beiskolázási szerződés

You are here

Art. 3 - Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație

Submitted by webadmin on Wed, 2021/02/10 - 18:31

ITP organizează examene de licență sau de disertație pentru absolvenții proprii ai programelor de studii / specializărilor acreditate, care au finalizat cu succes programele de studii la care s-au înscris prin contractul de școlarizare.

Art. 37 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Fri, 2021/02/05 - 10:53

În cursul perioadei de înregistrare la începutul anului universitar studentul are obligația de a se înregistra în sistemul Neptun și de a se înscrie la disciplinele programate de facultate pentru semestrul în curs. După înregistrare și înscrierea la discipline studentul trebuie să depună la Secretariatul facultății Contractul de studii generat din aplicația Neptun, precum și anexele semestriale ale acestuia conținând disciplinele la care s-a înscris.

Art. 44 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:53

Contractul de școlarizare se încheie pe durata normală de școlarizare începând cu anul I când studentul a fost înmatriculat. În cazul în care studentul nu finalizează programul de studii în perioada normală, va solicita prelungirea Contractului de școlarizare, în condițiile oferite de Institut la aceea dată. Contractul de școlarizare se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Art. 41 - Regulamentul de studii și de formare profesională a studenților

Submitted by webadmin on Wed, 2021/01/06 - 16:53

Contractul de școlarizare și contractul de studiu

La începutul anului I se încheie un Contract de școlarizare între studentul înmatriculat și ITP Cluj reprezentat de către Rector. Acest contract are ca obiect derularea activităților de învățământ, reglementând raporturile dintre Institut și student, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei ITP, ale regulamentelor ITP și hotărârilor Senatului ITP.

Subscribe to RSS - beiskolázási szerződés