházaink teherhordozását. Ugyanitt említem mag, hogy életkörülményeinek alakulása következtében Szűcs András rendszergazda megválik Intézetünktől. Megköszönve munkáját kívánom, hogy kísérje őt továbbra is Isten gazdag áldása.

Kiemelten köszönöm meg az adminisztrációban dolgozó intézeti munkatársak sokrétű áldozatos, szakértelemmel és nagy önállósággal végzett munkájukat.

Teológiánk pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott. A Magyar Kormány által rendszeresen folyósított normatív támogatás és a Román Államtól kapott fizetés-kiegészítés mintegy 60%-ban fedezi a tanintézmény költségeit.

Köszönetet mondok fenntartó egyházainknak, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatták igyekezetünket ebben a tanévben is

6. Kitekintés

A KPTI életében a szép megvalósítások mellett természetszerűleg vannak hiányosságok is, és bőven akadnak elvégzésre váró feladatok. A VI. évfolyam gyakorlati évvé szervezéséből megtanultuk és nap, mint nap újra tanuljuk, hogy az eredetileg olyan világosnak és ésszerűnek hitt elképzeléseket folyamatosan felül kell vizsgálnunk, újra kell gondolnunk és hozzá kell igazítanunk az állandóan változó vagy éppenséggel eleve félreismert adottságokhoz, körülményekhez.

Tudatában kell lennünk annak, hogy az elképzeléseink nem azonosak a lehetőségekkel, és hogy a dolgoknak sokszor érési időre van szükségük. Máskor is említettem már, hogy az akkreditációs folyamat által reánk erőltetett, de kizárólag nagyintézményre kigondolt struktúrák között nehezen tudjuk újraszervezni belső életünket, s az adminisztrációs megfelelési kényszer rengeteg energiát emészt fel, amelyből igen keveset vagyunk képesek jól hasznosítani. A hatékony szervezeti megújulást tehát elsőrendű és folyamatos feladatnak kell tekintenünk minden szinten. A magiszteri képzésünk küszöbön álló akkreditációja, de minden további fontos intézménystratégiai lépés megtétele nagyban függ attól, hogyan is birkózunk meg ezzel a feladattal.

Szem előtt tartva az elmondottakat évzáró beszédemet két igei gondolattal zárom. Az egyik segítségével felfele tekinthetünk, belátva hogy minden tervünk, akarásunk, cselekvésünk és kitartásunk sem érhet célba a kegyelmes Isten áldása nélkül, de az Ő áldásával ott is utat találunk, ahol korábban csak falakat sejtettünk. A másik segítségével előre tekinthetünk és megláthatjuk benne közösségi cselekvésünk egyedüli helyes modelljét. Hiszem, hogy ha ezt a mintát követjük, könnyebben oldódnak meg szervezeti és szervezési gondjaink is.

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget” (Zsolt 127,1–2).

„Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek,

Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is” (Fil 2,1–5).

Ezekkel a gondolatokkal a 2017–2018-as akadémiai évet bezárom.

-------------------------

Lásd még: https://proteo.hu/hu/hirek/9503

-------------------------

[1] Dr. Rezi Elek és dr. Visky Béla habilitáció, dr. Kiss Jenő doktorvezetési jog, dr. Koppándi Botond doktori diploma és doktori cím.